Coronamaatregelen: veelgestelde vragen - cursisten

Vind een overzicht van de veelgestelde vragen en antwoorden over de coronamaatregelen in het volwassenenonderwijs. De pagina krijgt regelmatig een update.

UPDATE

Vanaf maandag 16 november start het volwassenenonderwijs - centra voor volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie - in code rood conform de voorgestelde draaiboeken.


 

Hoe verloopt het contactonderzoek in het volwassenenonderwijs?

Test jij positief dan verloopt het contactonderzoek als volgt: 

 • Een call agent belt jou op.
 • De call agent stelt jou een aantal vragen om een lijstje te maken met wie je contact gehad hebt tijdens de besmettelijke periode (vb. gezin). Je kan zelf ook vragen stellen. Vermeld zeker dat je les gevolgd hebt in het volwassenenonderwijs tijdens de besmettelijke periode (2 dagen voor start klachten of voor test indien geen klachten). Zorg dat je de volgende gegevens doorgeeft: naam van je centrum, lesplaats, naam van de module, naam van de leraar en lesmoment.
 • Indien je aan de call agent meldt dat je les hebt gevolgd in een cvo of cbe tijdens de besmettelijke periode, wordt de casus doorgegeven aan een veldwerker die vertrouwd is met de procedure contactonderzoek in het volwassenenonderwijs. 
 • Nadien contacteert de veldwerker jou. De veldwerker vraagt bijkomende informatie over de aard van de lessen om zo de context te kennen en een risico-analyse te doen voor de contacten met andere cursisten en personeelsleden.  
 • De veldwerker onderzoekt of er laag- en/of hoog risico-contacten hebben plaatsgevonden in het centrum. Hij neemt contact op met het centrum om de gegevens van die contacten op te vragen en hen te contacteren.

Naar boven

Mijn lessen gaan door corona niet door zoals gepland. Kan ik terugbetaling krijgen van mijn inschrijvingsgeld?

De centra leveren inspanningen om de onderwijsactiviteiten voor cursisten zo veel als mogelijk te vrijwaren. Maar ook binnen Onderwijs moeten we onze verantwoordelijkheid opnemen en ons steentje bijdragen aan het terugdringen van de pandemiecijfers in de brede samenleving.

Het verminderen van de capaciteit tot 50% in code oranje en tot 25% (cvo) en 50% (cbe) in code rood heeft als doel een bijdrage te leveren tot het verminderen van het verhoogde besmettingsrisico in de samenleving. Dit door onder meer contacten, verplaatsingen en circulatiestromen te beperken. Zo lang het volwassenenonderwijs zich in fase oranje of rood bevindt, zal het aanbod niet voor 100% in contactonderwijs kunnen plaatsvinden.

De centra bepalen hoe zij de vastgelegde capaciteitsvermindering doorvoeren. Zij bepalen voor welke cursussen zij overschakelen naar afstandsonderwijs en voor welke cursussen zij de cursisten nog naar het centrum laten komen. De centra kunnen daarbij prioriteit geven aan praktijkgerichte modules of aan klasgroepen voor wie afstandsonderwijs moeilijk is. De centra doen inspanningen om de cursisten de lopende modules zoveel als mogelijk te laten afwerken.

Het inschrijvingsgeld is afhankelijk van het aantal lestijden waarvoor je inschreef, niet van aantal lessen die je effectief volgt. Het wegvallen van een les in contactonderwijs heeft geen impact op het inschrijvingsgeld. Als het centrum beslist om een module volledig stop te zetten vóór het één-derde-moment, dan verwacht de overheid dat het centrum het inschrijvingsgeld terugbetaalt aan de cursisten. Beslis je als cursist zelf om je vóór het één-derde-moment uit te schrijven, dan kan het centrum je het inschrijvingsgeld terugbetalen, maar is het daartoe niet verplicht. In het centrumreglement vind je meer informatie over een mogelijke terugbetaling van inschrijvingsgeld. Dat kan je raadplegen op de website van het centrum. Voldoe je niet aan de voorwaarden uit het reglement, dan kan je helaas geen aanspraak maken op terugbetaling van inschrijvingsgeld. 

Naar boven

Worden de lessen in contactonderwijs weer afgelast als de coronacijfers stijgen?

Voor dit schooljaar werkt het onderwijs met pandemiescenario’s. Vind de pandemiescenario's.

Vanaf maandag 16 november geldt voor het volwassenenonderwijs - centra voor volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie - code rood conform de voorgestelde draaiboeken.

Fase rood betekent dat een centrum voor volwassenenonderwijs de capaciteit voor het contactonderwijs moet verminderen tot 25. De centra voor basiseducatie verminderen de capaciteit voor het contactonderwijs tot 50%.

De klasgroep wordt beperkt tot 10 cursisten en de leerkracht.

De centra bepalen zelf hoe zij dat doen. Zij bepalen zelf voor welke cursussen zij overschakelen naar afstandsonderwijs en voor welke cursussen zij de cursisten nog naar het centrum laten komen. De centra kunnen op dat ogenblik dus prioriteit geven aan praktijkgerichte modules of aan klasgroepen voor wie afstandsonderwijs moeilijk is. Volg voor concrete informatie de communicatie van je centrum. 

Naar boven

Ik behoor tot een risicogroep. Kan ik de lessen veilig volgen?

De centra houden bij de organisatie van hun aanbod rekening met de pandemiescenario’s die voor alle onderwijsniveaus zijn opgemaakt. Vind de pandemiescenario's. De pandemiescenario’s en de geldende maatregelen voor het volwassenenonderwijs zijn tot stand gekomen in nauw overleg met onderwijskoepels, vakbonden en de experten (GEES). De pandemiescenario’s houden rekening met de eigenheid van het volwassenenonderwijs (leeftijd en leeftijdsspreiding van de cursisten, klasgrootte, wisselende klasgroepen, aantal lesuren,…). De veiligheidsmaatregelen houden bovendien rekening met het risico op dat moment (fase geel/oranje/rood). De veiligheid van cursisten en personeel staat te allen tijde voorop.

De pandemiescenario’s zijn maximumscenario’s. Elk centrum maakt een lokale risicoanalyse. Die zal bepalend zijn voor de inschatting welke aanbod en op welke manier dat aanbod al dan niet in contactonderwijs kan doorgaan in een bepaalde vestigingsplaats. Het centrum houdt daarbij rekening met de grootte van de klassen, ventilatiemogelijkheden, sanitaire voorzieningen, … 

In fase oranje en rood geldt dat cursisten die tot de risicogroep behoren, met hun behandelende arts bespreken of zij kunnen deelnemen aan de stages en/of fysieke lessen in het centrum.

Naar boven

Mijn lessen zijn vorig schooljaar door corona niet doorgegaan zoals gepland. Kan ik terugbetaling krijgen van mijn inschrijvingsgeld?

In bepaalde omstandigheden is dat mogelijk.

Terugbetaling na stopzetten van de lessen

Om na te gaan of je in aanmerking komt voor een terugbetaling van je inschrijvingsgeld, is het zogenaamde één-derde-moment van groot belang. Dat is het moment waarop één derde van het door de Vlaamse Regering vastgelegde aantal lestijden van de module voorbij is. Lees meer over het één-derde-moment. 

Als het centrum beslist om een module volledig stop te zetten vóór het één-derde-moment, dan verwacht de overheid dat het centrum het inschrijvingsgeld terugbetaalt aan de cursisten.
Beslis je als cursist zelf om je vóór het één-derde-moment uit te schrijven, dan kan het centrum je het inschrijvingsgeld terugbetalen, maar is het daartoe niet verplicht.  

Terugbetaling door een gewijzigde organisatie van de lessen

De coronacrisis heeft in het voorjaar een grote impact gehad op onze samenleving en op het onderwijs. De fysieke lessen werden een tijdlang geschorst. Ook jij werd wellicht in je module plots getroffen door de gewijzigde omstandigheden. De centra voor volwassenenonderwijs leverden grote inspanningen om - rekening houdend met de veiligheidsvoorschriften en de noden van haar cursisten - toch zoveel mogelijk het geplande aanbod te laten doorgaan. Je lessen gingen mogelijks door onder de vorm van afstandsonderwijs, soms werden er later inhaallessen georganiseerd of werd de einddatum van je module uitgesteld. Mogelijks heb je na de fysieke heropstart nog een aantal contactlessen gekregen.

Je krijgt geen terugbetaling van je inschrijvingsgeld als je centrum de lessen na het één-derde-moment in gewijzigde vorm heeft voortgezet of noodgedwongen heeft stopgezet. Omdat veel cursisten daardoor heel wat nadeel ondervonden, afhaakten of niet geslaagd waren, heeft het parlement bij het begin van de zomer beslist tot een compensatieregeling onder de vorm van een gratis inschrijving voor dezelfde module(s) in dit schooljaar (2020-2021). Lees meer over de voorwaarden voor die gratis inschrijving.

Naar boven

Mijn lessen zijn vorig schooljaar door corona niet doorgegaan zoals gepland. Kan ik kosteloos opnieuw inschrijven?

Dat is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. 

Omdat veel cursisten door de coronamaatregelen heel wat nadeel ondervonden, afhaakten of niet geslaagd waren, heeft het parlement bij het begin van de zomer beslist tot een compensatieregeling onder de vorm van een gratis inschrijving voor dezelfde module(s) in dit schooljaar (2020-2021).

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Om na te gaan of je in aanmerking komt voor die kosteloze inschrijving in dezelfde module, is het zogenaamde één-derde-moment  van groot belang. Dat is het moment waarop één derde van het door de Vlaamse Regering vastgelegde aantal lestijden van de module voorbij is. Lees meer over het één-derde-moment. 

Je betaalt éénmalig geen inschrijvingsgeld in schooljaar 2020-2021 als je aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 • Je was eerder ingeschreven in dezelfde module, die een startdatum had vóór 9 maart 2020. 
 • Het één-derde-moment van de module waarvoor je eerder inschreef, situeert zich tussen 9 maart 2020 en 31 augustus 2020. Dat betekent dus dat meer dan de helft van de lessen voor die module op het moment van de coronacrisis nog moest doorgaan.
 • Je hebt geen deelcertificaat behaald voor deze module. Dat betekent dat je niet geslaagd was voor deze module (dat kan zijn omdat je onvoldoende de leerdoelen hebt bereikt, omdat je niet kon deelnemen aan de evaluatie of omdat de evaluatie niet kon worden georganiseerd).

Je moet niet noodzakelijk inschrijven in hetzelfde centrum als waar je tijdens de coronacrisis de module volgde. Een kosteloze inschrijving tijdens het schooljaar 2020-2021 in dezelfde module maar in een ander centrum kan dus ook. 

Wie komt niet in aanmerking voor een kosteloze inschrijving?

Was je ingeschreven in een module, maar schreef je jezelf uit voor het één-derde-moment, dan heb je geen recht op de éénmalige kosteloze inschrijving. Ook als de module door het centrum stopgezet werd voor het één-derde-moment kom je niet in aanmerking. 

Naar boven

Wat is het één-derde-moment van mijn module?

 • Dat is het moment waarop één derde van het door de Vlaamse Regering vastgelegde aantal lestijden van de module voorbij is. 
 • Bijvoorbeeld: voor de module Basis Naaien zijn er 120 lestijden vastgelegd en valt het één-derde-moment dus op 40 lestijden. Als het centrum deze module Basis Naaien organiseert op 2 avondmomenten per week van elk 3 lestijden, dan situeert het één-derde-moment zich in het tweede lesmoment van week 7. Na dat lesmoment zijn er immers 42 lestijden (6 lestijden per week x 7 weken = 42 lestijden) gegeven. 
 • Het één-derde-moment is van belang voor de berekening van de financiering van het centrum. 

Naar boven

 

Blijf op de hoogte