Beroepsziekte

Wat is een beroepsziekte?

Een beroepsziekte is een ziekte die je oploopt door de uitoefening van je beroep:

Je moet in beide gevallen het bewijs leveren dat je werkomstandigheden je ziekte veroorzaken:

 • Lijd je aan een erkende beroepsziekte, en toon je aan dat dat beroepsrisico bestaat binnen je job, dan gaat de wetgeving ervan uit dat je die ziekte hebt opgelopen door je job.  De bewijslast van het tegendeel ligt bij je werkgever.
 • Lijd je daarentegen aan een ziekte die niet voorkomt op de beroepsziektenlijsten, dan moet je aantonen dat je de beroepsziekte ook werkelijk hebt opgelopen door de uitoefening van je job. De bewijslast ligt bij jou of je nabestaanden.

Naar boven

Verloven voor beroepsziekte

Als je (een deel van) je werk niet kan uitoefenen door een beroepsziekte, heb je recht op verlof voor je ziekte. In de wetgeving heet dat ‘tijdelijke arbeidsongeschiktheid’.

Er zijn 2 verloven ‘tijdelijke arbeidsongeschiktheid':

 • Verlof door beroepsziekte: je bent dan volledig met verlof
 • Verlof voor verminderde prestaties door een beroepsziekte (vvp beroepsziekte): dan werk je nog voor minstens 50% van je opdracht

Daarnaast bestaat het verlof voor bedreiging door beroepsziekte. Dan word je verwijderd uit het gedeelte van je job dat een risico op een beroepsziekte vormt.

Recht of gunst?

De 3 verloven voor beroepsziekte zijn een recht

Voorwaarden

 • Alle personeelscategorieën kunnen de 3 verloven voor beroepsziekte genieten.
 • Het Bestuur medische expertise (Medex) erkent je ziekte als een beroepsziekte en bepaalt het percentage blijvende arbeidsongeschiktheid.

Begin – duur – einde

Medex bepaalt vanaf welke datum je arbeidsongeschikt bent.

De duur en het einde van je verlof hangen af van je aanstelling en van de omstandigheden op het werk.

Ben je bijvoorbeeld allergisch voor chemische producten, dan kan je verlof krijgen voor de vakken waarin je in aanraking komt met die producten. Als er in je school of centrum uren vrijkomen voor theoretische vakken, dan kan je werkgever je aanstelling aanpassen.

Zo is het mogelijk dat je:

 • Het verlof door beroepsziekte kan laten omzetten naar verlof voor verminderde prestaties door beroepsziekte
 • Helemaal geen verlof meer nodig hebt

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit zolang je aanstelling duurt.

Meer over:

Anciënniteit

Elk van de 3 verloven voor beroepsziekte telt mee voor de berekening van je geldelijke anciënniteit en van je dienstanciënniteit.

Ben je vastbenoemd, dan telt het verlof ook mee voor je sociale anciënniteit.

Ben je tijdelijk, dan telt het verlof mee voor de berekening van het aantal dagen betaald ziekteverlof waar je recht op hebt.

Meer over:

Pensioen

Het verlof telt mee voor je recht op en de berekening van je pensioen.

Voor meer informatie kan je terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD).

Naar boven

Hoe aanvragen?

Erkenning als beroepsziekte

Je deelt aan je werkgever (je school of centrum) mee dat je ziek bent en hoogstwaarschijnlijk lijdt aan een beroepsziekte. Je stuurt ook eenmedisch attest (docx, 2 p.) (32,5 KB) naar het controleorgaan.

Je werkgever bezorgt je luik 2 van het formulierMelding van een beroepsziekte (docx, 4 p.) (893 KB): en zorgt voor een afspraak bij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Je werkgever vult zelf luik 1 in.

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer onderzoekt je en vult luik 2 van het formulier in. Daarna bezorg je het formulier terug aan je werkgever, die het aan het Agentschap voor Onderwijsdienten (AgODi) bezorgt. Het agentschap stuurt de aangifte door naar Medex en laat jou per brief weten dat dit gebeurd is.

Medex zal je oproepen voor een medisch onderzoek. In sommige gevallen stuurt het je dossier door naar het Fonds voor de Beroepsziekten, dat je dan oproept en zijn advies doorstuurt naar Medex.

