Coronavirus: informatie voor deeltijds kunstonderwijs

 • Op 27 maart verlengde de Nationale Veiligheidsraad de maatregelen. Wat onderwijs betreft, betekent dit dat de lessen geschorst blijven tot en met zondag 19 april.
 • Het deeltijds kunstonderwijs hoeft geen opvang te voorzien.

Welke onderwijsactiviteiten vallen onder het schorsen van de lessen?

Alle klassikale lessen, extra murosactiviteiten en leren in een alternatieve leercontext zoals in een amateurkunstenvereniging zijn geschorst vanaf zaterdag 14 maart. 

Naar boven

Wat is het gevolg van het schorsen van de lessen?

 • De academie zet waar mogelijk in op het realiseren van de onderwijsdoelen door het organiseren van een alternatief aanbod via bijvoorbeeld online leren.
 • De academie beslist zelf, in samenspraak met het personeel en waar mogelijk de leerlingen, om voor de afgelaste les(sen) alternatieve leeractiviteiten te organiseren, hetzij via afstandsleren, hetzij via inhaallessenop een later moment voor het einde van het schooljaar.
 • Waar mogelijk biedt de academie leerlingen de gelegenheid om het leren in een alternatieve leercontext (bv in een amateurkunstenvereniging) later dit schooljaar in te halen.

Naar boven

Wat met de geplande evaluaties in de periode van schorsing?  

 • De leerlingenevaluatie behoort tot de autonomie van het schoolbestuur. Elk schoolbestuur bepaalt zelf hoe de leerlingenevaluatie in zijn academie(s) wordt georganiseerd en dus hoe en wanneer de prestaties van leerlingen worden beoordeeld (bijv. via permanente evaluatie, eindproef, jury) en op basis van welke criteria een leerling kan slagen.  
 • Het academiereglement bevat bepalingen over de visie en het verloop van de leerlingenevaluatie. Als de regeling omwille van de huidige context moet worden aangepast, dan kan dit als de aanpassingen vooraf worden besproken in het schoolbestuur. De academie neemt initiatief om de leerlingen hiervan op de hoogte brengen.

Naar boven

Wat met de geplande verificatiebezoeken in de periode van schorsing?

 • Er volgt een aangepaste verificatie van op afstand en communicatie gebeurt bij voorkeur via e-mail. Hou de nodige documenten klaar voor wanneer de verificateur je contacteert:
  • Digitale aanwezigheidslijsten (PDF) en/of scan van papieren aanwezigheidslijsten
  • Bewijstukken, attesten (registeren met toelatingsperiodes, attesten met motivatie, …)
 • De verificateur laat weten wanneer de verificatie start.
 • Wijzigingen in de financiering door de verificateur zullen steeds teruggekoppeld worden via mail.

Naar boven

Heeft de afwezigheid van de leerlingen gevolgen voor de evaluatie of financierbaarheid van de leerlingen?

 • Leerlingen zijn tijdens de sluitingsperiode gewettigd afwezig wegens overmacht. Deze gewettigde afwezigheden tellen mee voor de minstens 2/3 aanwezigheid waar leerlingen aan moeten voldoen als voorwaarde om te kunnen slagen .
 • Een regelmatige leerling is financierbaar wanneer hij op 1 februari minstens 2/3 van de lessen aanwezig is. De afwezigheid tijdens de sluiting heeft geen gevolgen voor de financierbaarheid van de leerlingen.  

Naar boven

Wat betekent het schorsen van de lessen voor het inschrijvingsgeld?

Het inschrijvingsgeld is niet afhankelijk van het aantal lessen die gevolgd worden. Het wegvallen van een les heeft dus geen impact op het inschrijvingsgeld. Er is dus geen verplichting tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Naar boven

Bereikbaarheid tijdens de periode van de schorsing.

Mogelijk zijn je contactgegevens tijdelijk gewijzigd. Om de communicatie zo vlot mogelijk te behouden, bezorg je in dat geval de contactgegevens van de directeur, de contactpersoon leerlingenadministratie en personeelsadministratie op het e-mailadres deeltijdskunstonderwijs.agodi@vlaanderen.be

Naar boven

Preteaching van nieuwe leerstof na de paasvakantie

 • Tot nader order gelden de federale coronamaatregelen tot en met 19 april. Of en hoelang ze eventueel verlengd worden, is een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de minister-presidenten op basis van volksgezondheidsadvies van experten. Op dit moment is dan ook niet zeker of de lessen in de academie na de paasvakantie nog een poos opgeschort blijven en of afstandsonderwijs dan nog aan de orde is. Daar hopen alle onderwijsbetrokkenen zo snel mogelijk uitsluitsel over te krijgen. Verschillende scenario’s worden hoe dan ook voorbereid.
 • Zo is al duidelijk welke richting het afstandsonderwijs in het deeltijds kunstonderwijs na de paasvakantie uit moet gaan, gesteld dat de lessen opgeschort blijven: nieuwe leerstof wordt dan aangeboden via een vorm van ‘preteaching’. Dat moet gebeuren op een manier die voor iedereen (leraren, directies, leerlingen en ouders) doenbaar en haalbaar is. Leraren komen later in de klas of het atelier op die leerstof terug.
 • Cruciaal is dat er alles wordt aan gedaan om iedereen aan boord te krijgen van bij de start. Bij kinderen en jongeren beperkt de rol van ouders zich tot het creëren van een goede leercontext voor hun kind. Zij vervangen de leraar niet.
 • Het beleidsdomein Onderwijs & Vorming, de onderwijsverstrekkers en de pedagogische begeleidingsdiensten ondersteunen je bij de uitwerking van preteaching in jouw academie. Je krijgt daarom enkele handvatten mee. Zo kan jij je voorbereiden en de vertaalslag maken op maat van jouw leerlingen en ouders.

