Coronavirus: opvang

De opvangregels blijven voorlopig gelden. Er komt een overleg tussen Onderwijs en het Agentschap Opgroeien om de bestaande regels af te stemmen op de nieuwe regels voor de heropstart van het basisonderwijs vanaf 5 juni. Zodra er meer informatie is, verneem je dit via deze webpagina, Facebook en Twitter en Schooldirect.


Wat doe je?

 • Scholen blijven opvang voorzien voor 3 groepen gezonde leerlingen. Voorzie ook voor- en naschoolse opvang. Schakel daarvoor enkel de organisaties en mensen in die dat al deden en niet tot de risicogroep behoren. Ouders die bv. in ploegen werken hebben daar zeker behoefte aan.

 • Kinderen blijven zo veel mogelijk thuis. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op. Als dat niet mogelijk is, blijf daarover in dialoog gaan met ouders. Bij twijfel, enkel in uitzonderlijke situaties, staat het de school vrij een attest of bevestiging van de werkgever vragen.

 • Zieke kinderen blijven thuis.

 • Is iemand van het gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van het gezin corona? Dan moet het kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure.

 • Raad ouders af om hun kind te laten opvangen door personen die tot de risicogroep behoren.

 • Er is geen leeftijdgrens bepaald voor leerlingen die je moet opvangen.

 • Blijf de voorzorgsmaatregelen opvolgen (basishygiëne, afstand, ventilatie, openluchtactiviteiten, ...). De belangrijkste bescherming blijft: grondig en vaak handen wassen.

Voor wie moet je opvang voorzien?

Er zijn 3 groepen van gezonde leerlingen voor wie je opvang op school voorziet:

 • Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen of kinderen van wie de ouders werken in een sector die heropstart waardoor ze hun kind niet meer zelf kunnen opvangen.
 • Kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten, de MPIGO’s en de IPO’s van het gemeenschapsonderwijs. Zij zijn medisch en/of sociaal kwetsbaar en moeten opgevangen worden. 
 • Voorzie ook opvang voor leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. Er zijn signalen dat voor een steeds grotere groep van kwetsbare leerlingen ‘preteaching’ thuis om verschillende redenen niet evident is. Als school kan je het best inschatten of zij niet beter af zijn in de opvang op school. De school gaat daarover in overleg met het CLB en de ouders.

Instappertjes gescheiden opvangen

 • Voor de instappertjes die nu naar een crèche of onthaalouder gaan, heeft het Agentschap Opgroeien gevraagd om deze kinderen ook na het instapmoment te blijven opvangen. Als dat in de kinderopvang niet mogelijk is, wordt er contact opgenomen met de school.
 • Voor instappertjes die toch naar de opvang komen, schrap je activiteiten die je normaal samen met de ouders organiseert. Verwittig ouders vooraf dat je om gezondheidsredenen verwacht dat ze hun kinderen zonder meer aan de begeleiders toevertrouwen.

Opvang van leerlingen die niet tot 3 groepen behoren

 • Heb je twijfels bij de motivatie? Probeer daarover dan in eerste instantie in dialoog te gaan met de ouder. Bij gerede twijfel staat het je vrij een attest van de werkgever te vragen. 

Hoe organiseer je de opvang?

 • De vuistregel blijft dat scholen zo weinig mogelijk leerlingen moeten opvangen. 
 • Ook als er geen leerlingen zijn, moet je bereikbaar blijven voor ouders die op een bepaald moment toch opvang nodig hebben. Je mag daarvoor geen externen die niet verbonden zijn aan de school inschakelen.
 • Voor opvang tijdens de normale schooluren kan de school geen kosten aanrekenen aan de ouders. Voor de voor- en naschoolse opvang blijven de geldende afspraken van kracht.
 • Kind & Gezin stelde richtlijnen voor het aantal leerlingen per begeleider. Lees ook de versoepeling van de regels voor de opvang van kleuters.

Richtlijnen vanaf 15 mei

 • De Vlaamse ministers van Onderwijs, Binnenlands Bestuur en Welzijn hebben een akkoord gesloten: scholen die de gedeeltelijke heropening niet kunnen combineren met de opvang kunnen zich wenden tot het lokale bestuur. De Vlaamse Regering voorziet financiering zodat lokale besturen desnoods een extra opvangaanbod kunnen organiseren (vergoeding van 30 euro per kind per dag).
 • Wat doe je als veilige opvang in je school in het gedrang komt?

 1. Maak in eerste instantie optimaal gebruik van personeel en infrastructuur die je ter beschikking hebt. Overleg met scholen van de scholengemeenschap/-groep.
 2. Neem indien nodig contact op met het lokaal bestuur (voor Brussel de VGC). Dat heeft een overzicht van de lokale infrastructuur en opvanginitiatieven. Alle actoren (scholen, buitenschoolse kinderopvang, lokale besturen, private opvanginitiatieven, jeugdwerking …) bekijken samen hoe de opvang veilig kan.
 3. Als volgende optie kan je beslissen om te voorzien in extra opvangaanbod buiten de school. Ofwel organiseert het lokaal bestuur dat zelf, ofwel functioneert het als doorgeefluik aan de aanbieders van de extra opvang.
 4. Als je geen veilige oplossing vindt, herbekijkt je school de plannen voor de heropstart. Want die moet niet alleen veilig, maar ook doenbaar zijn. 
 • De begeleiders in de opvang nemen de rol van leraar niet over. De school van de leerling voorziet in preteaching aangepast aan de infrastructuur waar de nodige faciliteiten voorzien zijn. Kleuters krijgen een gevarieerd aanbod van activiteiten.
 • Opvanginitiatieven binnen de school volgen de veiligheidsvoorschriften uit het draaiboek voor onderwijs. Opvanginitiatieven in lokalen buiten de school, houden rekening met de veiligheidsvoorschriften uit het draaiboek van het Agentschap Opgroeien. Beide draaiboeken worden voor de opvang beter op elkaar afgestemd, met het oog op de situatie na 15 mei, op basis van advies van de GEES.

