Corona-ouderschapsverlof voor personeel hogescholen

Tot en met 30 september 2020 konden personeelsleden in het onderwijs corona-ouderschapsverlof opnemen. Sinds 1 oktober 2020 is dat niet meer mogelijk.

Wat is het?

Het corona-ouderschapsverlof is een vorm van loopbaanonderbreking en geeft je als tijdelijk of benoemd personeelslid een bijkomende mogelijkheid om tijdens de periode van 1 mei 2020 tot en met 30 september 2020 je prestaties te verminderen.

Ben je contractueel personeelslid van een publiekrechtelijke hogeschool? Ook dan kan je dit corona-ouderschapsverlof opnemen.

Contractuele personeelsleden van een vrije hogeschool vinden meer informatie over deze loopbaanonderbreking op de website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Het corona-ouderschapsverlof kan je voltijds, halftijds of voor 1/5 opnemen:

 • Als je halftijds corona-ouderschapsverlof opneemt, blijf je nog exact 50% presteren.
 • Als je 1/5 corona-ouderschapsverlof opneemt, blijf je nog exact 80% presteren.
 • Als je voltijds corona-ouderschapsverlof opneemt, oefen je geen prestaties meer uit.
  Let op: dit kan enkel vanaf 1 juli en alleen onder bijkomende voorwaarden (zie verder).

Om je opdrachtvolume te bepalen wordt er rekening gehouden met alle prestaties verstrekt binnen onderwijs, met uitzondering van de universiteiten. Dat geldt ook voor het volume waarvoor je ouderschapsverlof neemt: alle gefinancierde en gesubsidieerde opdrachten in hoofdambt in het onderwijs en de CLB’s tellen mee. Voor een contractueel personeelslid wordt er enkel rekening gehouden met het opdrachtvolume per werkgever, dus per school.

De periodes van corona-ouderschapsverlof tellen niet mee voor het totale recht op loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof.

Recht of gunst?

Het corona-ouderschapsverlof is een gunst. Het hogeschoolbestuur kan dit weigeren.

Naar boven

Voorwaarden

 • Je kan het corona-ouderschapsverlof halftijds opnemen als je belast bent met een of meer opdrachten die samen ten minste 75% van het aantal prestatie-eenheden omvatten die vereist zijn voor een ambt met volledige prestaties.
 • Je kan het corona-ouderschapsverlof voor 1/5 opnemen. In dat geval moet je een ambt met volledige prestaties uitoefenen.
 • Je kan het corona-ouderschapsverlof vanaf 1 juli 2020 tot en met 30 september voltijds opnemen als
  • Je kind een handicap heeft of
  • Je een alleenwonende ouder bent. Een alleenwonende ouder is de persoon die uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen die hij of zij ten laste heeft.
  • Bij een voltijdse onderbreking gelden geen voorwaarden met betrekking tot het volume van de prestaties.

Zowel als biologische ouders of als ouders van een adoptiekind of pleegkind kan je het corona-ouderschapsverlof opnemen, op voorwaarde dat je kind nog geen 12 jaar is, of 21 jaar als je kind mindervalide is. Er is geen leeftijdsgrens als een kind of volwassene met een handicap opgevangen wordt door zijn ouders indien hij geniet van een intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen.

Naar boven

Begin - duur – einde

Het corona-ouderschapsverlof kan genomen worden van 1 mei 2020 tot en met 30 september 2020 voor de personeelsleden die hun huidige loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatieve zorgen of zorgkrediet omzetten naar corona-ouderschapsverlof en hetzelfde volume van onderbreking houden. Nieuwe aanvragen, d.w.z. volledig nieuwe aanvragen of opschortingen van de gewone loopbaanonderbreking voor gewoon ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatieve zorgen of zorgkrediet voor het nemen van het corona-ouderschapsverlof met een ander volume, kunnen starten vanaf 11 mei 2020.

