Ambtshalve pensionering

 Je gaat ambtshalve met pensioen in de volgende gevallen:

  • Als je na de leeftijd van 63 jaar in totaal 365 kalenderdagen afwezig bent wegens ziekte. Die ziektedagen moeten niet aan elkaar aansluiten. Ook de dagen verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte worden pro rata (de helft of een kwart) als ziektedag geteld.

  • Als je ter beschikking gesteld bent wegens ziekte, je de P-datum bereikt hebt én minstens 30 jaar diensten hebt die in aanmerking komen voor de berekening van je rustpensioen in de overheidssector. De P-datum is de datum waarop je ten vroegste je rustpensioen kan opnemen.
    Je kan je vroegst mogelijke pensioendatum bekijken op de site van MyPension. Een onderwijspensioen valt onder het stelsel van de ambtenarenpensioenen.

Het pensioen gaat in op de 1ste dag van de maand die volgt op de maand waarin je aan de voorwaarden voldoet.


Extra informatie

Verwante pagina

Website