Betaald ziekteverlof voor tijdelijke personeelsleden

Wat is het?

Als je ziek bent, heb je recht op bezoldigd ziekteverlof.

Als je afwezig bent wegens ziekte, worden de ziektedagen afgetrokken van het aantal ziektedagen waar je nog recht op hebt.

Heb je je contingent bezoldigde ziektedagen opgebruikt, dan val je na uitputting van je bezoldigde ziektedagen ten laste van de mutualiteit.

Recht of gunst?

Ziekteverlof is een recht.

Naar boven

Voorwaarden

Alle tijdelijke personeelsleden hebben recht op bezoldigd ziekteverlof.

Als je een deeltijdse opdracht hebt, heb je recht op evenveel dagen betaald ziekteverlof als je voltijds werkende collega.

De berekeningswijze van het aantal bezoldigde ziektedagen verschilt als je behoort tot het onderwijzend personeel of het administratief en technisch personeel:

Tijdelijk onderwijzend personeel

  • Je hebt recht op 1 dag per reeks van 10 dagen werkelijke diensten als tijdelijk personeelslid. Werkelijke diensten zijn diensten gepresteerd als tijdelijk personeelslid, ongeacht het volume of het onderwijsnet, waarvoor je een salaris hebt ontvangen. Je moet de diensten gepresteerd hebben in hoofdambt in het onderwijs met volledig leerplan.
  • Er worden maximaal 300 dagen per academiejaar gerekend.
  • Ben je aangesteld voor een volledig academiejaar en heb je je dienst opgenomen? Dan heb je voor dat academiejaar recht op 30 dagen bezoldigd ziekteverlof als de regeling van ‘10 dagen = 1 dag bezoldigd ziekteverlof’ minder gunstig zou zijn.

Tijdelijk administratief en technisch personeel

  • Je hebt een aanstelling van minstens 3 maanden en je bent effectief in dienst getreden? Dan zijn de 1ste 30 dagen van afwezigheid wegens ziekte bezoldigd. Vanaf de 31ste dag val je ten laste van het ziekenfonds.
  • Je hebt een aanstelling van minder dan 3 maanden en je bent minstens 1 maand ononderbroken in dienst bij dezelfde hogeschool? Dan wordt je salaris bij afwezigheid 7 dagen doorbetaald. Vanaf de 8ste dag val je ten laste van het ziekenfonds.
  • Voor elke volgende periode van afwezigheid geldt dezelfde regeling. De voorwaarde is dat er tussen 2 opeenvolgende ziekteperiodes een diensthervatting is van minstens 14 kalenderdagen of van minder dan 14 kalenderdagen bij een andere ziekte dan de vorige periode.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Zolang je recht hebt op bezoldigd ziekteverlof, ben je in dienstactiviteit.

Salaris

Zolang je recht hebt op bezoldigd ziekteverlof, ontvang je je salaris.

Anciënniteit

Het bezoldigd ziekteverlof telt mee voor je geldelijke anciënniteit.

Onbezoldigde ziektedagen tellen niet mee voor je geldelijke anciënniteit.

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van dit verlof op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD).

Naar boven

Hoe aanvragen?

Je laat weten aan je hogeschool dat je ziek bent volgens de afgesproken procedures.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je hogeschool.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving