Coronavirus: informatie voor hoger onderwijs

 • De Nationale Veiligheidsraad besliste op 13 mei dat de hogescholen en universiteiten hun lessen en activiteiten mogen hervatten overeenkomstig de richtlijnen van de Gemeenschappen en de adviezen van de GEES (de expertengroep die belast is met de exitstrategie) en dat alle verplaatsingen in het kader daarvan zijn toegestaan. Het Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken werd naar aanleiding daarvan aangepast op 15 mei.
 • Het Vlaams Parlement keurde het 'decreet over maatregelen in het hoger onderwijs voor het academiejaar 2019-2020 naar aanleiding van COVID-19' goed op 15 april. 

Algemeen

Welzijn van studenten

Contactluw onderwijs

Stages

Studeren

Examens

Verplaatsingen

Decreet

Vragen

 

Is er wel voldoende aandacht voor de impact van de coronacrisis op het hoger onderwijs?

In de media gaat de aandacht voornamelijk uit naar het leerplichtonderwijs. Dat wekt de indruk dat het hoger onderwijs, de hogeronderwijsinstellingen en de studenten vergeten worden. Niets is echter minder waar. De minister, zijn administratie en de vertegenwoordigers van de instellingen hebben wel degelijk oog voor de moeilijkheden die de coronacrisis met zich meebrengt voor studenten en hogeronderwijsinstellingen.

Wekelijks overleg

Wekelijks overleggen het kabinet van de minister, de onderwijsadministratie, vertegenwoordigers van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) en de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) over de gevolgen van de coronamaatregelen voor het hoger onderwijs.

De minister, de onderwijsadministratie en de vertegenwoordigers van VLIR, VLHORA en VVS zijn zich bewust van de organisatorische uitdaging voor de instellingen om de verdere organisatie van het academiejaar in goede banen te leiden en hebben ongelooflijk veel respect voor het werk dat dagelijks wordt verzet door iedereen. En voor de inspanningen van de studenten om in deze moeilijke tijden toch nog voldoende aandacht te hebben voor hun studies, die noodgedwongen in gewijzigde vorm voortgezet worden dit academiejaar.

Tijdens het wekelijkse overleg worden de problemen waartegen hogeronderwijsinstellingen en studenten aanlopen, uitvoering besproken en wordt gezocht naar oplossingen om de impact ervan te ondervangen. Een eerste resultaat van het overleg is de goedkeuring van het ‘decreet over maatregelen in het hoger onderwijs voor het academiejaar 2019-2020 naar aanleiding van COVID-19’. Meer info over het decreet vind je in de FAQ ‘Wat zijn de belangrijkste elementen in dit decreet?’

Verschillende aanpak tussen de hogeronderwijsinstellingen

De hogescholen en universiteiten zijn autonoom om hun onderwijsactiviteiten vorm te geven, binnen de contouren die de Vlaamse overheid uitgezet heeft. Dat is zo in normale tijden en blijft ook zo tijdens deze coronacrisis. Het is daarom logisch dat er tussen de instellingen verschillen zijn in de aanpak van de crisis. Alle instellingen vertrekken vanuit hetzelfde kader, maar vertalen dat naar hun eigen werking, hun eigen manier van communiceren, … Allemaal hebben ze echter hetzelfde doel voor ogen: zorgen dat hun studenten op een zo goed mogelijke manier hun jaar kunnen afwerken en eventueel afstuderen met zo weinig mogelijk studieduurverlenging.

Instellingen zijn het eerste aanspreekpunt voor studenten en ouders

Naar boven

Waar kan ik terecht met vragen over mijn welbevinden?

Heb je moeite met je te concentreren op het studeren? Mis je het gezamenlijk studeren met je studiegenoten? Weet je niet meer waar eerst beginnen? …  Kortom, maak je je zorgen? 

Je kan daarvoor contact opnemen met de dienst studentenvoorzieningen van je hogeschool of universiteit. Zij kunnen je altijd helpen en indien nodig doorverwijzen.

De dienst studentenvoorzieningen van je hogeschool kan je als volgt contacteren:

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Arteveldehogeschool

Erasmushogeschool Brussel

Hogeschool Gent

Hogere Zeevaartschool

Karel de Grote Hogeschool

LUCA School of Arts

Odisee Hogeschool

Hogeschool PXL

Thomas More Hogeschool

UC Leuven

UC Limburg

VIVES Hogeschool

Hogeschool West-Vlaanderen

De website van het Steunpunt Geestelijke Gezondheid bundelt ook nog tips over omgaan met stress en initiatieven waar je terecht kan voor hulp (bijvoorbeeld via telefoon of chat).

