Kwaliteitszorg in het hoger onderwijs

Instellingen voor hoger onderwijs zijn verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van hun onderwijs en hun opleidingen. Ze betrekken daarbij de studenten, alumni, externe deskundigen uit het werkveld en internationale deskundigen.

Externe kwaliteitszorg

De externe kwaliteitszorg in het hoger onderwijs bestaat uit 3 stappen:

  • Een zelfevaluatierapport
  • Een visitatie door een onafhankelijke commissie van experts
  • Een visitatierapport met de bevindingen van de visitatiecommissie.

De visitatiecommissie oordeelt of de opleiding voldoet aan de kwaliteitsstandaarden.

Instellingen kunnen tegelijk met de 1ste instellingsreview ook een externe beoordeling laten uitvoeren van de manier waarop ze het bewaken van de kwaliteit van hun opleidingen  organiseren via pilootprojecten die ze daartoe opzetten. De instellingen die daarvoor kiezen, zijn vrijgesteld van visitatie. De accreditatie van hun opleidingen wordt ambtshalve verlengd.

Naar boven

Accreditatie

In Vlaanderen mogen instellingen de graden van bachelor en master alleen uitreiken als de opleiding geaccrediteerd is, of erkend als nieuwe opleiding.

Accreditatie is een keurmerk dat aangeeft dat een opleiding aan bepaalde, op voorhand vastgelegde, kwalitatieve maatstaven voldoet.

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) verleent de accreditatie, op basis van het visitatierapport.

Om een nieuwe opleiding te erkennen voert de NVAO een Toets Nieuwe Opleiding uit.

Alle geaccrediteerde en erkende opleidingen staan in het Hogeronderwijsregister.

Naar boven

Instellingsreview

Een instellingsreview wordt uitgevoerd door een onafhankelijke commissie van experts, onder verantwoordelijkheid van de NVAO. De commissie beoordeelt het globale kwaliteitsbeleid voor de opleidingen. Het gaat over:

  • Beleidsontwikkeling
  • Beleidsvoering
  • Beleidsevaluatie
  • Monitoring van het verbeterbeleid

De eerste instellingsreviews vinden plaats in 2015-2017. Ze vormen een soort nulmeting, zonder rechtsgevolgen.

Naar boven

In de toekomst

In 2017-2018 komt er een evaluatie van het stelsel van kwaliteitszorg en evaluatie. Vervolgens wordt er een definitief stelsel uitgewerkt, dat ingaat vanaf 2021-2022.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites