Maatregelen corona-4 decreet

Maatregelen voor het basisonderwijs, secundair onderwijs en centra voor leerlingenbegeleiding

Verlenging van de maatregel met betrekking op het tijdelijk verslag

Als er dit schooljaar opnieuw een volledige lockdown komt, of verregaande veiligheidsmaatregelen worden genomen, bestaat de kans dat CLB’s die een verslag over een leerling willen opmaken niet tijdig kunnen beschikken over een diagnose. Daarom kunnen ze ook dit schooljaar met het oog op de start van het schooljaar 2021-2022 een tijdelijk verslag opmaken. Dit kan:

  • Voor de inschrijving in het buitengewoon onderwijs
  • Voor de opstart van een individueel aangepast curriculum (IAC) in het gewoon onderwijs
  • Op het moment dat het type gewijzigd moet worden voor een leerling die al over een verslag beschikt. 

In de loop van het schooljaar 2021-2022 kan het CLB het HGD-traject verder afronden met de diagnose en wordt het een definitief verslag.

Meer tijd voor doorlichtingen in het kader van erkenning en voor opvolgingsonderzoeken 

Door de verstrengde coronamaatregelen doet de onderwijsinspectie beter geen doorlichtingen in onderwijsinstellingen of CLB’s. In scholen, academies en centra waar inspectie slechts een beperkte tijd heeft om een doorlichting te doen, krijgt ze nu enkele maanden extra tijd.
In onderwijsinstellingen die voorlopig erkend zijn voor het schooljaar 2020-2021 en binnen de 6 maanden na de start van het schooljaar moeten doorgelicht worden met het oog op hun definitieve erkenning wordt de termijn verlengd met 2 maanden. De Vlaamse Regering zal uiterlijk op 31 mei 2021 een beslissing nemen over de definitieve erkenning. 
In onderwijsinstellingen en CLB’s die nog doorgelicht werden volgens het oude doorlichtingssysteem (voor 30 juni 2018) en toen een ongunstig advies kregen wordt de termijn verlengd tot 30 juni 2021.

Naar boven

Maatregelen voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs

Inschrijvingsrecht 

Fysieke inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 zijn niet of zeer uitzonderlijk mogelijk.  

Scholen kunnen tegen 15 november een voorstel van aanmeldingsprocedure indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten [https://www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten]. Scholen kunnen ook nadien nog een voorstel indienen, uiterlijk op 17 januari 2021, dan geldt er wel een verkorte beroepsprocedure.  

In coronatijden is het beter dat ouders niet kamperen voor de schoolpoort. Voor scholen die voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 kampeerrijen voor de schoolpoort verwachten, is aanmelden een oplossing.

Ouders kunnen dit schooljaar inschrijven met een digitale akkoordverklaring met het schoolreglement.

Weigeringen kunnen dit schooljaar ook elektronisch aan de ouders bezorgd worden en moeten worden gemeld via het schoolsoftwarepakket aan AGODI.

Dit schooljaar geen GOK-controles in het secundair onderwijs en in buitengewoon basisonderwijs 

In het schooljaar 2020-2021 zou de onderwijsinspectie een GOK-controle doen, omdat dit het laatste schooljaar is van de lopende GOK-cyclus in het secundair onderwijs en het buitengewoon basisonderwijs. Deze GOK-controle zal niet worden uitgevoerd. Als gevolg van de coronapandemie worden de reguliere schooldoorlichtingen dit schooljaar ook kort gehouden. Daarom is beslist om noch de onderwijsinspectie noch de scholen met een afzonderlijke GOK-controle te belasten. Dat betekent dat er dit schooljaar geen negatieve evaluaties met financiële repercussies kunnen worden uitgesproken.

Naar boven

Maatregelen voor het secundair onderwijs

Verlenging van de maatregel met betrekking op het school- en centrumreglement 

De coronapandemie kan er toe leiden dat het evaluatiebeleid dat uitgetekend is en opgenomen in het school- of centrumreglement, moet worden bijgestuurd. Ook in het schooljaar 2020-2021 kan deze aanpassing in de loop van het schooljaar gebeuren, zonder dat de ouders zich met de toepassing akkoord verklaren. Zo kan, bijvoorbeeld, het examensysteem door permanente evaluatie worden vervangen of een graadevaluatie in de plaats komen van een jaarevaluatie. Leerlingenbelang en haalbaarheid blijven vooropstaan. 

Verlenging van de maatregel met betrekking op de leervergoeding

In periodes waarbij de onderneming de leerling niet of slechts beperkt kan opleiden op de werkplek omwille van de coronapandemie moet geen vergoeding worden betaald voor het volgen van de lessen. Die maatregel wordt verlengd. De leerling kan de lessen blijven volgen zonder dat dit voor de onderneming financiële gevolgen heeft. Dit verkleint de kans op vroegtijdige stopzetting van overeenkomsten omwille van eventuele financiële implicaties. 
Als een leerling minstens 5 dagen per kalendermaand tijdelijk werkloos is wegens overmacht of economische redenen als gevolg van de coronapandemie, is geen leervergoeding verschuldigd vanaf 1 september 2020 voor het volgen van de lessen en de activiteiten die gelijkgesteld zijn met lessen.

Verlening maatregel afwijking stages BuSO OV 3

Vorig schooljaar werd de mogelijkheid voorzien om af te wijken van de minimaal bepaalde stageduur in opleidingsvorm 3 voor het schooljaar 2019-2020. De corona-crisis heeft ook effect op de stages van het gehele schooljaar 2020-2021. Daarom wordt deze maatregel verlengd.

Naarr boven

Maatregelen voor het volwassenonderwijs

Verlenging van de maatregel modules in 100 % afstandsonderwijs

Het belang van afstandsonderwijs is enorm toegenomen. De verplichting tot contactonderwijs voor minimaal een evaluatiemoment vormt een ernstige hindernis. Als er belangrijke beperkingen op het organiseren van de fysieke lessen en activiteiten gelden, is dat niet haalbaar. Ook meteen na de afloop van een acute coronafase is dit niet wenselijk. Centra moeten zich dan concentreren op inhaallessen voor opleidingen of doelgroepen waarvoor afstandsonderwijs niet mogelijk is. Bovendien kan het organiseren van volledig afstandsonderwijs cursisten, die tot de risicogroepen behoren, overtuigen om toch deel te nemen aan de evaluatie. Daarom wordt de maatregel die modules in 100% afstandsonderwijs mogelijk maakt verlengd voor het hele schooljaar 2020-2021.

Verlenging van de maatregel met betrekking op het centrumreglement

Als de centrumreglementen nog geen algemene bepalingen bevatten voor de organisatie van het onderwijsaanbod en de cursistenevaluatie in het geval van overmacht, moeten centra voor basiseducatie en volwassenenonderwijs zonder akkoord van de cursisten af kunnen wijken van het centrumreglement, net zoals vorig schooljaar. Die maatregelen kunnen geen afbreuk doen aan de essentiële bepalingen van het evaluatiereglement, zoals het recht op motivering van negatieve eindbeslissingen, verhaalrecht etc.., maar hebben betrekking op de omzetting naar de praktijk van deze bepalingen. Een centrum kan kiezen voor een andere frequentie of andere vormen van evalueren, een herziening van de gebruikelijke vorm van kennisgeving van een evaluatiebeslissing of van de gebruikelijke termijnen voor een beroepsgang, zonder dat aan redelijkheid wordt ingeboet. Er is geen voorafgaand akkoord van de cursisten nodig maar het centrum moet hen er wel tijdig en duidelijk van op de hoogte brengen. Het centrum moet wel met het personeel over de wijzigingen in overleg treden. 

ICT-aanbod op maat mogelijk

De centra voor volwassenenonderwijs (cvo) en de centra voor basiseducatie (cbe) kunnen een ICT-aanbod op maat voorzien voor cursisten die onvoldoende digitale basisvaardigheden beheersen. Via open modules kunnen de centra een relevante set competenties selecteren uit de opleiding Start-to-ICT van het secundair volwassenenonderwijs of de opleiding ICT van de basiseducatie. Een ICT-traject op maat is belangrijk voor de meest kwetsbare burgers. De cvo’s kunnen met een gericht ICT-aanbod dat aansluit op een andere opleiding, de kans vergroten dat cursisten in die opleiding slagen én tegelijk digitale vaardigheden verwerven. De cbe’s kunnen met open modules beter inspelen op concrete leervragen van cursisten. Een specifiek ICT-aanbod maakt samenwerkingen met partnerorganisaties zoals armoedeorganisaties, VDAB, basisscholen,… eenvoudiger en efficiënter. 

Rationalisatienormen centra voor volwassenenonderwijs tijdelijk opgeheven

Omwille van de sterke daling van het aantal inschrijvingen in het volwassenenonderwijs als gevolg van de Coronacrisis  worden de rationalisatienormen voor de cvo’s tijdelijk opgeheven. Cvo’s die in 2020 onvoldoende lesurencursist behalen, komen daardor toch in aanmerking voor financiering of subsidiëring voor het schooljaar 2021-2022. 

Mogelijkheden voor aanvullende middelen voor het volwassenenonderwijs

Door de sterke daling van het aantal inschrijvingen in het volwassenenonderwijs als gevolg van de coronacrisis krijgt de Vlaamse Regering meer mogelijkheden om aanvullende middelen in het kader van een relanceplan voor het volwassenenonderwijs aan de cbe’s en cvo’s toe te kennen. De Vlaamse Regering zal hierdoor ook kunnen beslissen om de cbe’s en cvo’s voor relanceprojecten tijdelijk extra bestuurs- en ondersteunend personeel te laten aanstellen. Hiermee zouden de centra bijvoorbeeld een stafmedewerker of een administratief medewerker een coördinatie- of communicatieopdracht kunnen geven met het oog op een snelle verhoging van de deelname aan volwassenenonderwijs. Niet alleen van bestaande cursisten die zich nu niet meer durven inschrijven maar ook van nieuwe cursisten, met name volwassenen die hun job dreigen te verliezen en nood hebben aan een duurzame herscholing. 

Naar boven

Maatregelen voor het hoger onderwijs

Verlenging van de mogelijkheid tot schakelen bij strengere maatregelen omwille van corona

Ook in het huidig academiejaar 2020-2021 is het mogelijk om te schakelen wanneer strengere maatregelen nodig zijn in het kader van corona.

Mogelijkheden voor aanvullende werkings- of sociale toelagen voor het hoger onderwijs

Om het mogelijk te maken dat de Vlaamse Regering specifieke middelen kan toekennen aan de instellingen hoger onderwijs, in het kader van de aanpak van de coronacrisis, wordt een rechtsgrond voorzien om bijkomende werkings- of sociale toelagen toe te kennen.

Naar boven

Maatregelen voor het deeltijds kunstonderwijs

Opvragen van documenten door de onderwijsinspectie en verificatie mogelijk

Academies moeten een aantal documenten ter inzage hebben liggen voor de Onderwijsinspectie en de verificatiedienst van het Agentschap voor Onderwijsdiensten. In scenario oranje en rood moet de verificatiedienst deze documenten kunnen opvragen zonder ter plaatste te moeten gaan. Het gaat om het individueel aangepast curriculum voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en bewijsstukken in verband met het gebruik van de werkingsmiddelen.