Cumulatieregeling onderwijzend personeel

Cumulatieregeling

Toestemming van het hogeschoolbestuur is nodig

Ben je lid van het onderwijzend personeel en belast met een voltijdse opdracht of ben je algemeen directeur? Dan mag je alleen een andere beroepsactiviteit of een andere bezoldigde activiteit uitoefenen als je toestemming hebt van het hogeschoolbestuur. Voor deze regeling wordt een opdracht van meer dan 70% beschouwd als een voltijdse opdracht.

Jaarlijkse naamlijst

De hogeschool maakt jaarlijks een naamlijst op. Die lijst bevat alle voltijdse en deeltijdse (met minstens een opdracht van 50%) leden van het onderwijzend personeel die andere beroepsactiviteiten of bezoldigde activiteiten uitoefenen die verenigbaar worden geacht met hun opdracht aan de hogeschool. Het hogeschoolbestuur maakt de lijst openbaar in de hogeschool.

Heb je dus een opdracht van meer dan 50%, maar minder dan 70%, dan heb je enkel een meldingsplicht voor je nevenactiviteiten. Je valt dan niet onder de cumulatieregeling. Heb je een opdracht van meer dan 70%, dan val je wel onder de cumulatieregeling zoals hieronder beschreven.

Wat met activiteiten die een groot deel van je tijd in beslag nemen?

Als andere beroepsactiviteiten of andere bezoldigde activiteiten een groot deel van je tijd in beslag nemen, wordt je voltijdse opdracht ambtshalve deeltijds. Je opdracht wordt dan ten hoogste een opdracht van 70%. Het hogeschoolbestuur bepaalt het volume van de deeltijdse opdracht. Als voltijds lid van het onderwijzend personeel kan je ook zelf om een deeltijdse opdracht vragen.

Wordt je voltijdse opdracht verminderd omwille van cumulatie? Dan ben je voor het gedeelte dat je niet presteert in de administratieve stand non-activiteit.

‘Een groot deel van je tijd’ betekent hier: de omvang van je activiteiten overschrijdt 2 halve dagen per week of ze komen voor op een lijst die door de Vlaamse Regering is vastgesteld. Een hogeschool kan, als zij dat motiveert, voor een individueel personeelslid afwijken van die lijst. Een hogeschool kan de lijst bij wijze van algemeen reglement ook aanvullen.

Welke activiteiten staan op de lijst van de Vlaamse Regering?

 • Lidmaatschap van het Europese of het Belgische parlement
 • Lidmaatschap van een gemeenschaps- of gewestraad
 • Lidmaatschap van de Commissie van de Europese Gemeenschap
 • Lidmaatschap van een regering op nationaal (federaal) niveau of gemeenschaps- of gewestniveau
 • Het ambt van gouverneur, vicegouverneur of adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant
 • Het mandaat van lid van het rechtsprekend college, bedoeld in artikel 83 quinquies, § 2 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen
 • Het mandaat van bestendig afgevaardigde of van staatssecretaris in het Brusselse Gewest
 • Het mandaat van burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter in een gemeente van meer dan 50.000 inwoners
 • Een vrij of ander zelfstandig beroep
 • Een mandaat van zaakvoerder of gedelegeerd bestuurder van een burgerlijke vennootschap of van een handelsvennootschap
 • Een opdracht aan een andere onderwijsinstelling in binnen- of buitenland, waarvan de omvang meer dan 20% van een voltijdse opdracht bedraagt. En dat voor zover het totaal van de onderwijsopdrachten 120% overschrijdt.

Terugkeer naar een voltijdse opdracht?

Ben je benoemd en heb je een deeltijdse opdracht omwille van cumul? Dan kan je vanaf het ogenblik dat je niet meer cumuleert en als je nog geen zestig jaar bent, je voltijdse opdracht opnieuw opnemen. Dat kan niet meer als je langer dan 8, al dan niet opeenvolgende academiejaren, een dergelijke deeltijdse opdracht uitoefent.

Voltijds artistiek gebonden onderwijsactiviteiten en bezoldigd met de bijzondere salarisschaal?

Geef je voltijds artistiek gebonden onderwijsactiviteiten in de studiegebieden audiovisuele en beeldende kunst en muziek en podiumkunsten (uitgezonderd de professionele bachelor) en word je bezoldigd met de bijzondere salarisschaal? Dan is bovenstaande cumulatieregeling niet van toepassing. Je mag je voltijdse opdracht behouden als je nevenactiviteiten van artistieke aard zijn en verband houden met je onderwijsactiviteiten. Je mag dus vrij artistiek cumuleren.

Als je in die situatie echter geen vrije artistieke cumul beoefent, kan de hogeschool de gangbare salarisschaal verbonden aan je ambt toekennen. Die toekenning gebeurt mits uitdrukkelijke toestemming van het hogeschoolbestuur en is geen recht. Ze heeft een tijdelijk karakter en wordt jaarlijks geëvalueerd. Als je gedurende 4 jaar de gangbare salarisschaal kreeg of de leeftijd van 55 jaar bereikt met toepassing van de gangbare salarisschaal, dan verwerf je het recht om die verder te genieten. Als je de gangbare salarisschaal geniet, val je onder de gewone cumulatieregeling.

Lesgeven in meerdere hogescholen

Je mag verspreid over meerdere hogescholen een opdracht van meer dan 100% hebben.  Je wordt ook voor je opdracht boven de 100% betaald. Je moet uiteraard voldoen aan de cumulatieregeling.

Lesgeven aan een hogeschool en in een ander onderwijsniveau

Als je voldoet aan de cumulatieregeling voor het hoger onderwijs, kan je zowel aan een hogeschool als in een ander onderwijsniveau lesgeven. Vanuit het standpunt van het andere onderwijsniveau doet de opdracht in het hoger onderwijs er niet toe.


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving