Tijdelijk onderwijs aan huis

Wat is het?

Is je kind langdurig afwezig wegens ziekte of ongeval, of is het chronisch ziek, dan heeft het onder bepaalde voorwaarden een tijdelijk recht op 4 lestijden per week onderwijs aan huis.

Ook een leerling die langdurig afwezig is wegens moederschapsverlof, heeft onder dezelfde voorwaarden recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH).

Deze mogelijkheid bestaat voor leerlingen in het gewoon en in het buitengewoon onderwijs, zowel in het basisonderwijs als in de meeste richtingen van het secundair onderwijs.

Het is de school waar je kind als regelmatige leerling is ingeschreven, die voor dit onderwijs zorgt. Zij beslist welke leraar welke vakken op welke dag(en) geeft. Dat doet ze in overleg met de ouders en rekening houdend met het advies van de arts.

Verwar tijdelijk onderwijs aan huis niet met huisonderwijs.

Naar boven

Wat kost het?

De TOAH-lessen zijn voor jou gratis.

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vergoedt de school, zowel voor de bijkomende lestijden als voor de reiskosten van de leraar.

Naar boven

Voorwaarden

De school van je kind is verplicht tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) te organiseren als het voldoet aan alle volgende voorwaarden:

 • Je kind is langdurig of chronisch ziek of met moederschapsverlof.
 • Langdurig ziek betekent dat je kind meer dan 21 dagen na elkaar wegens ziekte of ongeval niet naar school kan. Weekend- en vakantiedagen tellen mee. Je bewijst dat met een ziektebriefje van je huisarts of van een specialist.
 • Chronisch ziek is je kind als het een terugkerende behandeling krijgt en daarvoor elke keer opnieuw een korte tijd niet naar school kan. De behandeling is gespreid over minstens 6 maanden. Je bewijst dat met een ziektebriefje van een specialist.
 • Een arts stelt de diagnose en geeft toestemming.
 • Je kind is minstens 5 jaar oud vóór 1 januari van het lopende schooljaar.
 • Je kind is ingeschreven in een school van het basisonderwijs of van het secundair onderwijs en volgt daar regelmatig les (de school houdt dat bij).
 • Je kind verblijft op een bepaalde afstand van de school: voor het gewoon onderwijs op maximum 10 km en voor het buitengewoon onderwijs op maximum 20 km. Die verblijfplaats kan ook een andere plaats zijn dan de woonplaats van de ouder(s): een internaat, een instelling bijzondere jeugdzorg, de woonplaats van de grootouders of van andere familieleden ...
  Als je kind op een grotere afstand van de school verblijft, kan de school TOAH organiseren maar is daar niet toe verplicht. Het ministerie zal ook dan de school vergoeden.
 • Minstens een van de ouders gaat akkoord en doet de aanvraag. Ook een pleegouder of voogd mag tijdelijk onderwijs aan huis aanvragen.

Verblijft je kind in een ziekenhuis, preventorium of K-dienst (dienst voor kinderpsychiatrie), bespreek dan de mogelijkheden inzake tijdelijk onderwijs aan huis met de school van je kind.

Naar boven

Hoe lang heeft mijn kind recht?

 • Voor langdurig zieke kinderen: tot de einddatum vermeld op het ziekteattest van de arts. Bij verlenging van de ziekteperiode of bij hervallen binnen 3 maand na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis, kan je verlenging van onderwijs aan huis aanvragen. Zodra je kind minstens halftijds weer naar school kan, stopt het recht op TOAH.
 • Voor chronisch zieke kinderen heb je niet opnieuw een medisch attest nodig als het gaat om dezelfde chronische ziekte binnen hetzelfde schooljaar. Je moet wel, per 9 halve dagen afwezigheid, opnieuw 4 uur les aanvragen.
 • Bij moederschapsrust: na 3 weken moederschapsverlof en tot maximaal 9 weken na de bevalling.

Naar boven

In de kleuterklas

Zit je kind in het kleuteronderwijs en werd het 5 jaar vóór 1 januari van het lopende schooljaar, dan kan je tijdelijk onderwijs aan huis aanvragen.

Naar boven

In het secundair onderwijs: niet altijd een recht

In de volgende opleidingen is tijdelijk onderwijs aan huis niet mogelijk:

 • Deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso)
 • Voltijds secundair onderwijs
  • Voorbereidende leerjaren op het hoger onderwijs (in het aso en kso)
  • Opleidingen secundair-na-secundair (Se-n-Se) (in het tso en kso)
 • Alternerende beroepsopleiding in het buitengewoon secundair onderwijs
 • Opleiding verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs

Naar boven

De school informeert

De school moet je op 2 manieren op de hoogte brengen:

 • Ze vermeldt de mogelijkheid in het schoolreglement.
 • Is je kind langdurig afwezig door ziekte of door een ongeval of wegens moederschapsverlof, en voldoet het aan de voorwaarden om tijdelijk onderwijs aan huis te krijgen, dan moet de school je daarop  attent maken. De keuze om al dan niet TOAH aan te vragen ligt bij jou, je kind en de behandelende arts. Er is geen verplichting.

Naar boven

Tijdelijk onderwijs aanvragen

Eerste aanvraag

Volgende aanvraag

 • Voor een langdurig ziek kind dat binnen 3 maand (vakantieperiodes worden niet meegeteld) na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis hervalt:

  • De wachttijd van 21 dagen vervalt: de school kan meteen met tijdelijk onderwijs aan huis starten.
  • Je hebt opnieuw een medisch attest nodig.
  • Dien opnieuw een ingevuld aanvraagformulier in.
    
 • Voor een chronisch ziek kind van wie de behandeling wordt verlengd:
  • Je hebt niet opnieuw een medisch attest nodig als het gaat om dezelfde chronische ziekte binnen hetzelfde schooljaar.
  • Dien opnieuw een ingevuld aanvraagformulier in.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Publicaties

Formulieren

Basisonderwijs

Secundair onderwijs