Arbeidsongeval

Wat is een arbeidsongeval?

Een arbeidsongeval is een plotselinge gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten je eigen lichaam ligt. Bijvoorbeeld een val over een boekentas.

Het ongeval veroorzaakt een letsel: lichamelijk, mentaal, inwendig, uitwendig, of aan een prothese.

Om een ongeval als arbeidsongeval te kunnen erkennen, moet het zich voordoen:

 • Tijdens en door de uitoefening van je werk of
 • Op de weg van of naar het werk

Het kan gaan om een ongeval dat je overkomt tijdens het lesgeven, toezicht, vergaderingen, schoolreizen, schoolfeesten, wervingsacties, nascholingscursussen, sportactiviteiten, een schoolbus besturen, leerlingenvervoer, een vakbondsopdracht …

‘Op weg van of naar het werk’ betekent het normale traject (in tijd en plaats) van je verblijfplaats naar de plaats waar je werkt en omgekeerd.

Een omweg of onderbreking van het normale traject is in sommige gevallen toegestaan. Bijvoorbeeld door files, omleidingen, de aankoop van levensnoodzakelijke middelen, een bezoek aan partner of kind in het ziekenhuis …

Naar boven

Een arbeidsongeval aangeven

Breng je school of centrum zo snel mogelijk op de hoogte dat je een ongeval hebt en – als dat het geval is – dat je niet kan komen werken. Doe dat bij voorkeur op de dag van het ongeval.

Dien ook een officiële aangifte in.

De aangifte indienen

Geef het ongeval zo snel mogelijk aan, in elk geval binnen 4 dagen. Als je zelf de aangifte niet meer kan doen, kan je school of een rechthebbende of een belanghebbende dat doen.

Je hebt volgende documenten nodig:

Bezorg de documenten aan je school of centrum, die ze dan verder opstuurt naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi).

Als je in meerdere scholen of centra werkt, geef je het ongeval maar 1 keer aan: via de school of het centrum waar het ongeval gebeurde.

Verlof aanvragen

Als je arts van oordeel is dat je 1 dag of langer arbeidsongeschikt bent door het ongeval, laat dan hetmedisch attest Medex (pdf, 1 p.) (79,1 KB) invullen en stuur het per post naar Medex. Je kan verlof aanvragen, of verlof voor verminderde prestaties (zie Verloven na een arbeidsongeval).

Naar boven

Hoe verloopt de procedure?

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) zorgt ervoor dat je aangifte terechtkomt bij het Bestuur medische expertise (Medex) van de federale overheid (FOD Volksgezondheid).

AgODi onderzoekt je dossier op juridisch vlak en stuurt je de juridische beslissing:

 • Je ongeval wordt erkend als arbeidsongeval: dan heb je recht op de vergoedingen (zie Vergoedingen). Bewaar de erkenning zorgvuldig. 
 • Je ongeval wordt niet erkend als arbeidsongeval: je kan dan binnen een termijn van 3 jaar een procedure voor de arbeidsrechtbank aanspannen.

Medex registreert je dossier en stuurt je een ontvangstbevestiging en instructies over het betalen van de medische kosten.

Daarna onderzoekt Medex je dossier op medisch vlak:

 • Medex stelt vast of er een oorzakelijk verband bestaat tussen het ongeval en de letsels of het overlijden.
 • Medex stelt vast welke periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid het gevolg zijn van het arbeidsongeval: voor die periodes heb je verlof aangevraagd, of verlof voor verminderde prestaties voor een arbeidsongeval.
 • Het bepaalt ook de consolidatiedatum: de datum waarop Medex vaststelt dat de letsels niet meer zullen evolueren. In de meeste gevallen zal Medex periodes van arbeidsongeschiktheid die daarop volgen, niet meer erkennen als een gevolg van het arbeidsongeval. Je moet dan ziekteverlof opnemen.
 • Bij de consolidatie stelt Medex ook vast of er blijvende letsels zijn als gevolg van het ongeval en kent een percentage blijvende arbeidsongeschiktheid toe. Bij blijvende arbeidsongeschiktheid ontvang je een rente.

Medex kan je daarbij oproepen voor een medisch onderzoek.

Duurt je tijdelijke arbeidsongeschiktheid minder dan 30 kalenderdagen, dan zal AgODi voorstellen om het arbeidsongeval af te sluiten met 0% blijvende arbeidsongeschiktheid. Ga je daarmee akkoord, dan laat je het
medisch attest van genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid (docx, 2 p.) (890 KB) invullen door je dokter.

Naar boven

Verloven na een arbeidsongeval

Ben je arbeidsongeschikt na een arbeidsongeval, dan kan je arts 1 van volgende verloven aanvragen:

 • Vindt je arts je volledig arbeidsongeschikt, dan vraag je verlof voor arbeidsongeval aan. Als Medex inschat dat je ongeschiktheid een gevolg is van het arbeidsongeval, dan keurt het je verlof goed.
 • Als je arts je geschikt vindt om je werk weer deeltijds op te nemen (voor minstens de helft van een volledige opdracht), dan vraag je verlof voor verminderde prestaties na arbeidsongeval aan. Medex moet het verlof goedkeuren en zal je daarvoor eerst oproepen.

