Financieringsberekening hoger onderwijs

Werkingsmiddelen hoger onderwijs

2018

 1. Werkingsmiddelen 2018 - versie september 2017
 2. Werkingsmiddelen 2018 - versie juni 2017

1. Werkingsmiddelen 2018 - versie september 2017 (zip, 12 bestanden) (2,8 MB)

Aangepaste versie van de enveloppeberekening voor begrotingsjaar 2018, onder voorbehoud van goedkeuring van het decreet betreffende de algemene uitgavenbegroting 2018.

Belangrijke opmerkingen bij deze raming:

Budgettair

 • In haar publicatie van 2 mei 2017 voorzag het Planbureau in 2018 een groeivoet van de gezondheidsindex van 1,4%. In haar recente publicatie van 5 september 2017 werd deze indexparameter bijgesteld naar 1,1%. Bijgevolg werd ook de indexatie van de loongebonden kredieten bijgesteld van 1,4% naar 1,1%.
 • De basisbedragen voor de investeringsmiddelen werden vermenigvuldigd met de gewogen evolutie van het jaarlijks gemiddelde van de index van de Associatie van Belgische Experten (ABEX-index) van de 5 voorlaatste kalenderjaren die voorafgaan aan het begrotingsjaar, uitgedrukt in procenten.
 • In uitvoering van Art. III. 11 §7 van de Codex Hoger Onderwijs werd het bedrag voor de research master “Philosophy” verhoogd van 30.798 euro naar 92.394 euro.
 • In uitvoering van Art. III. 42 §2 van de Codex Hoger Onderwijs werd het totaal vastgelegde bedrag voor de overdracht van de bachelor in de sociale readaptatiewetenschappen aan UC Leuven verminderd met 12,5%.
 • In uitvoering van Art. III. 45 §2 van de Codex Hoger Onderwijs zal het nieuwe groeipad voor de middelen Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) voor begrotingsjaar 2018 pas geïndexeerd worden vanaf het begrotingsjaar 2019.
 • In uitvoering van Art. III. 58 §1 van de Codex Hoger Onderwijs werd het macrobedrag voor de wettelijke en conventionele werkgeversbijdragen ten behoeve van de privaatrechtelijke universiteiten vermeerderd met 1 mio euro.

Technisch

 • In uitvoering van Art. III. 22 §2 van de Codex Hoger Onderwijs werden, binnen het luik onderzoek van de universiteiten, de parameters “Publicaties en Citaties” en “Mobiliteit en Diversiteit” geactualiseerd.
 • Het standaard puntengewicht voor het voorbereidingsprogramma “Biomedische wetenschappen” (administratieve groep met volgnummer 33601) werd gecorrigeerd van 3 naar 2.
 • In de vorige raming was er voor UGent nog één doctoraat dat niet gewogen was binnen het luik onderzoek van de enveloppe (binnen het studiegebied Industriële wetenschappen en technologie). Dit is nu meegenomen.
 • De proportionaliteitsfactor voor de tUL opleiding “Master in de Informatica” werd nu ook uitgevoerd binnen de componenten VOW-Diploma van de enveloppe en de opgenomen studiepunten van de STUVO-middelen.

Naar boven

Eerste berekening van de enveloppe voor begrotingsjaar 2018, onder voorbehoud van goedkeuring van het decreet betreffende de initiële begrotingsopmaak 2018.

Daarnaast, conform de Codex Hoger Onderwijs, ook de berekening van de aanvullende middelen (specifieke lerarenopleiding, aanvullende onderzoeksmiddelen (AOM), aanvullende Brusselmiddelen, bijkomende middelen beursstudenten, praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (PWO), financiering van de investeringen, financiering van het hoger beroepsonderwijs) en de financiering van de studentenvoorzieningen (STUVO).

Drie beleidsopties

Voor het hoger onderwijs zijn er drie beleidsopties die, mits goedkeuring van de begroting, een positieve weerslag zullen hebben op de enveloppe van vele instellingen van hoger onderwijs:

1. Uitvoering index

In de begrotingsinstructies die de Vlaamse Regering goedkeurde voor de opmaak van de initiële begroting 2018 wordt een gezondheidsindex van 101,40% voorgeschreven. Net zoals in begrotingsjaar 2017 wordt het werkingsgedeelte van de kredieten niet geïndexeerd.