Naar boven

Kan ik terug les volgen op de campus van mijn hogeschool?

De hogescholen blijven de rest van het academiejaar maximaal inzetten op online onderwijs. Voor een aantal activiteiten, zoals labo’s en praktijklessen is online onderwijs echter moeilijk. Daarom hebben de hogescholen van de GEES toestemming gekregen om vanaf 18 mei onder strikte voorwaarden terug een beperkt aantal studenten op de campus toe te laten. De hogescholen onderzoeken wanneer en voor welke noodzakelijke labo’s en praktijklessen zij terug onderwijs op de campus inrichten. De hogescholen hebben de nodige hygiëne- en veiligheidsmaatregelen opgesteld die moeten worden nageleefd. 

Je hogeschool neemt contact met je op als je voor deze activiteiten op de campus wordt verwacht. Enkel dan kan je dus naar de campus komen. 

Op die manier krijgen studenten voor die activiteiten waar online onderwijs geen alternatief is, de mogelijkheid om toch in veilige omstandigheden onderwijs te volgen om hun academiejaar te kunnen afronden.

Naar boven

Kunnen stages buiten de gezondheidszorg terug opstarten?

Ja. Vanaf 18 mei kunnen ook die stages terug opstarten volgens het tempo waarin de betrokken sectoren van het werkveld opnieuw opstarten. Je instelling zal je op de hoogte brengen als je stage terug kan aangevat worden.

Naar boven

Kunnen studenten hun stage ook afronden als ze niet alle voorziene stage-uren gelopen hebben?

De hogescholen en universiteiten hebben de mogelijkheid om evaluaties en deliberaties te organiseren op een later ogenblik dan eerst was voorzien. Zo kunnen stages naar een later moment worden verschoven en volledig doorlopen worden. De instellingen geven hierbij prioriteit aan de laatstejaars studenten, zodat zij zonder studieduurverlenging kunnen afstuderen.

Voor opleidingen die toegang geven tot gereglementeerde gezondheidsberoepen is het niet altijd mogelijk om af te wijken van het aantal stage-uren, omdat deze zijn opgelegd door federale of Europese regelgeving. De minister, de hogescholen, de universiteiten, en de onderwijsadministratie bespreken momenteel met de federale overheid, de andere gemeenschappen en de Europese Unie of er andere, volwaardige en kwalitatieve alternatieven mogelijk zijn ter vervanging van een deel van de stage-uren .

Stages binnen de lerarenopleiding kunnen terug fysiek doorgaan. Dit gebeurt in samenspraak met de student, de stageschool en de lerarenopleiding. Alle veiligheidsvoorschriften moeten hierbij gerespecteerd worden.

Naar boven

Wat met stages in de opleiding verpleegkunde? (bachelor en hbo5)

