Afwezigheid voor verminderde prestaties

Wat is het?

Je kan afwezigheid voor verminderde prestaties (avp) opnemen om een tijdlang niet of deeltijds te werken. Je  hoeft de afwezigheid niet te motiveren.

De afwezigheid is een onbetaald verlof.

Recht of gunst?

Afwezigheid voor verminderde prestaties is een gunst, geen recht. Je school of centrum kan je aanvraag weigeren.

Naar boven

Voorwaarden

Je kan een avp opnemen in de volgende gevallen:

 • Je bent vastbenoemd, of in een proeftijd in een selectie- of bevorderingsambt.
 • Je bent tijdelijk aangesteld en de afwezigheid valt tijdens je aanstelling.
 • Je bent een contractueel personeelslid van een centrum voor basiseducatie.

Je kan de afwezigheid opnemen voor al je prestaties of voor een gedeelte van je prestaties.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in non-activiteit.

Salaris

Afwezigheid voor verminderde prestaties is onbetaald verlof.

Als je avp eindigt voor of op 30 juni, vermindert je salaris tijdens de vakantiemaanden in verhouding tot het aantal dagen afwezigheid dat je tijdens het schooljaar opnam.

Anciënniteit

Je afwezigheid telt mee voor de berekening van je geldelijke anciënniteit als je nog gedeeltelijk presteert.

Een periode van volledige avp telt niet mee voor je geldelijke anciënniteit.

De onbetaalde dagen tijdens de zomervakantie hebben geen invloed op je geldelijke anciënniteit.

Cumulatie

Tijdens je avp mag je tijdelijk een onderwijsopdracht opnemen via het stelstel ‘opnieuw in actieve dienst treden’.

Je mag ook werken buiten het onderwijs.

Volgende dienstonderbrekingen kan je combineren met je avp:

 • Verlof tijdelijk andere opdracht
 • Omstandigheidsverlof
 • Verlof wegens overmacht
 • Staking
 • Nascholing

Volgende dienstonderbrekingen maken geen einde aan je avp:

 • Ziekteverlof
 • Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte
 • Afwezigheid wegens arbeidsongeval
 • Afwezigheid wegens ongeval op weg naar of van het werk
 • Afwezigheid wegens beroepsziekte
 • Terbeschikkingstelling wegens ziekte
 • Afwezigheid wegens bedreiging door een beroepsziekte
 • Verlof wegens moederschapsbescherming

Deze verloven schorten je avp op:

 • Bevallingsverlof
 • Verlof voor de opvang met het oog op adoptie en pleegvoogdij
 • Onbezoldigd ouderschapsverlof
 • Geboorteverlof
 • Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof
 • Loopbaanonderbreking voor medische bijstand
 • Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen
 • Zorgkrediet

De avp loopt na het opgenomen verlof verder tot de oorspronkelijke einddatum.

Pensioen

Tijdens een avp bouw je geen pensioenrechten op.

Voor meer informatie over de invloed van de afwezigheid op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst.

Naar boven

Begin – duur - einde

Begin

Je afwezigheid kan op elk moment ingaan. Er zijn geen vaste begindata.

Duur

Maximumduur

Al je afwezigheden voor verminderde prestaties samen (geteld vanaf 1 september 2017) mogen niet meer dan 60 maanden (of 5 jaar) duren.  Dat geldt ook als je de afwezigheid gedeeltelijk opneemt.

Er zijn een aantal uitzonderingen op de maximale duur van 60 maanden. Je vindt die in de omzendbrief afwezigheid voor verminderde prestaties.

Einde

Je afwezigheid kan op elk moment eindigen. Er zijn geen vaste einddata.

Vervroegd stopzetten

Je kan je afwezigheid vervroegd stopzetten als het bestuur van je school of centrum daarmee akkoord gaat.

Je kan je afwezigheid niet vervroegd stopzetten wegens:

 • Ziekteverlof
 • Afwezigheid wegens arbeidsongeval
 • Ongeval op weg naar of van het werk
 • Beroepsziekte
 • Verlof wegens moederschapsbescherming

Naar boven

Hoe aanvragen?

Vraag een afwezigheid voor verminderde prestaties aan bij het bestuur van je school of centrum. Je hoeft de aanvraag niet te motiveren.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of bij het werkstation dat je personeelsdossier beheert.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving

Contact