Anderstalige initiële opleiding en vrijstelling equivalentievoorwaarde

Waar gaat het over?

Wil jouw instelling samen met een of meerdere instellingen buiten de Vlaamse Gemeenschap een anderstalige initïele bachelor- of masteropleiding organiseren?

Dan moet je bij de Vlaamse Regering een vrijstelling van de equivalentievoorwaarde aanvragen.

De aanvraag tot vrijstelling van de equivalentievoorwaarde kadert in de taalregeling hoger onderwijs, opgenomen in hoofdstuk 8 van de Codex Hoger Onderwijs.

Artikel II.265, §3, stelt onder meer dat de instellingen voor hoger onderwijs een aanvraag tot vrijstelling van de equivalentievoorwaarde kunnen indienen bij de Vlaamse Regering voor een anderstalige initiële bachelor- of masteropleiding die zij samen met een of meerdere instellingen buiten de Vlaamse Gemeenschap organiseren.

Hoe een aanvraag indienen?

De Vlaamse instelling dient de aanvraag uiterlijk op 1 maart in van het academiejaar dat voorafgaat aan het academiejaar dat zij de opleiding voor het eerst wil organiseren.

De Vlaamse Regering neemt op basis van het ingediende dossier uiterlijk op 1 juni van hetzelfde academiejaar een beslissing.

Een aanvraag tot vrijstelling van de equivalentievoorwaarde kan bij de Vlaamse Regering ingediend worden hetzij:

 • Samen met een aanvraag macrodoelmatigheid in het kader van een nieuwe opleiding, in dit geval anderstalig
 • Samen met een al bestaande gezamenlijk georganiseerde Nederlandstalige opleiding met (een) buitenlandse instelling(en) die de instelling in de toekomst wil aanbieden in een andere taal dan het Nederlands
 • Bij een bestaande anderstalige opleiding die de Vlaamse instelling(en) nu al gezamenlijk organiseert/organiseren met een of meerdere instellingen buiten de Vlaamse Gemeenschap
 • Bij een bestaande anderstalige opleiding die de instelling (in de toekomst) samen met (een) buitenlandse instelling(en) wil organiseren.

Ten laatste op 1 maart, in 2 exemplaren

 • Dien ten laatste een aanvraag in op 1 maart (per aangetekend schrijven of drager) voorafgaand aan het academiejaar waarin de wijziging zou ingaan bij:
  • Mevrouw Hilde Crevits
   Viceminister-president van de Vlaamse Regering
   Vlaams minister van Onderwijs
   Hendrik Consciencegebouw
   Koning Albert II-laan 15
   1210 BRUSSEL
    
  • En via mail naar: koen.pelleriaux@ond.vlaanderen.be
    
 • Dien de aanvraag in 2 exemplaren in.

Inhoud van het dossier

1) Algemene gegevens

1.1.        Contactgegevens

a)    Naam van de instelling(en) in Vlaanderen

b)    Adres van de instelling(en) in Vlaanderen – vestiging waar de opleiding wordt georganiseerd

c)    Naam van de instelling(en) buiten de Vlaamse Gemeenschap

d)    Adres van de instelling(en) buiten de Vlaamse Gemeenschap

e)    Naam en functie een of meerdere contactpersonen

f)     Tel nr. contactpersonen

g)    E-mailadres contactpersonen


1.2.        Gegevens opleiding

h)    Graad- en kwalificatie van de anderstalige initiële bachelor- of masteropleiding waarvoor de afwijking wordt gevraagd

i)     Is de procedure voor het organiseren van een nieuwe opleiding reeds doorlopen? Ja / nee

j)     Geef desgevallend aan in welk stadium de procedure zich bevindt

 

2) Motivering aanvraag tot vrijstelling van de equivalentievoorwaarde.

De instelling geeft duidelijk aan dat:

 • De gezamenlijke anderstalige initiële bachelor- of masteropleiding:
  • Een gezamenlijk programma bevat
  • Bekrachtigd wordt met een gezamenlijk diploma
 • De expertise van de opleidingsonderdelen die buiten de Vlaamse Gemeenschap worden georganiseerd, niet in de Vlaamse Gemeenschap aanwezig is

Naar boven