Voltijds corona-ouderschapsverlof kan je opnemen vanaf 1 juli 2020 tot en met 30 september 2020.

Je kan het corona-ouderschapsverlof opnemen met een periode van 1 week (= 7 dagen), een veelvoud daarvan of een kalendermaand.

Let op: je moet bij een omzetting (zelfde volume) of overstap (ander volume) van een lopende loopbaanonderbreking of een lopend zorgkrediet naar het corona-ouderschapsverlof wel voldoen aan de voorwaarden voor het corona-ouderschapsverlof.

Omzetten of overstappen van een lopende periode van loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatieve zorgen of zorgkrediet naar corona-ouderschapsverlof?

Als je je loopbaan al halftijds of voor 1/5 onderbreekt voor ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatieve zorgen of zorgkrediet kan je, met akkoord van je hogeschool, de lopende onderbreking omzetten in het corona-ouderschapsverlof . Als je je loopbaan al voltijds, halftijds of voor 1/5 onderbreekt voor ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatieve zorgen of zorgkrediet kan je, met akkoord van je hogeschool, het ouderschapsverlof schorsen voor het opnemen van het corona-ouderschapsverlof.

Vanaf 1 juli 2020 kan je een lopende voltijdse loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatieve zorgen of een voltijds zorgkrediet omzetten naar een voltijds corona-ouderschapsverlof als je daarvoor in aanmerking komt.

Als deze loopbaanonderbreking of zorgkrediet een voorziene duurtijd heeft die langer is dan die van het corona-ouderschapsverlof, dan moet je deze loopbaanonderbreking of zorgkrediet onmiddellijk na het corona-ouderschapsverlof hernemen tot de oorspronkelijk aangevraagde einddatum. Voor zorgkrediet moet je daarvoor wel een nieuwe aanvraag indienen.

De periode waarin het ouderschapsverlof of het zorgkrediet wordt omgezet in het corona-ouderschapsverlof wordt niet aangerekend voor de maximale duur van het ouderschapsverlof of het zorgkrediet. De omgezette maanden van het gewone ouderschapsverlof of het zorgkrediet kan je later opnemen en moeten niet aansluiten op de lopende loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof of op het corona-ouderschapsverlof. Dit is ook mogelijk als deze resterende duur niet voldoet aan de minimale duur van het verlof. Als je deze maanden wil opnemen, doe je hiervoor een nieuwe aanvraag.

Overstap van een andere dienstonderbreking naar het corona-ouderschapsverlof

Als je wenst over te stappen vanuit een andere dienstonderbreking dan een loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatieve zorgen of zorgkrediet (bv: AVP, VVP), dan moet dit gebeuren overeenkomstig de voorziene modaliteiten van een vervroegde stopzetting. Je kan dan ten vroegste vanaf 11 mei overstappen naar het corona-ouderschapsverlof.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit.

Salaris

 • Bij het corona-ouderschapsverlof krijg je alleen salaris voor het gedeelte dat je blijft werken.
 • Je ontvangt wel een uitkering van de RVA. Deze uitkering ligt hoger dan bij het gewone ouderschapsverlof. Wil je meer info dan moet je de RVA hiervoor contacteren.

Anciënniteit

Ouderschapsverlof telt mee voor je geldelijke anciënniteit.

Naar boven

Hoe aanvragen?

Je vraagt je corona-ouderschapsverlof ten minste 3 werkdagen op voorhand schriftelijk aan bij je hogeschoolbestuur. Je vermeldt daarbij de begin- en einddatum van het corona-ouderschapsverlof.  In akkoord met je hogeschool kan er ook altijd een kortere termijn dan drie werkdagen toegepast worden. Je hogeschoolbestuur geeft je schriftelijk zijn akkoord binnen een termijn van maximaal 3 werkdagen na de aanvraag of ten laatste voor de aanvang van het corona-ouderschapsverlof.

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je hogeschool.

Naar boven


Extra informatie

Regelgeving

Websites

Naar boven