Coronavirus: informatie voor hoger onderwijs

 • Op 27 maart verlengde de Nationale Veiligheidsraad de maatregelen. Wat onderwijs betreft, betekent dit dat de lessen geschorst blijven tot en met zondag 19 april.

 

Wat met stages in de opleiding verpleegkunde? (bachelor en hbo5)

 • Stageovereenkomsten in de zorg- en welzijnssector kunnen blijven doorgaan, met uitzondering van kijkstages, zolang de zorginstelling de nodige beschermingsmiddelen (bv. mondmaskers) aanbiedt aan de student. Verder wordt verwezen naar de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
 • Het Agentschap Zorg en Gezondheid somt een aantal minimale voorzorgsmaatregelen op ter bescherming van het personeel (zorgprofessionals). Als die niet kunnen worden gegarandeerd voor de studenten, is het aangewezen de stageovereenkomst tijdelijk te schorsen. Om de student geen onnodig risico te laten lopen, maar ook om de patiënten niet extra in gevaar te brengen. Voor die studenten wordt gezocht naar een andere stageplaats.
 • De stages binnen hbo5-opleiding verpleegkunde (vanaf de tweede module), de bacheloropleiding in de verpleegkunde en de bachelor-na-bacheloropleidingen, kunnen tot nader order doorgaan om mee de actuele druk op de zorgsector op te vangen. 
 • De studenten in de 1ste fase van de bacheloropleiding (eerstejaars) kunnen ook ingeschakeld worden voor algemene, niet-hoog-risico-diensten en ook voor niet-verpleegkundige taken, zoals logistieke taken, zodat de taken voor de verpleegkundigen lichter worden.
 • Als de stage-verlenende instelling toch een andere beslissing neemt en de stage stopzet, dan kunnen die studenten geheroriënteerd worden naar de ziekenhuizen en woonzorgcentra. Woonzorgcentra en ziekenhuizen vragen om extra medische ondersteuning. De hogescholen zullen dus de studenten waarvan de stage werd stopgezet maximaal begeleiden door ze een nieuwe stageplaats toe te wijzen in de zorgsector. 
  • Hier valt ook de heroriëntering van stageplaatsen van het buitenland naar het binnenland onder.
 • De studenten in de 4de fase van de bacheloropleiding verpleegkunde (vierdejaars) en het 3de jaar hbo5 verpleegkunde moeten hun totaal van minimum 2.300 uren stage hebben kunnen doorlopen tijdens hun volledige opleiding zodat er geen conformiteitsproblemen zullen zijn met de Europese Richtlijn 2005/36/EG. 
 • Omdat in de zorgsector momenteel geen stagebegeleiders meer fysiek naar de stageplaatsen mogen gaan, ondersteunen alle stagebegeleiders de studenten momenteel maximaal online. De onderwijsinstellingen zullen de nodige middelen voorzien voor de stagebegeleiders om de studenten vanop afstand op te volgen tijdens hun stage. 
 • De groeiende bekommernis over schaarste van beschermingsmateriaal, wordt best gecounterd door het beschermingsmateriaal nu al te bestellen of te stockeren.
 • De zorgsector mobiliseert een medische reserve voor de nodige ondersteuning in de strijd tegen het coronavirus. Daarom:
  • Kunnen de stages binnen hbo5-opleiding verpleegkunde (vanaf de tweede module), de bacheloropleiding in de verpleegkunde en de bachelor-na-bacheloropleidingen tot nader order doorgaan.
  • Studenten die stage zouden lopen in voorzieningen maar daar geweigerd werden, kunnen op vraag van andere zorg- en welzijnsvoorzieningen hun stage elders aanvatten. 
  • Studenten voor wie in de periode van de opgeschorte lessen geen stage is gepland, kunnen zich op vrijwillige basis melden om bij nood in zorg en welzijnsvoorzieningen bij te springen. Studenten kunnen werken als jobstudent of als vrijwilliger.
  • Studenten die reeds werken als jobstudent binnen zorg en welzijn, wordt gevraagd hun engagement verder te zetten.

Naar boven

Wat met de verzekering tijdens de stages?

 • Idem als tijdens normale situaties. Als de stagiair werkt binnen de stageperiode zoals bepaald in de stageovereenkomst, is er geen probleem. Als de stage vroeger zou starten, raden wij de onderwijsinstelling aan om de stageovereenkomst aan te passen en de verzekeringsmaatschappij te contacteren.
 • Wat de arbeidsongevallenverzekering betreft: er is door de RSZ uitstel verleend tot 30/6 voor Dimona. Dat betekent echter niet dat er geen arbeidsongevallenverzekering moet afgesloten worden.

Naar boven

Wordt het coronavirus erkend als een beroepsziekte?

Ja, het coronavirus COVID-19 wordt erkend als een beroepsziekte.

Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico’s, bevestigt dat personen met COVID-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus, in aanmerking komen voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte.

Daaronder vallen:

 • Ambulanciers die betrokken zijn bij het vervoer van COVID-19-patiënten.
 • In de ziekenhuizen:
  • Het personeel werkzaam in spoeddiensten en diensten voor intensieve zorgen.
  • Het personeel werkzaam in de diensten voor longziekten en infectieziekten.
  • Het personeel werkzaam in andere diensten waar patiënten met COVID-19 zijn opgenomen.
  • Personeelsleden die diagnostische en therapeutische handelingen hebben uitgevoerd bij patiënten met COVID-19.
  • Het personeel werkzaam in andere diensten en verzorgingsinstellingen waar zich een uitbraak van COVID-19 heeft voorgedaan.

In de voornoemde diensten gaat het over alle personen die er werkzaam zijn (medisch, paramedisch, logistiek en schoonmaakpersoneel) en bij wie de infectie in verband kan staan met hun beroepsactiviteit.

De regeling geldt ook voor leerlingen en studenten die stage lopen. 

Dit betekent dat alle kosten verbonden aan een opname of behandeling voor deze personen door Fedris vergoed worden.

Meer informatie vind je op de website van Fedris.

Naar boven

Wat met andere stages in het hoger onderwijs?

Voor stages door studenten in het hoger onderwijs, is het aangewezen dat de instellingen zelf de opportuniteit afwegen, in overleg met de student en de werkgever.

Verschillende bedrijven en sectoren zullen in deze tijden hun eigen richtlijnen hanteren. Je houdt dan best rekening met sectoren waarvan de federale overheid zegt dat ze niet mogen werken.

Naar boven

Worden de examens uitgesteld?

Elke hogeschool of universiteit stelt een eigen examenreglement op. Dat reglement bepaalt de wijze waarop de vorm van de examens wordt bepaald en bekendgemaakt en de periodes waarbinnen de examens worden afgelegd. Het zijn dus de hogescholen en universiteiten die bepalen wanneer de examens doorgaan.

Naar boven

Heb je vragen?

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Regelgeving