Gids voor leraren 

Samenstelling

Agentschap voor Onderwijsdiensten

Departement Onderwijs en Vorming

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen

Eindredactie

Agentschap voor Onderwijscommunicatie

Salarisbrief: afkortingen en codes

Hieronder de meest courante codes en afkortingen en hun betekenis. Vind je nog een andere code of afkorting, raadpleeg dan EDULEX.

 

Rubriek (codes en afkortingen)

Verklaring

PTL

Het aantal personen dat je fiscaal ten laste hebt.

IN

Het instellingsnummer van de school waar je werkt (dat je ook op het voorblad vindt).

BET. NR

Het nummer van de betaling.

DAGEN

De dagen van de maand waarop een herziening betrekking heeft.

KC

Algemene code die refereert naar het soort regeling dat toegepast wordt.

Zo kan er sprake zijn van:

 • KC05 = positieve verrekening i.v.m. jouw salaris (= uitbetaling)
 • KC06 = negatieve verrekening i.v.m. jouw salaris of tegenboeking (= terugvordering)
 • KC50 = positieve verrekening i.v.m. overwerk (= uitbetaling)
 • KC60 = negatieve verrekening i.v.m. overwerk (= terugvordering)
 • KC54 = positieve verrekening i.v.m. de eindejaarstoelage (= uitbetaling) - soms kan dit ook iets anders betekenen
 • KC64 = negatieve verrekening i.v.m. de eindejaarstoelage (= terugvordering) - soms kan dit ook iets anders betekenen
 • KC55 = niet-belastbare vergoedingen (zoals begrafeniskosten) of bedrag dat moet teruggevorderd worden wegens een herziening van jouw salaris
 • KC65 = inhouding van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid of inhouding als gevolg van vroegere herziening
 • KC57 = regularisatie van inhoudingen (zoals bedrijfsvoorheffing, FOP, …) in jouw nadeel
 • KC67 = regularisatie van inhoudingen (zoals bedrijfsvoorheffing, FOP, …) in jouw voordeel
 • KC58 = regularisatie van RSZ in jouw nadeel
 • KC68 = regularisatie van RSZ in jouw voordeel
 • KC59 = positieve verrekening i.v.m. het vakantiegeld
 • KC69 = negatieve verrekening i.v.m. het vakantiegeld

NC

Jouw geldelijke anciënniteit uitgedrukt in jaren en maanden.

JAARWED

Jouw jaarsalaris. Het wordt uitgedrukt aan 100 %, dat betekent dat het niet geďndexeerd is. Om het maandelijkse brutosalaris te bekomen, indexeer je het jaarsalaris en deel je het vervolgens door 12 (zie BRUTO).

F

Hier vind je meer informatie over jouw functie en het statuut dat daarmee gepaard gaat.

 

tijdelijk ambt voor niet-vacante betrekking

tijdelijk ambt voor vacante betrekking

stagiair

vast- benoemd

hoofdambt

code 1

code 2

code 3

code 4

bijbetrekking

code 5

code 6

code 7

code 8

cumul (50 %)

code 9

code 9

code 9

code 9

BRUTO

In deze rubriek vind je het bruto maandsalaris. Die wordt bekomen door het jaarsalaris (JAARWED) te indexeren en te delen door 12.

H/S

Als je recht hebt op een haard- of standplaatstoelage, wordt het bedrag in deze rubriek vermeld.

FOP

Hier wordt de bijdrage vermeld die vastbenoemden aan het Fonds voor Overlevingspensioenen verschuldigd zijn in functie van hun pensioen.

RSZ

Bijdragen in het kader van de Rijkssociale Zekerheid (RSZ).

BBAAR

Totaal bedrag waarop belastingen berekend worden. Dit bedrag bekom je door je bruto(maand)salaris en de eventuele haard- of standplaatstoelage op te tellen en er de bijdragen voor FOP en RSZ van af te trekken.

BEDFO

Het bedrag van de aan de bron ingehouden bedrijfsvoorheffing.

NETTO

Het nettobedrag dat je betaald krijgt op je bankrekening.

OPDRACHT

Deze code staat voor de opdracht die je vervult. De teller van de opdrachtbreuk geeft het aantal volledige uren en uurgedeelten aan per week. De drie cijfers voor de komma hebben betrekking op volledige uren, het ene cijfer na de komma verwijst naar de uurgedeelten (in achtsten uitgedrukt). De noemer bestaat steeds uit vier cijfers.
Als je hier de code 1111111 vindt, is het bedrag manueel berekend.

BAR

Barema of code van de salarisschaal waaronder je valt.

%

Hier wordt aangegeven hoeveel procent van het salaris wordt uitbetaald.

NBV

Niet-belastbare vergoedingen.

 
Meer info
alle onderstaande links openen in een nieuw venster