Evaluatie van je leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs

Voor de evaluatie van de leerlingen kan je kiezen uit 2 regelingen.

Organieke regeling

De leerkracht beoordeelt zijn leerlingen met een evaluatiefiche.

Op het einde van het schooljaar evalueren de directeur, de leerkrachten en soms ook een externe jury het werk van de leerlingen in proeven.

Na de proeven stel je een proces-verbaal op, dat je bewaart in de academie.

In welke periode vallen de evaluatieproeven? Voor welke vakken is een extern jurylid vereist? Voor welke vakken en leerlingen moet de proef openbaar zijn?
Lees het in de omzendbrief leerlingen evalueren in het deeltijds kunstonderwijs.

Naar boven

Alternatieve regeling: breed en competentiegericht evalueren

In de alternatieve regeling heeft elke leerling voor elk vak minstens 2 keer per schooljaar een bespreking met zijn leerkracht van zijn brede artistieke ontwikkeling. Dat gesprek vindt plaats op basis van een schriftelijke neerslag van zijn ontwikkeling.

De academie beslist zelf hoe de evaluatie verloopt. De leerling is verplicht om eraan deel te nemen. Leerlingen die meer dan een derde van de lessen ongewettigd afwezig zijn (zie: afwezigheid van je leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs) kunnen er niet aan deelnemen.

Je academie bepaalt zelf haar visie op evalueren. Je kan hulp vragen aan je pedagogische begeleidingsdienst.

Je moet je visie op evalueren in het lokaal comité agenderen. De basisprincipes van je visie moet je duidelijk uitleggen in het schoolreglement. Je hoeft de visie niet voor te leggen aan het ministerie, maar de onderwijsinspectie kan er wel inzage in vragen bij een doorlichting.

Meer informatie over breed en competentiegericht evalueren: omzendbrief leerlingen evalueren in het deeltijds kunstonderwijs.

Naar boven