Cijfers over schooluitval

Streefdoel

Er zijn zowel Europese als Vlaamse streefdoelen om het aantal vroegtijdige schoolverlaters in te perken.

Voor Europa was dat de Europa 2020-doelstelling (EU 2020), die ernaar streeft om het aantal vroegtijdige schoolverlaters te verlagen tot minder dan 10% in 2020 in iedere lidstaat. Ondertussen stelt de Europese commissie dat 90% van de 20-24 jarigen een hoger secundair onderwijs kwalificatie behaalt in 2030. “The share of people aged 20-24 with at least an upper secondary qualification should be 90%.” – On achieving the European Education Area by 2025.

Vlaanderen vertaalde deze doelstelling met o.a. de sociale partners in Pact 2020 naar een halvering van het aandeel vroegtijdige schoolverlaters. Voor Vlaanderen betekent dit van 8,6% in 2008 naar 4,25% in 2020 volgens de EAK-indicator (EAK: Enquête naar de arbeidskrachten – driemaandelijkse enquête van de federale overheid en het Europese EUROSTAT). 

Grafiek met Europese doelstellingen voor vroegtijdig schoolverlaten

Situering van Vlaamse en Belgische cijfers binnen Europa

Het Europese cijfer vroegtijdig schoolverlaten is gebaseerd op de EAK-indicator: de ‘early school leavers’-indicator uit de enquête naar de arbeidskrachten. De berekeningswijze gebeurt vanuit een bevolkingsstatistiek. Dat is een zinvolle bron om vergelijkingen tussen Europese landen en de gewesten mogelijk te maken.

De Belgische cijfers zijn raadpleegbaar op Statbel

Vlaamse Cijfers

Voor een betrouwbare monitoring van de Vlaamse situatie is de EAK-indicator minder geschikt omdat de cijfers berekend worden aan de hand van een steekproef met een relatief grote foutenmarge. Daardoor zijn de gegevens over jaarlijkse evoluties in Vlaanderen zelden statistisch significant en dus minder betrouwbaar.

Voor een meer accurate berekening van het aantal vroegtijdige schoolverlaters hanteren we binnen het Vlaamse onderwijs een andere berekeningswijze vanuit een onderwijsstatistiek. Die wordt opgesteld via de administratieve data van alle leerlingen uit het Vlaams secundair onderwijs.

Het percentage vroegtijdige schoolverlaters voor schooljaar X wordt als volgt berekend:

Formule vroegtijdig schoolverlaten berekenen

Sinds het schooljaar 2009-2010 berekent het Departement Onderwijs en Vorming het aantal vroegtijdige schoolverlaters:

Vroegtijdige schoolverlaters die zich inschrijven in een tweedekansleerweg

Jaarlijks verlaten rond de 8000 jongeren het Vlaams secundair onderwijs vroegtijdig. Velen onder hen geven het streven naar een kwalificatie echter niet op. In het rapport 'Vroegtijdige schoolverlaters: inschrijvingen en kwalificaties in tweedekansleerwegen' lees je hoeveel vroegtijdige schoolverlaters zich inschrijven voor een tweedekansleerweg en hoeveel alsnog een kwalificatie halen.

Er zijn 3 tweedekansleerwegen:

  • Examencommissie secundair onderwijs
  • Secundair volwassenenonderwijs
  • Herintrede in het secundair onderwijs

In het schooljaar 2018-2019 verlieten 8.138 leerlingen vroegtijdig de schoolbanken. Twee jaar later hebben 35,7% onder hen zich ingeschreven bij een tweedekansleerweg.

Lees het rapport: pdf bestandRapport tweedekansleerwegen 2021 (pdf, 34 p.) (6.28 MB)

Naar boven