Leerlingen moeten in de opvang volgens het contactbubbel-principe gescheiden blijven van de groepen leerlingen die les krijgen op school, niet alleen in de klas, maar ook bij afhaalmomenten, speeltijden, eetmomenten ...

Ook in deze fase geldt voor de opvang in principe:

 • Vaste groepen van een 10-tal leerlingen, met een maximum van 14 leerlingen per groep. 
 • Bewaar zoveel mogelijk afstand (social distancing)
 • Voorzorgsmaatregelen (bv. handhygiëne) naleven

Voor de opvang van kleuters zijn de veiligheidsvoorschriften versoepeld.

Versoepeling opvang kleuters

 • De veiligheidsvoorschriften voor de opvang van agentschap Opgroepen (Kind en Gezin) en die binnen Onderwijs weken op sommige punten van elkaar af. Daarom stemden beide beleidsdomeinen ze samen met de GEES-experten beter af, ook om de opvang veilig én doenbaar te houden. Dat resulteert in een versoepeling voor de opvang 2,5-6 jarigen. Vanaf 15 mei geldt voor de kleuteropvang op school én in de buitenschoolse opvang:

  • Contactbubbels mogen tot 20 kleuters omvatten.
  • 1,5 m afstand houden is wenselijk, maar niet noodzakelijk.
  • 4 m² per aanwezig kind is richtinggevend, maar niet verplicht.
  • Een mondmasker is niet verplicht voor opvangpersoneel bij contact met de kleuters, wél met volwassenen (bv. ouders)
 • In de opvang kunnen kleuters terecht van ouders die buitenshuis werken en zelf niet in opvang kunnen voorzien én kleuters uit kwetsbare gezinnen.
 • Heb je de capaciteit qua ruimte en personeel om kleuters apart op te vangen, dan kan je dat op basis van bovenstaande versoepelde veiligheidsvoorschriften.
 • Heb je op basis van je risicoanalyse de nodige voorbereidingen al getroffen op school of zitten kleuters en lagereschoolleerlingen vanaf 15 mei samen in de opvang volgens de eerder gecommuniceerde (strengere) veiligheidsvoorschriften? Dan kan je dat zo houden.
 • Gezinnen hebben vanaf 10 mei hun contactbubbel uitgebreid met maximaal 4 personen. Op hen kunnen gezinnen mogelijk ook een beroep doen voor de opvang. Dat kan je aan ouders suggereren in je communicatie.

Preventiedraaiboek voor de organisatie van de opvang

De verplichtingen en adviezen uit het algemeen draaiboek preventie zijn van toepassing, maar zijn uitgebreid met specifieke adviezen voor de organisatie van de opvang, die werden afgestemd met het Agentschap Opgroeien.  Het draaiboek maakt een onderscheid tussen opvang van kleuters (2.5 tot 6 jaar) en leerlingen ouder dan 6 jaar (lager en secundair onderwijs).

Naar boven

Wat als een kind ziek wordt in de opvang?

 • Hou afstand en vang het kind in een afzonderlijke ruimte op
 • Verwittig onmiddellijk de ouders om het kind te komen ophalen.
 • Verlucht en reinig de ruimte waar het kind verbleef nadat het is afgehaald.

Lees de volledige procedure op de website van Sciensano.

Naar boven

Contactbubbels zoveel mogelijk intact houden

Het aantal kinderen dat wordt opgevangen kan stijgen, door bijvoorbeeld nieuwe instappertjes, maar ook door kinderen van ouders die weer aan de slag moeten en niet kunnen thuiswerken. Wanneer nieuwe groepen samenkomen, stijgt de kans op verspreiding van het virus. In samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid werden onderstaande richtlijnen gemaakt:

 • Blijf de voorzorgsmaatregelen opvolgen (basishygiëne, afstand, ventilatie, openluchtactiviteiten, materiaal reinigen...). De belangrijkste bescherming blijft: grondig en vaak handen wassen.
 • Hou zoveel mogelijk dezelfde begeleiders bij dezelfde groepen.
 • Probeer bij voorkeur om de bestaande contactbubbels intact te houden: hou nieuwe op te vangen kinderen gescheiden van al bestaande bubbels. Maak als dat haalbaar is voor de opvang groepjes van maximaal 5 nieuwe kindjes voor één begeleider.
 • Voeg geen bestaande bubbels samen
 • Als dat niet haalbaar is, voeg dan nieuwe kinderen toe aan bestaande bubbels, maar hou er rekening mee dat er geen overwicht is van het aantal nieuwe kinderen.
 • Bekijk het filmpje op YouTube: Waarom centraliseren scholen beter geen opvang?

Naar boven

Moet een ziekenhuisschool ook opvang voorzien?

Naar boven

Opvang van kinderen van ouders uit de buurlanden

Ouders uit de buurlanden van wie het kind in Vlaanderen school loopt, kunnen van de opvang op school gebruik maken mits ze behoren tot de doelgroep en mits een attest van de school. De verplaatsing van de ouders wordt dan als een essentiële verplaatsing beschouwd.

Ook bij het herstarten van de lessen op school, kunnen leerlingen, studenten en stagairs uit buurlanden naar België komen. Lees meer.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Voor directies en administraties

Voor ouders

Voor onderwijspersoneel

Websites

Voor ouders
Opvang van je kind vanaf 18 mei
Wat kan je als ouder doen om de opvang veilig te houden?