50.000 euro voor bevordering leesplezier


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs en Vlaams minister van Cultuur, 12 maart 2019


De Vlaamse ministers van Onderwijs en Cultuur investeren in een nieuw proefproject voor meer leesplezier op school. Dat hebben ze aangekondigd op de Dag van de Cultuureducatie in de Vooruit in Gent. 20 scholen krijgen middelen om een pakket boeken aan te kopen, een leesplek op school in te richten en leerkrachten vormingsmomenten te laten volgen. Daarvoor maakt de Minister van Onderwijs 50.000 euro vrij.

Leesbevordering

Onderzoek (PIRLS 2017) toont aan dat Vlaamse leerlingen minder goed en minder graag lezen. Hun lagere betrokkenheid bij lezen en het ontbreken van leesplezier heeft minder goede effecten op onder meer hun leesvaardigheid, leesbegrip en leesgedrag. Ook het eindrapport van de Vlaams-Nederlandse Taalraad Begrijpend Lezen beklemtoont het belang om op school meer aandacht te hebben voor leesplezier en leesmotivatie.

De Minister van Cultuur: “Elk kind heeft het recht heeft om op te groeien in een stimulerende omgeving. Daar horen boeken, lezen en leesplezier bij. Daarom investeren we via Iedereen Leest in leesbevordering.” 

Omdat elk kind het recht heeft op te groeien in een stimulerende omgeving, en omdat boeken, lezen en leesplezier daar een belangrijk onderdeel van zijn (cultureel kapitaal), investeert minister van cultuur via de vzw Iedereen Leest in leesbevordering.

Recent gaf de Minister van Onderwijs aan Iedereen Leest de opdracht om een proefproject uit te werken om het leesplezier op school te stimuleren. Met partner CANON Cultuurcel, maar ook met bibliotheken, auteurs en illustratoren wordt de brug met cultuureducatie gelegd. Al deze partners spelen een belangrijke rol in het helpen ontwikkelen van leesplezier zowel op school als in de vrije tijd.

Leesplezier

Leesplezier is een essentiële voorwaarde voor goed en graag lezen. Willen we kinderen aan het lezen krijgen (leesmotivatie en leesattitude), dan is het belangrijk onder andere het plezier in lezen aan te wakkeren. Kinderen die plezier beleven aan lezen, lezen omdat ze het zelf willen. Dat leidt uiteindelijk tot een hogere leesfrequentie (vaker lezen), meer leesbetrokkenheid (zelf initiatief nemen) en zelfs tot een betere leesvaardigheid (beter kunnen lezen). Investeren in een leesplezierbeleid op school door het realiseren van een inspirerende (materiële en immateriële) leesomgeving, zorgt voor positieve effecten op langere termijn voor elke leerling. 

Inspirerende leesomgeving creëren

Iedereen Leest wil via dit proefproject scholen aanzetten om werk te maken van een inspirerende leesomgeving. De scholen wordt een starterspakket (+ begeleiding) aangeboden. De deelnemende basisscholen (kleuter en lagere school, gewoon en buitengewoon onderwijs) worden wegwijs gemaakt in de noodzakelijke basiselementen van die inspirerende leesomgeving: een recent en gevarieerd boekenaanbod, aantrekkelijke leesplekken op school, tijd voor lezen en (verdiepend) praten over boeken, visievorming enz. Door een betere kennis van het aanbod en meer samenwerking tussen school en lokale partners zoals bibliotheken en lokale boekhandels kan de expertise over kinder- en jeugdliteratuur verhoogd worden.

De scholen krijgen een basisboekenpakket. De samenstelling ervan gebeurt door Iedereen Leest in overleg met de school en de leerlingen. Via begeleiding op maat en in workshops wordt inspiratie aangeboden rond het inrichten van leesplekken, het hanteren van werkvormen om met boeken in de klas aan de slag te gaan enz. Doel is ook om scholen te sensibiliseren rond het belang van leesplezier.

De opgebouwde expertise wordt in het lerend netwerk van leerkrachten Lezen op school en in het expertisenetwerk van pedagogische begeleiders en lerarenopleiders Focusgroep Lezen gedeeld (organisatie van beide netwerken: CANON Cultuurcel en Iedereen Leest). Ook via de websites van Iedereen Leest en Cultuurkuur (CANON Cultuurcel) worden de praktijkvoorbeelden verder met andere scholen gedeeld.

De Vlaamse minister van Onderwijs: “Een goede kennis van het Nederlands is belangrijk en lezen vormt daar een belangrijk onderdeel van. Naast de bestaande initiatieven starten we een nieuw leesbevorderend project. 20 scholen kunnen aan dit proefproject deelnemen. Na de Dag van de Cultuureducatie vandaag wordt de oproep voor deelname gelanceerd en worden de proefscholen geselecteerd zodat we er na de paasvakantie mee kunnen starten.”