Welke nieuwe leerstof bied je op afstand aan?

 • Als academie kies je weloverwogen en in overleg met je team welke nieuwe leerstof je nog aanbiedt. Jij bent immers het best geplaatst om je leerlingen en ouders in te schatten. De einddoelen vormen de basis bij het kiezen. Je pedagogische begeleidingsdienst helpt je de richting te bepalen bij je keuzes.
 • Denk in dit keuzeproces vooral na over welke leerstof leerlingen nu écht nog nodig hebben om naar een volgend leerjaar over te gaan, vooral op scharniermomenten (bv. van de ene naar de andere graad of bij het afstuderen). Durf daarbij prioriteiten te stellen: wat is essentieel en wat kan wegvallen?

Naar boven

Preteaching, wat is dat?

 • Preteaching is een term die we kennen uit het remediërend leren en die dient om bepaalde leerlingen die achterop dreigen te raken preventief bij te spijkeren. In deze specifieke corona-context richt preteaching zich echter op de hele klasgroep en dient het om essentiële leerstof bij te brengen vanop afstand, rekening houdend met de individuele leernoden.
 • Leerlingen zullen na de paasvakantie de essentiële leerstof in eerste instantie op afstand verwerven. Daarna komt de leraar erop terug in de klas, met als doel dan sneller tot de kern komen én te differentiëren.

Hou rekening met het onderscheid tussen:

 • Algemene basisvaardigheden, kennis en attitudes die ook in ‘normale tijden’ ondersteunend zijn om te volgen en in te haken op nieuwe leerstof. Dat kan niet in één preteaching-beurt en moet geregeld aan bod komen.
 • Specifieke kennis en vaardigheden die je nodig hebt om de nieuwe leerstof in kwestie te verwerven. Hier is formatief toetsen relevant, zodat je de beginsituatie kan inschatten (zie verder).

Voor praktische kunstvakken is preteaching niet eenvoudig realiseerbaar. Spoor je leraren aan daar creatief in te zijn, want veel leerlingen halen net hun motivatie uit deze vakken. Wellicht zal voor die vakken, zodra de academies weer open gaan, een inhaalbeweging moeten worden gemaakt.

Naar boven

Hoe vul je de tijd in?

Online zelfstandig leren is een pak intensiever dan les krijgen in de klas. Hou daarbij rekening met de leeftijd en mogelijkheden van je leerlingen. Om dat te bewaken, is onderling overleg met alle collega’s essentieel.

Werk eerst samen een coherente lespraktijk uit. Je kan daarvoor hulp krijgen van je pedagogische begeleidingsdienst. Het bestaande lesrooster kan voor leerlingen een houvast zijn.

Focus met je schoolteam op beknopte (voor)instructie over nieuwe leerstof met uitgewerkte voorbeelden van oefeningen:

 • Zorg ervoor dat leerlingen de instructie op verschillende momenten kunnen bekijken, want tegelijkertijd met z'n allen online zijn is niet altijd mogelijk.
 • Plan livesessies ruim vooraf in. Communiceer er duidelijk over naar leerlingen en ouders.
 • Voorinstructie kan ook bestaan uit het lezen van een tekst of het bekijken van een filmpje.

Naar boven

Welke leermiddelen en ondersteuning zet je in?

 • Blijf de leermiddelen die je al gebruikte inbedden in je didactiek bv. handboek, werkboek (voor zover leerlingen die nu thuis bij zich hebben), e-platform, online aanbod van de uitgeverijen ...
 • Maak gebruik van audiovisuele mogelijkheden zoals Skype, Jitsi, Teams, webcam, … Zeker in het (deeltijds) kunstonderwijs is het belangrijk dat de leerling kan tonen wat hij kan en wat hij produceert, en dat de leerkracht de leerling kan ondersteunen door zelf ook actief feedback te geven door voor te spelen, te laten zien, enzovoort.
 • Zorg dat de leraren voor je leerlingen bereikbaar zijn als ze vragen hebben. Ook hiervoor zijn verschillende kanalen en middelen geschikt.
 • Leren is nu belangrijker dan evalueren. In deze fase is het dan ook zaak de onderwijstijd te maximaliseren. Als je evalueert, doe dat dan alleen formatief, met als doel het individuele leertraject van leerlingen op te volgen en hun daarover feedback te geven. Stimuleer zeker ook je volwassenen leerlingen om hun leerproces voort te zetten.

Welke rol spelen ouders bij preteaching?

Om kinderen te bereiken in deze periode, is contact met de ouders aangewezen. Deeltijds kunstonderwijs is geen leerplichtonderwijs, maar het is aan te bevelen dat leerlingen ook in deze periode hun artistieke vrijetijdsactiviteiten in de mate van het mogelijke kunnen uitoefenen.

Moedig ouders aan om hun kinderen deze mogelijkheid te geven, zonder hen te veel onder druk te zetten. Het moet doenbaar en haalbaar blijven voor iedereen.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Regelgeving