2. Uitvoering kliksysteem

In uitvoering van Art. III 6 van de Codex Hoger Onderwijs, werden de volgende verhogingen doorgevoerd:

 • VOW prof neemt toe met 9.065.357,75 euro;
 • VOW un neemt toe met 7.756.876,88 euro;
 • VOZ un neemt toe met 6.330.000 euro opdat de verhouding 55/45 gerespecteerd zou worden.
3. Bijkomende middelen in uitvoering van de Codex Hoger Onderwijs

In uitvoering van de Codex Hoger Onderwijs worden de volgende bijkomende middelen verdeeld:

 • Voor de versterking van de professionele bacheloropleidingen zijn er 3.300.000 euro bijkomende middelen voorzien binnen het variabel onderwijsgedeelte (VOWprof).
 • Voor de aanvullende onderzoeksmiddelen (AOM) zijn de budgetten met 6.600.000 euro (1.300.000 voor hko + 5.300.000 voor ac ) toegenomen.
 • Voor het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (PWO) zijn er 500.000 euro bijkomende middelen voorzien.
 • Voor de verandering van het puntengewicht is een extra budget voorzien van 1.000.000 euro binnen het variabel onderwijsgedeelte (VOWac).
 • Voor de versterking van het variabel onderzoekgedeelte (VOZun) is een extra budget voorzien van 1.215.000 euro.
 • Voor de studentenvoorzieningen (STUVO) zijn er 2.660.000 euro bijkomende middelen voorzien (1.866.000 euro voor de hogescholen en 800.000 euro voor de universiteiten).

Technische elementen

 • Binnen de financieringscomponent VOZun dienen er nog twee parameters aangevuld te worden: de parameter “Publicaties en Citaties” en de parameter “Mobiliteit en Diversiteit”. Voorlopig werden hiervoor de cijfers uit de enveloppe van begrotingsjaar 2017 gebruikt.
 • De bevallingsverloven dienen nog geactualiseerd te worden. Voorlopig worden hier nog de cijfers van 2017 gebruikt.

ESR-begroting 2018

Houd bij de opmaak van de ESR begroting 2018 rekening met:

 • Deze raming 2018 (Het sjabloon vind je in het zip-bestand. Deadline: 10 september 2017)
 • De vormvereisten:
  • Uitsluitend in Excel formaat (niet beveiligd)
  • Bedragen “in duizend euro” noteren (harde waarde, zonder decimalen en geen verwijzingen naar bijvoorbeeld ondersteunende draaitabellen). Bijv. toelage van 10.000.000,00 euro => notatie in ESR-rapportering: “10.000”
  • Voor de lijnen gemarkeerd in het lichtblauw is het de bedoeling dat de bedragen van de interrelatie geïndividualiseerd worden per begrotingsartikel.
  • Geen extra lijnen toevoegen aan het geijkte sjabloon in het kader van de consolidatieoefening. (aantal lijnen sjabloon= 811)

Je vindt in de samenvattingsexcel voortaan de ESR-code en het begrotingsartikel waarop je de ontvangende toelages/subsidies moet registreren vanuit het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.

Naar boven

2017

 1. Werkingsmiddelen 2017 - versie mei 2017
 2. Werkingsmiddelen 2017 - versie september 2016

Aangepaste raming van de werkingsmiddelen 2017, onder voorbehoud van goedkeuring van het decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017.

Belangrijke opmerkingen bij deze raming:  

Budgettair

 • In uitvoering van de budgetaanpassing 2017 werd de gezondheidsindex bijgesteld van 1,40% naar 1,90%. Deze index wordt enkel toegepast op de loongebonden kredieten.
 • Op vrijdag 3 juni 2016 bekrachtigde de Vlaamse Regering de intentieverklaring tussen de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen en het CVO Provincie Antwerpen, om de professionele bacheloropleiding in de toegepaste psychologie op 31 augustus 2016 over te dragen van het CVO Provincie Antwerpen aan de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. De loonsbudgetten die overeenstemmen met de effectieve loonkosten van de personeelsleden zijn in deze raming toegevoegd aan de enveloppe van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen.
 • De definitieve bevallingsverloven 2016 werden verwerkt in de enveloppe.

Technisch

 • Voor de opleidingen “master informatica” en “master biomedische wetenschappen” werd de proportionaliteitsfactor voor campus Maastricht nog niet toegepast in het luik diploma's van het variabel onderzoeksdeel (VOZ). Dit is aangepast in de enveloppe.
 • Binnen het variabel onderwijs gedeelte (VOW) werd de verdeelsleutel rechtgezet voor de gezamenlijke opleiding “PBA Sociaal Werk”.

ESR

Gebruik deze codes voor de ESR-rapporteringen :

 • Voor werkingstoelagen: ESR-code 4610
 • Voor investeringstoelagen/machtigingen: ESR-code 6611

Je vindt deze codes ook in de excel-samenvatting van de middelen hoger onderwijs in het zip-bestand.

Naar boven

Naar boven

2016

2015

2014

2013

2012

Naar boven

Resultaten run financieringsmotor over 1 jaar

Verklarende afkortingenlijst

FINANCING_TYPE

Financieringstype

VOW

Variabel onderwijsdeel

 

SOW

Onderwijssokkel

FINANCING_SUB_TYPE

Financieringscomponenten

OS

Opgenomen studiepunten (SOW)

 

OU

Output (VOW)

IN

Input (VOW)

DI

Diploma (VOW)

CR

Credit (VOW)

FK_INST_ID

Instellingsnummer

Voor de gefusioneerde instellingen gelden de oude instellingsnummers, namelijk de instelling die de student registreerde. De omzetting naar het nieuwe instellingsnummer gebeurt manueel in de enveloppe.

FK_ADMG_ID

Nummer van de administratieve groep

ACADEMIC_YEAR

Academiejaar

Bijvoorbeeld: voor begrotingsjaar 2014 gaat het om vijf academiejaren

 • 2007-2008
 • 2008-2009
 • 2009-2010
 • 2010-2011
 • 2011-2012

FK_OPLD_GEZK_ID

Gezamenlijke opleiding

CREDIT_POINT_TYPE

Studentenkenmerken

I

Initieel

 

BS

Beursstudent

F

Studenten met een functiebeperking

Fa

Studenten met een functiebeperking (andere)

W

Werkstudenten

H

Huisarts

Ba

Banaba

VALUE1

Ongewogen studiepunten en diploma’s
 

Voor de onderwijscomponent diploma bevat dit ook de diplomabonus van 30

POINT_WEIGHT

Standaard puntengewicht

 

VALUE2

Financieringspunten na weging van de studiepunten en diploma’s

 

Bijkomende opmerkingen

Credit

Voor de onderwijscomponent “VOW-CR” zijn de financieringsgegevens per academiejaar enkel beschikbaar per instelling, en niet per administratieve groep. De verdeling hiervan pro rata het aantal financieringspunten FPi-Output gebeurt pas  in een latere fase op het niveau van het vijfjarige gemiddelde (dus niet per academiejaar).

Kunstopleidingen

Ook de toepassing van de bijkomende puntengewichten, en de afweging tegenover de drempels gebeurt in een latere fase op het niveau van het vijfjarig gemiddelde. Hierdoor zijn er geen cijfers beschikbaar per academiejaar. Voor de kunstopleidingen worden enkel de financieringspunten met de toepassing van het standaard puntengewicht getoond.

Herstructureringen

De financieringsgegevens per academiejaar houden geen rekening met de herstructureringen (e.g., overdracht Campus De Nayer naar Thomas More Mechelen, overdracht studiegebieden Handelswetenschappen en Bedrijfskunde en Toegepaste Taalkunde  van LUCA School of Arts naar HUB-Ehsal) . De manuele correctie hiervan gebeurt in een latere fase in de enveloppe zelf (dus op het niveau van het vijfjarig gemiddelde).

Naar boven

Extra informatie
Contact