 • Stageovereenkomsten in de zorg- en welzijnssector kunnen blijven doorgaan, zolang de zorginstelling de nodige beschermingsmiddelen (bv. mondmaskers) aanbiedt aan de student. Verder wordt verwezen naar de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
 • Het Agentschap Zorg en Gezondheid somt een aantal minimale voorzorgsmaatregelen op ter bescherming van het personeel (zorgprofessionals). Als die niet kunnen worden gegarandeerd voor de studenten, is het aangewezen de stageovereenkomst tijdelijk te schorsen. Om de student geen onnodig risico te laten lopen, maar ook om de patiënten niet extra in gevaar te brengen. Voor die studenten wordt gezocht naar een andere stageplaats.
 • De stages binnen hbo5-opleiding verpleegkunde, de bacheloropleiding in de verpleegkunde en de bachelor-na-bacheloropleidingen, kunnen doorgaan om mee de actuele druk op de zorgsector op te vangen. 
 • De studenten in de 1ste fase van de bacheloropleiding (eerstejaars) kunnen ook ingeschakeld worden voor algemene, niet-hoog-risico-diensten en ook voor niet-verpleegkundige taken, zoals logistieke taken, zodat de taken voor de verpleegkundigen lichter worden.
 • Als de stage-verlenende instelling toch een andere beslissing neemt en de stage stopzet, dan kunnen die studenten geheroriënteerd worden naar de ziekenhuizen en woonzorgcentra. Woonzorgcentra en ziekenhuizen vragen om extra medische ondersteuning. De hogescholen zullen dus de studenten waarvan de stage werd stopgezet maximaal begeleiden door ze een nieuwe stageplaats toe te wijzen in de zorgsector. 
  • Hier valt ook de heroriëntering van stageplaatsen van het buitenland naar het binnenland onder.
 • De studenten in de 4de fase van de bacheloropleiding verpleegkunde (vierdejaars) en het 3de jaar hbo5 verpleegkunde moeten hun totaal van minimum 2.300 uren stage hebben kunnen doorlopen tijdens hun volledige opleiding zodat er geen conformiteitsproblemen zullen zijn met de Europese Richtlijn 2005/36/EG.
 • Of de stagebegeleider fysiek naar de stageplek mag gaan, hangt af van de risicoanalyse en de afspraken hierover. Hetzelfde geldt voor het begeleiden van meerdere studenten op verschillende stageplekken.
 • Als stagebegeleiders vanuit de onderwijsinstellingen niet fysiek naar de werkplekken mogen, ondersteunen zij de cursisten maximaal online. De onderwijsinstellingen moeten daarvoor de nodige middelen voorzien. De opdracht van de begeleider wordt besproken op het lokaal onderhandelingscomité.
 • De zorgsector mobiliseert een medische reserve voor de nodige ondersteuning in de strijd tegen het coronavirus. Daarom:
  • Kunnen de stages binnen hbo5-opleiding verpleegkunde, de bacheloropleiding in de verpleegkunde en de bachelor-na-bacheloropleidingen doorgaan.
  • Studenten die stage zouden lopen in voorzieningen maar daar geweigerd werden, kunnen op vraag van andere zorg- en welzijnsvoorzieningen hun stage elders aanvatten. 
  • Studenten voor wie in de periode van de opgeschorte lessen geen stage is gepland, kunnen zich op vrijwillige basis melden om bij nood in zorg en welzijnsvoorzieningen bij te springen. Studenten kunnen werken als jobstudent of als vrijwilliger.
  • Studenten die reeds werken als jobstudent binnen zorg en welzijn, wordt gevraagd hun engagement verder te zetten.

Naar boven

Wat met de verzekering tijdens de stages?

 • Idem als tijdens normale situaties. Als de stagiair werkt binnen de stageperiode zoals bepaald in de stageovereenkomst, is er geen probleem. Als de stage vroeger zou starten, raden wij de onderwijsinstelling aan om de stageovereenkomst aan te passen en de verzekeringsmaatschappij te contacteren.
 • Wat de arbeidsongevallenverzekering betreft: er is door de RSZ uitstel verleend tot 31/12 voor Dimona. Dat betekent echter niet dat er geen arbeidsongevallenverzekering moet afgesloten worden.

Naar boven

Worden stagiairs meegenomen in de testing die georganiseerd wordt voor het personeel van woonzorgcentra (WZC)?

De Taskforce Zorg bevestigde op 27/04 dat stagiairs evenwaardig behandeld dienen te worden als het reguliere personeel. Dit betekent dat de WZC moeten instaan voor voldoende beschermingsmateriaal en dat stagiairs bij eventuele testings ook mee getest moeten worden. Indien er onvoldoende testkits zouden geleverd zijn, volstaat een seintje door de werkgever en zullen de nodige extra testkits bezorgd worden, zodat ook alle stagiairs de nodige tests kunnen krijgen.

Naar boven

Wordt het coronavirus erkend als een beroepsziekte?

Ja, het coronavirus COVID-19 wordt erkend als een beroepsziekte.

Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico’s, bevestigt dat personen met COVID-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus, in aanmerking komen voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte.

Daaronder vallen:

 • Ambulanciers die betrokken zijn bij het vervoer van COVID-19-patiënten.
 • In de ziekenhuizen:
  • Het personeel werkzaam in spoeddiensten en diensten voor intensieve zorgen.
  • Het personeel werkzaam in de diensten voor longziekten en infectieziekten.
  • Het personeel werkzaam in andere diensten waar patiënten met COVID-19 zijn opgenomen.
  • Personeelsleden die diagnostische en therapeutische handelingen hebben uitgevoerd bij patiënten met COVID-19.
  • Het personeel werkzaam in andere diensten en verzorgingsinstellingen waar zich een uitbraak van COVID-19 heeft voorgedaan.

In de voornoemde diensten gaat het over alle personen die er werkzaam zijn (medisch, paramedisch, logistiek en schoonmaakpersoneel) en bij wie de infectie in verband kan staan met hun beroepsactiviteit.