Op basis van de resultaten van het onderzoek bepaalt Medex:

 • Of je al dan niet een beroepsziekte hebt
 • De datum vanaf wanneer je tijdelijk arbeidsongeschikt bent en dus 1 van de verloven voor beroepsziekte kan nemen
 • Of je blijvend arbeidsongeschiktheid bent, vanaf welke datum en voor welk percentage. Bij blijvende arbeidsongeschiktheid ontvang je een rente.

Verlof aanvragen

In afwachting van de beslissing van Medex ben je in ziekteverlof. Erkent Medex je ziekte als een beroepsziekte, dan bezorg je het eenmedisch attest Medex (pdf, 1 p.) (79,1 KB). Op basis daarvan zet Medex je ziekteverlof om in verlof voor beroepsziekte. Je krijgt dan die ziektedagen terug.

Ook  voor de 2 andere verloven – vvp beroepsziekte en verlof voor bedreiging door beroepsziekte – stuur je een medisch attest Medex naar Medex.

Naar boven

Vergoeding

Heeft Medex je ziekte erkend als beroepsziekte, dan heb je recht op de volgende vergoedingen:

1. Je salaris tijdens de verloven voor beroepsziekte

Tijdens de verloven voor beroepsziekte (‘tijdelijke arbeidsongeschiktheid’) wordt je salaris doorbetaald. Dat is het geval voor de 3 verloven.

Ben je vastbenoemd en tijdelijk arbeidsongeschikt, dan ontvang je je gewone salaris. Het aantal ziektedagen waar je recht op hebt, daalt niet.

Ook als je tijdelijk aangesteld of contractueel bent, ontvang je je gewone salaris tot het einde van je aanstelling. In sommige gevallen heb je recht op een vergoeding tijdelijke werkonbekwaamheid (TWO-vergoeding), bijvoorbeeld als je na je aanstelling nog bent opgenomen in het ziekenhuis door je beroepsziekte. De TWO-vergoeding bedraagt 90 % van het gemiddelde dagloon. Het aantal ziektedagen waar je recht op hebt, daalt niet tijdens het verlof .

2. Een rente voor je blijvende arbeidsongeschiktheid

Bij blijvende arbeidsongeschiktheid ontvang je een levenslange rente. Die wordt berekend op basis van je jaarloon op het ogenblik dat Medex je beroepsziekte vaststelt, evenredig aan het toegekende percentage arbeidsongeschiktheid.

Rente = jaarloon (tot maximaal 24.332,08 euro) x percentage blijvende arbeidsongeschiktheid

Je hebt recht op de rente vanaf de 1ste dag van de maand waarin Medex stelt dat je blijvend arbeidsongeschikt werd. Je ontvangt de rente naast je salaris of ander inkomen.

3. Vergoeding van je medische kosten

Medex betaalt de medische kosten. Die vergoeding is niet beperkt in de tijd. Medex moet de kosten wel altijd eerst erkennen. De betaling gebeurt aan het tarief van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV-tarief).

Ga je naar een verzorgingsinstelling, verwittig die dan dat ze de facturen naar Medex moet sturen. Medex betaalt rechtstreeks aan de verzorgingsinstelling.

De kosten voor de dokter, ambulance, apotheek, prothese …  buiten een verzorgingsinstelling betaal je eerst zelf en je vraagt de terugbetaling aan Medex.

Meer informatie vind je bij Medex.

4. Vergoeding van je verplaatsingskosten

Je krijgt ook een vergoeding voor de verplaatsingskosten die het gevolg zijn van je beroepsziekte: verplaatsingen op verzoek van Medex of op verzoek van de arbeidsrechtbank. Ook die vergoeding is niet beperkt in de tijd.

Je gebruikt dezelfde formulieren als voor een arbeidsongeval:

Als je in het ziekenhuis opgenomen bent en je partner, je kinderen of je ouders komen op bezoek, dan kunnen zij binnen bepaalde grenzen aanspraak maken op een vergoeding voor de verplaatsingskosten. Ze gebruiken daarvoor dezelfde formulieren.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of bij je dossierbeheerder bij AgODi. Die vind je in de brief die AgODi je verstuurt tijdens de aanvraagprocedure.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving

Formulieren

Websites

Contact

 • Je dossierbeheerder bij AgODi vind je in de brief die AgODi je verstuurt tijdens de aanvraagprocedure.