Medische consulten

De artsen en paramedische medewerkers van het CLB voeren medische consulten (onderzoeken) uit bij leerlingen. Die onderzoeken zijn gratis voor de ouders.

2 soorten consulten

Er zijn twee soorten consulten:

 • Algemene consulten over de algemene gezondheidstoestand bij leerlingen.
 • Gerichte consulten over specifieke gezondheidsaspecten bij leerlingen, zoals groei en gewicht, visuele functie, kleurzin, oogstand, gebit …

Doelstellingen

Met de medische consulten kan je CLB: 

 • De basis leggen voor een overleg over een leerling in het multidisciplinair team
 • De school informeren over gepast onderwijs voor een leerling
 • Een leerling tijdig doorverwijzen voor behandeling. Een CLB verstrekt zelf geen medische behandeling of therapie: dat is de opdracht van een huisarts of specialist.

Richtlijnen voor de consulten

De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (VWVJ) ontwikkelde standaarden voor de artsen en het paramedische personeel voor een kwaliteitsvolle uitvoering van preventieve jeugdgezondheidszorg in de centra voor leerlingenbegeleiding.

Een standaard bundelt niet alleen de beschikbare informatie voor de wetenschappelijke onderbouw van het programma, maar biedt ook richtlijnen voor een correcte uitvoering. De standaarden zijn goedgekeurd door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid, dat de opdrachten voor preventieve gezondheidszorg in het CLB bepaalt.

 • Standaard visus:  beschrijft het onderzoek naar de oogstand, de gezichtsscherpte op afstand, de kleurzin, het dieptezicht bij de leerlingen van 3 tot 18 jaar.
 • Standaard vaccinaties: beschrijft de uitvoering van het vaccinatieprogramma van het CLB.
 • Standaard groei en puberteit: beschrijft hoe het CLB onderzoek uitvoert naar de lengte, het gewicht en de pubertaire ontwikkeling en naar de interpretatie van het groeipatroon bij de leerlingen van 3 tot 18 jaar.
 • Standaard gewicht:  beschrijft de state of the art voor de klinische diagnose van een gewichtsprobleem; kadert in een ruimere aanbeveling voor de aanpak van eet- en gewichtsproblemen en in het bijzonder de vroege detectie ervan.
 • Standaard gehoor: richtlijn voor de screening van gehoorproblemen.
 • Standaard mondgezondheid: beschrijft de krachtlijnen van een goed preventief mondgezondheidsbeleid, de prioriteiten van de mondgezondheidspromotie, de methode van het mondonderzoek tijdens de consulten in het CLB en de krachtlijnen voor een gezondheidsbeleid.

Resultaten

Breng de leerlingen en ouders op de hoogte van de resultaten van de medische onderzoeken.

Overzicht van de tijdstippen van de consulten

Er zijn in totaal 7 medische consulten in het basis- en secundair onderwijs:

 • In de 1ste en 2de kleuterklas
 • In het 1ste, 3de en 5de leerjaar van het lager onderwijs
 • In het 1ste en 3de jaar van het secundair onderwijs

Verplicht?

De medische begeleiding door een CLB is verplicht bij:

 • Algemene en gerichte consulten
 • Profylactische maatregelen die het verspreiden van besmettelijke ziekten moeten voorkomen

Uitzondering

Verplichte begeleiding betekent niet dat een CLB-arts altijd de onderzoeken moet uitvoeren. Ouders (en leerlingen vanaf 12 jaar) kunnen er zich tegen verzetten:

 • Dat een bepaalde CLB-arts de medische onderzoeken (algemene en gerichte consulten) uitvoert
 • Dat de onderzoeken in een CLB gebeuren

De ouders of de leerling moeten dan schriftelijk verzet aantekenen bij de directeur van het centrum, met een aangetekende brief of tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Het verzet moet ondertekend en gedateerd zijn.

Als ouders of leerlingen verzet aantekenen, moeten zij de onderzoeken binnen een termijn van 90 dagen laten uitvoeren door:

 • Óf een andere arts van het CLB
 • Óf een arts van een ander CLB
 • Óf een huisarts

De arts die de onderzoeken uitvoert, moet binnen de 15 dagen na het onderzoek een verslag ervan bezorgen aan het CLB dat de leerling begeleidt.

De CLB-arts geeft via een verwijsbrief aan de ouders mee wat het medisch onderzoek inhoudt en waarover moet gerapporteerd worden.

Modelverslagen voor de arts die het medisch consult uitvoert:

Leerjaar Kalenderjaar in het buitengewoon onderwijs waarin ... Modelverslagen medisch onderzoek

1ste kleuter

de leerling 4 jaar wordt Medisch verslag bij het gericht consult van de 1e kleuterklas

2de kleuter

de leerling 5 jaar wordt Medisch verslag bij het algemeen consult van de 2e kleuterklas

1ste lager

de leerling 7 jaar wordt Medisch verslag bij het gericht consult in het 1e leerjaar

3de lager

de leerling 9 jaar wordt Medisch verslag bij het gericht consult in het 3e leerjaar

5de lager

de leerling 11 jaar wordt Medisch verslag bij het algemeen consult in het 5e leerjaar
1ste secundair de leerling 13 jaar wordt Medisch verslag bij het algemeen consult in het 1e jaar secundair onderwijs
3de secundair de leerling 15 jaar wordt Medisch verslag bij het algemeen consult in het 3e jaar secundair onderwijs

Noodplan artsentekort

Meer en meer CLB’s hebben problemen met het invullen van artsenambten. De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg stelde daarom een noodplan op voor CLB’s die kampen met een artsentekort.

Je mag gebruik maken van een noodplan artsentekort:

 • Als je door een tekort aan CLB-artsen de wettelijke opdrachten niet meer of moeilijk kan realiseren  
 • Voor maximaal 1 schooljaar

Duurt het artsentekort langer dan een schooljaar? Maak dan bij de start van het schooljaar een nieuw plan op.

Het plan beschrijft volgens de nood een taakverdeling tussen de arts en de verpleegkundige via een getrapt model van expertise. In het plan is er aandacht voor afspraken en de verantwoordelijkheden van de CLB-medewerkers en de CLB-directeur.

De regelgeving over de inhoud van de consulten is het uitgangspunt. Er is bij het opstellen veel aandacht besteed aan de wetenschappelijke onderbouw en de kwaliteit van zorg voor:

 • De materialen en de logistieke omgeving
 • De wijze waarop de consulten en de nazorg wordt uitgevoerd
 • De tijd die nodig is voor de consulten en nazorg

Vind het noodplan, de contouren ervan, een leidraad voor de paramedisch werker en andere documenten:
Noodplan voor CLB in geval van artsentekort (Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg).

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Website