De regeling geldt ook voor leerlingen en studenten die stage lopen. 

Dit betekent dat alle kosten verbonden aan een opname of behandeling voor deze personen door Fedris vergoed worden.

Meer informatie vind je op de website van Fedris.

Naar boven

Kan ik voor mijn examens studeren op de campus van mijn hogeschool? 

Ja. Jouw hogeschool kan, nu ze hierover een positief advies kregen van de GEES, een beperkt aantal studenten toestaan om op de campus te studeren. Zij geven prioriteit aan studenten die niet de mogelijkheid hebben om thuis of op kot in een rustige omgeving of met een computer te studeren. 

De studentondersteunende diensten gaan na wie voldoet aan de voorwaarden om op de campus te mogen studeren. Je kan bij de studentondersteunende diensten van je hogeschool ook zelf aangeven dat je nood hebt aan een dergelijke studieplek waarna zij onderzoeken of je in aanmerking komt. Enkel na een positief oordeel van die diensten krijg je toelating en kan je een plaats en tijdstip reserveren. 

De hogescholen hebben de nodige hygiëne- en veiligheidsmaatregelen opgesteld die moeten worden nageleefd. 

Naar boven

Kan ik voor mijn examens studeren op de campus van mijn universiteit? 

Neem contact op met je universiteit om na te gaan of en hoe het studeren op de campus geregeld is.

Naar boven

Gaan de toelatingsexamens voor arts en tandarts door?

De toelatingsexamens arts en tandarts gaan door op dinsdag 25 augustus (arts) en woensdag 26 augustus (tandarts). De leerstofonderdelen worden licht aangepast en de examens worden in gewijzigde vorm afgenomen.

Meer info op de website toelatingsexamenartstandarts.be.

Naar boven

Mogen fysieke examens worden georganiseerd?

Ja. De hogescholen en universiteiten hebben daarvoor toestemming gekregen van de GEES. Zij hebben de nodige hygiëne- en veiligheidsmaatregelen opgesteld die moeten worden nageleefd. Uiterlijk 18 mei ontvang je het examenrooster en op basis daarvan zullen de instellingen de nodige richtlijnen uitsturen. Heb je vragen over de organisatie van de examens, neem contact op met je instelling.

Naar boven

Zullen de digitale examens veilig en vlot verlopen?

Hogescholen en universiteiten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de examens en zijn zich bewust van de problemen die zich kunnen stellen bij het digitaal organiseren ervan. Ze nemen alle mogelijke overwegingen mee bij het nemen van beslissingen over de vorm en organisatie van het examen. Telkens wordt nagegaan wat realiseerbaar en haalbaar is en wat de voor- en nadelen zijn. Uiteraard wordt al het mogelijke gedaan om de examens veilig en vlot te laten verlopen. 

Er worden momenteel ook afspraken gemaakt met het BIPT (het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie) en de telecomoperatoren om tijdens de examenperiode geen grote onderhoudswerken of migraties uit te voeren, wat kan helpen bij het soepel verlopen van de examens. 

Elke hogeschool en universiteit heeft een DPO (Data Protection Officer) die erop toeziet dat de privacy-bescherming die is opgenomen in Algemene Verordening Gegevensbescherming (in het Engels de GDPR - General Data Protection Regulation) wordt nageleefd tijdens online examens

Tenslotte zullen de instellingen ruim vooraf laten weten welke voorbereidingen je zelf kan treffen om een digitaal examen vlot te laten verlopen.

Naar boven

Wanneer is de examenplanning gekend?

De hogescholen en universiteiten zijn verantwoordelijk voor het informeren van hun studenten over de examenplanning. Zij hebben zich ertoe verbonden om tegen uiterlijk 18 mei de examenroosters te communiceren. 

Voor de concrete planning kan je terecht bij je hogeschool of universiteit.  Informeer je bij de verantwoordelijken van je opleiding, want de planning verschilt van opleiding tot opleiding.

Met de aanbieders van openbaar vervoer wordt overlegd over een aangepaste planning, afgestemd op de examens.

Naar boven

Hoe wordt het transport geregeld naar de examenlocaties anders dan de campus?

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat vanaf 4 mei het dragen van een mondmasker (of een alternatief beschermingsmiddel zoals een sjaal of een bandana) verplicht is op het openbaar vervoer.

Met de aanbieders van openbaar vervoer wordt overlegd over een aangepaste planning, afgestemd op de examens.

Er wordt wel nog altijd aangeraden om je waar mogelijk te verplaatsen met eigen middelen (stappen, fietsen, auto) om zo voorrang te geven aan wie het openbaar vervoer het hardst nodig heeft.

Naar boven

Komt een student die behoort tot een risicogroep of samenwoont met iemand uit een risicogroep in aanmerking voor individueel maatwerk tijdens de examenperiode?

Dat is mogelijk. Je contacteert de studentenadministratie, de opleidingsverantwoordelijke of een andere contactpersoon van je instelling om na te gaan wat in jouw geval mogelijk is.

Naar boven

Kan ik me als student verplaatsen om leermateriaal op te halen?

Alle verplaatsingen in het kader van onderwijs worden gezien als essentiële verplaatsingen. Dit is expliciet opgenomen in de laatste aanpassing van het Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Je mag je dus verplaatsen om leermateriaal op te halen. Uiteraard blijft het belangrijk deze verplaatsingen te beperken tot het strikt noodzakelijke. 

Naar boven

Mogen studenten uit de buurlanden naar België komen in het kader van hun studies?

In het kader van het hervatten van de onderwijsactiviteiten kunnen studenten en stagairs uit buurlanden naar België komen. Buitenlandse studenten die hun lessen moeten hervatten mogen zich dus ook naar hun kot begeven.

Naar boven

Waarom is er naar aanleiding van de coronacrisis een decreet nodig voor het hoger onderwijs? 

Het hoger onderwijs paste de voorbije maanden de onderwijsactiviteiten aan, en dus ook de toetredingsovereenkomsten met de studenten, het onderwijs- en examenreglement, de studie- of ECTS-fiches... Omdat de einddatum van social distancing nog niet gekend is, is het ook niet uit te sluiten dat deze periode zich nog uitstrekt tot ver voorbij de oorspronkelijk voorziene periodes van examens en deliberaties.   

Hogescholen en universiteiten willen zo veel als mogelijk studieduurverlenging voor hun studenten vermijden. Maar om de vorm en het tijdstip van examens flexibel te kunnen aanpassen of opleidingsonderdelen anders te kunnen organiseren, en om alle betrokken partijen de nodige rechtszekerheid te bieden is een aangepast wettelijk kader noodzakelijk. Met dit decreet krijgen de universiteiten en hogescholen tijdens de COVID-19 crisis hiervoor meer mogelijkheden. Wel blijven raadpleging van studenten en duidelijke, tijdige communicatie essentieel.  

Dit decreet is enkel van toepassing voor inschrijvingen tijdens het academiejaar 2019-2020. Het is een parlementair initiatief, maar de voorbereiding gebeurde met inspraak van VLIR, VLHORA en VVS. De maatregelen blijven van kracht zolang zij het academiejaar 2019-2020 als voorwerp hebben.

Naar boven

Wat zijn de belangrijkste elementen in dit decreet?  

Om te vermijden dat studenten bepaalde leerstof of stages missen en daardoor dit academiejaar niet kunnen afstuderen, kunnen opleidingsonderdelen op een later ogenblik worden ingehaald. De evaluatie of deliberatie van een student voor een opleidingsonderdeel of opleiding kan worden uitgesteld tot op een later ogenblik dan voorzien in het onderwijs- en examenreglement, indien nodig tot op een datum na het beëindigen van het academiejaar 2019-2020. Om de gelijkwaardigheid voor studenten te behouden, wordt het diploma retroactief uitgereikt op de voor dit academiejaar voorziene datum. 

De studie- of ECTS-fiches of de toetredingsovereenkomsten met studenten, kunnen eenzijdig gewijzigd worden om de impact van de COVID-19 maatregelen op te vangen. Deze wijzigingen kunnen verschillend zijn voor bepaalde groepen van studenten, maar moeten wel gemotiveerd worden op basis van objectieve criteria. Een aanpassing van de toetredingsovereenkomsten kan enkel na een raadpleging van studenten (via de studentenraad, een studentenvertegenwoordiging op opleidings-, facultair of departementaal niveau of de individuele student). De hogeschool of universiteit moet ook tijdig en eenduidig hierover naar de studenten communiceren. Transparantie en toezicht hierop moet worden voorzien.  

De universiteiten kunnen de wegings- en selectiecriteria voor het bekwaamheidsonderzoek voor de toelating tot de master- na masteropleiding in het studiegebied geneeskunde wijzigen voor het academiejaar 2019-2020. 

Naar boven

Wat betekent dit concreet voor de studenten?  

Zal het academiejaar voor iedereen langer duren? En kan ik afstuderen?  