Recht of gunst?

De verloven voor arbeidsongeval zijn een recht

Voorwaarden

 • Alle personeelscategorieën kunnen bij een arbeidsongeval een van de verloven aanvragen.
 • AgODi en Medex hebben je ongeval erkend als een arbeidsongeval.

Begin – duur – einde

Medex bepaalt vanaf welke datum je arbeidsongeschikt bent.

Je verlof voor arbeidsongeval eindigt in de meeste gevallen op de consolidatiedatum. Verlof voor verminderde prestaties na de consolidatiedatum is mogelijk, maar Medex keurt dat meestal alleen goed bij meer dan 25% arbeidsongeschiktheid.

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit zolang je aanstelling duurt.

Meer over:

Anciënniteit

De verloven voor beroepsziekte tellen mee voor de berekening van je dienstanciënniteit en geldelijke anciënniteit. 

Ben je vastbenoemd, dan telt het verlof ook mee voor je sociale anciënniteit.

Ben je tijdelijk, dan telt het verlof mee voor de berekening van het aantal dagen betaald ziekteverlof waar je recht op hebt.

Meer over:

Pensioen

Het verlof telt mee voor je recht op en de berekening van je pensioen.

Voor meer informatie over de invloed van het verlof op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD).

Hoe aanvragen?

Je arts moet hetmedisch attest Medex (pdf, 1 p.) (79,1 KB) invullen. Bij een aanvraag voor verminderde prestaties moet je bij de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid het percentage vermelden.

Naar boven

Vergoedingen

Als je ongeval juridisch is erkend als een arbeidsongeval, dan heb je recht op de volgende vergoedingen:

1. Je salaris tijdens de verloven voor arbeidsongeval

Je salaris wordt doorbetaald tijdens je verlof voor arbeidsongeval of je verlof voor verminderde prestaties door een arbeidsongeval (‘tijdelijke arbeidsongeschiktheid’).

Ben je vastbenoemd en tijdelijk arbeidsongeschikt, dan ontvang je je gewone salaris. Het aantal ziektedagen waar je recht op hebt, daalt niet.

Ben je tijdelijk aangesteld, dan ontvang je je gewone salaris. Het aantal ziektedagen waar je recht op hebt, daalt niet zolang je aanstelling loopt. Eindigt je aanstelling, dan heb je zolang je arbeidsongeschikt bent, recht op een vergoeding tijdelijke werkonbekwaamheid (TWO-vergoeding). Die bedraagt 90 % van het gemiddelde dagloon.

Als contractueel personeelslid ontvang je je gewone salaris. Eindigt je arbeidsovereenkomst, dan heb je zolang je arbeidsongeschikt bent, recht op een TWO-vergoeding van 90 % van het gemiddelde dagloon.

2. Een rente voor je blijvende arbeidsongeschiktheid

Bij blijvende arbeidsongeschiktheid ontvang je een levenslange rente. Die wordt berekend op basis van je jaarloon op het ogenblik van het ongeval, evenredig aan het toegekende percentage arbeidsongeschiktheid.

Rente = jaarloon (tot maximum 24.332,08 euro) x percentage blijvende arbeidsongeschiktheid

Je hebt recht op de rente vanaf de 1ste dag van de maand waarin Medex je arbeidsongeval consolideert. Je ontvangt ze naast je salaris of een andere vorm van inkomen die je geniet.

3. Vergoeding van je medische kosten

Medex betaalt de medische kosten. Die vergoeding is niet beperkt in tijd, wel moet Medex de kosten telkens eerst erkennen. De betaling gebeurt aan het tarief van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV-tarief).

Ga je naar een verzorgingsinstelling, verwittig die dan dat ze de facturen naar Medex moet sturen. Medex betaalt rechtstreeks aan de verzorgingsinstelling.

De kosten voor de dokter, ambulance, apotheek, prothese …  buiten een verzorgingsinstelling betaal je eerst zelf en je vraagt de terugbetaling aan Medex.

Meer informatie vind je bij Medex.

4. Vergoeding van je verplaatsingskosten

Je krijgt ook een vergoeding voor de verplaatsingskosten die het gevolg zijn van je arbeidsongeval: verplaatsingen op verzoek van Medex of op verzoek van de arbeidsrechtbank. Ook die vergoeding is niet beperkt in tijd.

Als je een aantal dagen opgenomen werd in het ziekenhuis en je partner, je kinderen of je ouders zijn op ziekenhuisbezoek geweest, dan kunnen zij binnen bepaalde grenzen ook aanspraak maken op een vergoeding voor de verplaatsingskosten. Ze gebruiken daarvoor dezelfde formulieren.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of bij je dossierbeheerder bij AgODi. Die vind je in de brief die AgODi je verstuurt na de aangifte van het arbeidsongeval.

Voor vragen over de betaling van je medische kosten, bel je naar het callcenter van Medex:
02 524 97 97.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving

Formulieren

 Websites

Contact

 • Je dossierbeheerder bij AgODi vind je in de brief die je van AgODi ontvangt na de aangifte van het arbeidsongeval.
 • Callcenter van Medex: 02 524 97 97 voor vragen over de medische kosten.