Operationele doelstellingen van CLB's

Situering: 4 begeleidingsdomeinen

Met welke vragen en voor welke onderwerpen kan een leerling, ouder of school bij jou terecht?

Welke diensten bied je minimaal aan, hoe ondersteun je een school en hoe verloopt het begeleidingstraject van een leerling?

Om een duidelijk beeld te krijgen van je basisopdrachten, formuleerde de Vlaamse Regering de operationele doelstellingen van een CLB in het BVR operationele doelstellingen van CLB’s.

Die doelstellingen zijn een vertaling van de strategische doelstellingen uit het CLB-decreet.

Je opdrachten situeren zich binnen 4 begeleidingsdomeinen:

 • Leren en studeren
 • Onderwijsloopbaan
 • Psychisch en sociaal functioneren
 • Preventieve gezondheidszorg

Op die 4 begeleidingsdomeinen heeft het CLB:

 • Een leerlinggebonden aanbod
 • Een aanbod van schoolondersteuning

Naar boven

Leerlinggebonden aanbod

Er zijn 2 soorten leerlinggebonden aanbod:

 • Begeleiding op vraag van een leerling, ouder of school
 • Verplichte begeleiding van leerlingen bij spijbelen, verplichte medewerking aan profylactische maatregelen bij besmettelijke ziekte en bij medische onderzoeken

Als een school zich zorgen maakt over het welbevinden van een leerling en aan het CLB om begeleiding vraagt, dan vraag je als CLB altijd eerst de toestemming:

 • Aan de ouders, als de leerling jonger is dan 12 jaar
 • Aan de leerling zelf, als die 12 jaar of ouder is en bekwaam om zelf te beslissen

Voor het leerlinggebonden aanbod sta je in voor 6 kernactiviteiten :

1. Onthaal

Verzorg het eerste contact met:

 • Een cliënt: leerling, ouder of opvoedingsverantwoordelijke

(Een opvoedingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon, anders dan de ouders, die de minderjarige op duurzame wijze in feite onder zijn bewaring heeft of bij wie de minderjarige door bemiddeling of ten laste van de openbare overheid geplaatst is.)

 • Een school
 • Een netwerkpartner: iemand uit externe hulp- en dienstverlening of gezondheidssector

2. Vraagverheldering

Inventariseer samen met je cliënt, de school of netwerkpartner de problemen en verken de oplossingen binnen het aanbod.

3. Verstrekking van informatie en advies

 • Geef advies aan je cliënt en personen uit zijn leefomgeving over keuzes zoals het onderwijsaanbod, hulpverleningsaanbod, vrije tijd en het gedrag van je leerling (‘gedragsalternatieven’). Raad eventueel bepaalde hulp aan.
 • Geef advies aan leerkrachten over de opvang van leerlingen met zorgvragen.

Baseer je voor het advies op de principes van het handelingsgericht werken of de handelingsgerichte diagnostiek. Hou in beide gevallen rekening met de concrete afstemming van het onderwijsaanbod op de onderwijsbehoeften van de leerling.

4. Diagnose

Stel een objectief en gedetailleerd beeld op van de problematiek en de onderwijsnoden van een leerling.

Waar moet je op letten?

 • Bouw het beeld systematisch op
 • Gebruik wetenschappelijk verantwoorde methodes en, waar die voorhanden zijn, vastgelegde standaarden
 • Werk waar nodig samen met externen

De diagnose resulteert in een advies aan de betrokkenen.

Geef voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een advies over ondersteunende maatregelen.

5. Kortdurende begeleiding

Kortdurende begeleiding bestaat uit een aanbod van 2 tot 8 sessies waarin je samen met je cliënt op zoek gaat naar oplossingen.

Je kan uitzonderlijk afwijken van het aantal sessies als een leerling door zijn persoonlijke kenmerken, sociale achtergrond of leefsituatie leerbedreigd is.

6. Samenwerking met netwerkpartners

Je kan met externe partners samenwerken voor de begeleiding van een leerling en de ouders, de school of personen uit de leefomgeving. Ook als je hun hulp inroept, blijf jij bij de hulpverlening betrokken.

Zo lever je gegevens aan bij een doorverwijzing en volg je de onderwijsleersituatie op. Je CLB heeft een draaischijffunctie: je coördineert de samenwerking tussen het centrum, de school en de schoolexterne dienst met het oog op proactieve en preventieve acties.

Naar boven

Traject en doorlooptijd

Als je verschillende hulp- of kernactiviteiten inzet voor de begeleiding van een leerling, doorloop je samen een traject.

Een cliënt mag van jou een maximum doorlooptijd verwachten waarbinnen je een antwoord geeft.

 • 10 werkdagen voor een traject dat leidt tot vraagverheldering, informatie of advies
 • 40 werkdagen voor een traject dat leidt tot een diagnose
 • 50 werkdagen voor een traject dat leidt tot een diagnose met geformaliseerd advies

Uitzondering: je CLB kan van die doorlooptijden afwijken als een leerling leerbedreigd is door persoonlijke kenmerken, de sociale achtergrond of leefsituatie, of als de samenwerking met de netwerkpartner daarom vraagt.

Naar boven

Schoolondersteuning

Met schoolondersteuning versterk je de interne leerlingenbegeleiding van een school:

 • Je vertrekt van concrete probleemsituaties.
 • Je werkt samen met een school, met ouders, leerlingen en pedagogische begeleidingsdiensten.
 •  Je ondersteunt leerkrachten bij de taak om signalen van hulpvragen op te vangen.
 • Je bouwt samen met een school de leerlingenbegeleiding en het zorgbeleid uit.

Naar boven

Minimumondersteuning

4 opdrachten moet je CLB minimaal aan scholen aanbieden:

 • Informatieverstrekking. Je geeft volledige en neutrale informatie over het onderwijsaanbod in Vlaanderen en over de aansluiting met de arbeidsmarkt. Zo onderneem je samen met een school acties voor de studie- en beroepskeuze van leerlingen. Je geeft informatie aan alle leerlingen van het laatste jaar van het basisonderwijs, van het 2de jaar van de 1ste graad en van de 3de graad secundair onderwijs.
   
 • De functie als draaischijf tussen de school als organisatie en de netwerkpartners van je CLB.
   
 • Participatie in het overleg met de school over de leerlingenbegeleiding, op zijn minst over de afwezigheden op school.
   
 • Participatie in schoolprojecten die in het teken staan van prioritaire doelgroepen: leerlingengroepen die als gevolg van hun sociale achtergrond of leefsituatie leerbedreigd zijn.

Naar boven

Preventieve gezondheidszorg

Je CLB geeft de school ondersteuning op het vlak van de preventieve gezondheidszorg.

Bijvoorbeeld:

 • Als een school een preventiecampagne opstart
 • Als een school maatregelen moet nemen bij besmettelijke ziektes

Naar boven

Registratie

De overheid vraagt aan een CLB een aantal gegevens van somatische, psychologische, pedagogische en sociale aard. De overheid baseert zich op die gegevens voor de formulering van beleidsopties.

Voorbeelden van informatie waar de overheid naar vraagt: lengte, gewicht, lezen en spellen, pesten en gepest worden, verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs, problematische afwezigheden ...

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving

Documenten en publicaties