Een belangrijk uitgangspunt is dat studieduurverlenging zoveel mogelijk moet worden vermeden. Door het decreet kan een student:  

 • Later afstuderen en toch nog het diploma van het academiejaar 2019-2020 behalen op de oorspronkelijke einddatum. 
 • Slagen voor een opleidingsonderdeel zonder dat de student zich moet inschrijven voor volgend academiejaar en dus opnieuw studiegeld moet betalen, en zonder nadelig effect op het leerkrediet. 

Naar boven

Wat met werkplekleren en stages? 

De COVID-19 maatregelen hebben ook impact op werkplekleren, stages, praktijkvakken, werkcolleges en vormen van permanente evaluatie. Soms zijn stages in het werkveld niet meer mogelijk. Soms zijn alternatieve onderwijsvormen ook nodig om redenen van social distancing. Universiteiten en hogescholen kunnen in het belang van de studievoortgang van de student onderwijsvormen flexibel aanpassen, mits raadpleging van de studenten. Werkvormen kunnen tijdens het lopende academiejaar wijzigen. Ook een deel van de voorziene stages kan bijvoorbeeld via simulatieonderwijs worden aangepast. 

Naar boven 

Welke inspraak hebben studenten in beslissingen over de wijziging aan de toetredingsvoorwaarden of de studie- of ECTS-fiches?  

Een eenzijdige wijziging door de hogeschool of universiteit is enkel mogelijk op voorwaarde dat studentenparticipatie gegarandeerd is. Die studentenparticipatie kan verlopen via 

 • De studentenraad. 
 • Een wijze van studentenvertegenwoordiging op opleidings-, facultair of departementaal niveau waarover de studentenraad geraadpleegd werd. 
 • De individuele student. 

Op deze manier kan er snel worden overgegaan tot een herplanning van de examenperiodes.  

Naar boven

Wat zijn de gevolgen voor de examenperiode?  

De examenperiode kan naar een later tijdstip verschuiven.  

Het recht op een tweede examenkans blijft gegarandeerd, tenzij de aard van het opleidingsonderdeel door de genomen maatregelen niet langer toelaat dat tweemaal wordt geëxamineerd. Deze uitzondering moet door de universiteit of hogeschool grondig gemotiveerd worden. De universiteit of hogeschool moet aantonen dat ze alle kansen heeft benut om gebruik te maken van de mogelijkheid de examenvorm te wijzigen en om te evalueren buiten de voorziene examenperiodes. 

Voor de concrete planning kan je terecht bij je hogeschool of universiteit.  Informeer je bij de verantwoordelijken van je opleiding, want de planning verschilt van opleiding tot opleiding.

Naar boven

Waar kan ik als student terecht voor meer informatie? 

De hogeschool of universiteit waar de student is ingeschreven moet voor eenduidige en transparante communicatie zorgen naar haar studenten. Hiervoor hebben zij een of meerdere personen aangesteld. Op de website van je instelling vind je binnenkort dus de nodige informatie over de aanpassingen die werden doorgevoerd. Vind de link naar de specifieke corona-pagina’s van je instelling.  

Je kan met vragen over de toepassing van dit decreet ook terecht bij:

 • De studentenraad of de studentenvertegenwoordigers van je opleiding of je instelling.
 • De opleidingsverantwoordelijke van je instelling.
 • De bestaande ombudspersonen binnen je instelling.

Naar boven

Wat wijzigt er aan het bekwaamheidsonderzoek voor de toegang tot de master-na-masteropleiding in het studiegebied geneeskunde? 

De universiteiten kunnen de inschrijving voor een master-na-masteropleiding afhankelijk maken van een onderzoek naar de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen. De selectie van studenten uit de derde fase van de Master in de geneeskunde voor een vervolgopleiding in een specialistische discipline maakt gebruik van een dergelijk bekwaamheidsonderzoek. De criteria die gebruikt worden voor de selectie en de weging van die selectiecriteria worden op voorhand bekendgemaakt aan de masterstudenten.  

Studenten staan voor de selectie in een specialistische discipline in concurrentie met elkaar. Wanneer een vergelijking tussen studenten onvoldoende mogelijk is (omdat bijvoorbeeld verdiepingsstages atypisch verlopen) kunnen de universiteiten de wegings- en selectiecriteria voor het bekwaamheidsonderzoek wijzigen, om zo de gelijkheid tussen de studenten maximaal mogelijk te waarborgen. 

 

Naar boven

Heb je vragen?

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Regelgeving