Synchroon internetonderwijs

Wat is synchroon internetonderwijs?

Synchroon internetonderwijs (SIO) is er voor kinderen die tijdens het schooljaar langdurig of voor korte opeenvolgende periodes afwezig zijn op school wegens ziekte, moederschapsrust of een ongeval.

Door synchroon internetonderwijs kan je kind via de computer thuis de lessen op school ‘live’ meevolgen.

SIO ondersteunt het leerproces, beperkt de leerachterstand en bereidt je kind voor op zijn terugkeer naar school. Het zorgt ervoor dat de band met de school, de leerkrachten en de medeleerlingen behouden blijft.

Voor jou en voor de school is SIO gratis.

Definitie van synchroon internetonderwijs (in de omzendbrief voor scholen)

Wie organiseert het?

Bednet vzw organiseert en begeleidt het synchroon internetonderwijs in alle scholen van het leerplichtonderwijs die daarvoor in aanmerking komen. Het ministerie van Onderwijs subsidieert Bednet vzw voor die dienstverlening.

Naar boven

Wie komt in aanmerking?

Je kind kan SIO volgen als:

 • Het ingeschreven is, minstens 5 jaar is en regelmatig les volgt in een door de overheid erkende en gefinancierde of gesubsidieerde school van het basisonderwijs of secundair onderwijs
 • Het door ziekte, ongeval of moederschapsrust langdurig of veelvuldig afwezig is en niet in staat om op school de lessen te volgen
 • Je de school een geldig afwezigheidsattest bezorgt

SIO kan niet voor:

 • Kinderen die permanent onderwijs aan huis krijgen
 • Leerlingen in bepaalde studierichtingen in het secundair onderwijs:
  • Deeltijds beroepssecundair onderwijs
  • Voorbereidende leerjaren op het hoger onderwijs (aso en kso)
  • Secundair-na-secundair-opleidingen: Se-n-Se (tso en kso)
  • 4de graad beroepssecundair onderwijs en verpleegkunde hoger beroepsonderwijs
  • Alternerende beroepsopleiding in het buitengewoon secundair onderwijs

Naar boven

Haalbaar of niet?

Synchroon internetonderwijs biedt niet voor elk ziek kind een oplossing. Samen met alle betrokkenen zal Bednet vzw afwegen of SIO voor jouw kind een haalbare en goede oplossing is.

Bednet vzw gaat samen met de behandelende arts na of je kind niet te ziek is om tijdens schooldagen voldoende gebruik te maken van SIO.

Ook de periode van voorziene afwezigheid speelt een rol. Je kan pas van SIO genieten als:

 • Je kind minimaal 4 weken afwezig zal zijn
 • Je kind veelvuldig afwezig zal zijn: minimaal 36 halve dagen per jaar

Op Bednet vzw - Hoe aanvragen? lees je meer over die bijkomende voorwaarden.

SIO is een tijdelijke oplossing. Het doel is, je kind zodra het kan weer les te laten volgen op school.

Hoe werkt het?

Is je kind langdurig of veelvuldig afwezig door ziekte, ongeval of moederschapsrust, dan moet de school:

 • Jou tijdig informeren over de mogelijkheden van synchroon internetonderwijs
 • Je verwijzen naar Bednet vzw voor meer informatie.

De keuze om SIO aan te vragen ligt bij jou, je kind en de behandelende arts. Er is geen verplichting.

Een SIO-traject kan op elk moment van het schooljaar starten en eindigen.

Bednet vzw zorgt voor de hard- en software om SIO thuis en op school technisch mogelijk te maken. De klas en thuis worden met elkaar verbonden via internet. Op beide plaatsen installeert Bednet vzw een computer met webcam en scanner/printer. Het levert en leent alle materiaal gratis uit en zorgt voor technische ondersteuning.

Naar boven

Hoe aanvragen?

SIO vraag je aan bij Bednet vzw.

De ouders, het ziekenhuis, de behandelende arts of een andere betrokkene kunnen het aanvraagformulier indienen.

Bednet vzw beoordeelt de aanvraag en is verantwoordelijk voor het al dan niet toekennen van synchroon internetonderwijs.

Bednet vzw - Aanvraagformulier

 


Extra informatie

Verwante pagina’s

Websites

Naar boven