Coronavirus: richtlijnen voor CLB's

 • Op 27 maart verlengde de Nationale Veiligheidsraad de maatregelen. Wat onderwijs betreft, betekent dit dat de lessen geschorst blijven tot en met zondag 19 april. 
 • Minister van Onderwijs Ben Weyts roept alle ouders op om hun kinderen maximaal thuis op te vangen.
 • Enige uitzondering vormen de kwetsbare kinderen in het buitengewoon onderwijs en de internaten. Voor hen blijft opvang hoe dan ook voorzien.

Kwetsbare leerlingen in moeilijke en verontrustende situaties

Leerlingen in moeilijke en verontrustende situaties staan in tijden van sociale isolatie nog meer onder druk. Ook leerlingen met psychosociale hulpvragen kunnen veel minder snel terecht bij de hulpverlening. CLB’s blijven maximaal aandacht hebben voor de meest kwetsbare leerlingen en houden hierbij contact met de leerlingen die ze al eerder opvolgden. Beantwoord nieuwe vragen via telefoon, e-mail of CLBch@t. 

Het Agentschap Opgroeien neemt in het kader van jeugdhulpverlening ook maatregelen en verspreidt richtlijnen. Algemeen uitgangspunt hierbij is dat net zoals voor de CLB’s, de dienstverlening wordt gecontinueerd. Vind de specifieke richtlijnen voor de private voorzieningen jeugdhulp, de dienstverlening van de ondersteuningscentra jeugdzorg en sociale diensten jeugdrechtbank terug op de website van Jeugdhulp.  

Naar boven

Blijven CLB's open?

De centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) blijven open. CLB’s blijven dus bereikbaar via telefoon, e-mail of CLBch@t voor leerlingen, ouders en scholen.

Het CLB-personeel blijft aan de slag.

Naar boven

Moeten CLB-medewerkers aanwezig zijn in de centra?

CLB-medewerkers mogen nog aanwezig zijn in de centra.

Het is niet langer noodzakelijk dat centra voorzien in fysieke permanentie door CLB-medewerkers, als CLB-medewerkers op een andere manier bereikbaar zijn, bijvoorbeeld door de telefoon door te schakelen en als er duidelijk geafficheerd wordt op welke manier mensen contact kunnen blijven opnemen.

Medische reserve

CLB-medewerkers die ruimte zien vrijkomen in hun agenda, kunnen zich vrijwillig aanbieden voor de zogenaamde ‘medische reserve’ in de zorgsector. Het centrumbestuur geeft hun daarvoor dienstvrijstelling, waardoor ze in dienstactiviteit blijven en hun salaris blijft doorlopen.

Naar boven

Vaccinaties en systematische contactmomenten

De vaccinaties en systematische contactmomenten worden uitgesteld tot na de paasvakantie.

Vaccineren en inhaalvaccinaties zullen bij de heropstart van de reguliere CLB-werking prioriteit krijgen.

Naar boven

Gesprekken

Gesprekken met leerlingen en ouders blijven mogelijk: telefonisch, via Skype of andere alternatieven. Het CLB beslist zelf of face-to-face contacten in het CLB kunnen doorgaan. Dit als het niet anders kan, én als de leerling en de ouders niet ziek zijn en rekening houdend met de bestaande richtlijnen rond hygiëne, afstand, ventilatie, etc., vastgelegd door gezondheidexperts van de federale overheid. Dit geldt ook voor huisbezoeken.

CLBch@t  en Onderwijskiezer blijven bereikbaar voor leerlingen en ouders.

Naar boven

Scholen melden problemen met de organisatie van opvang aan het CLB

De school heeft een gebrek aan personeel voor de opvang

Scholen met een gebrek aan personeel voor de opvang contacteren het CLB. Het CLB zoekt op maat van de situatie een oplossing. Hierbij is het belangrijk dat het risico op kruisbesmetting zo klein mogelijk blijft. Het CLB zoekt daarvoor een evenwicht tussen enerzijds het respecteren van het niet mengen van gemeenschappen, en anderzijds de haalbaarheid.

Mogelijke oplossingen zijn:

 • Personeel van een andere school inzetten voor de opvang. 
 • De kinderen die opvang nodig hebben, vang je op in een andere school. De kinderen blijven in dezelfde groep, maar worden gescheiden van de andere kinderen in de opvang.

Op basis van de specifieke situatie maakt de CLB-arts samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid een risicoanalyse.

De school wil kortstondig sluiten

 • De school kan afhankelijk van welke maatregel genomen wordt, kortstondig sluiten. De school verwittigt bij kortstondige sluiting de onderwijsadministratie via:

 • De school verwittigt de ouders.
 • Alle kinderen en personeel blijven gedurende de sluitingsperiode thuis. Ouders hoeven geen verklaringsbewijs te bezorgen. Scholen hoeven geen afwezigheidscode te registreren.
 • De school maakt over haar personeel vooraf afspraken in het lokaal onderhandelingscomité (LOC). Hun salaris blijft doorbetaald en ze blijven in dienstactiviteit
 • De school monitort continu de nood aan opvang en herstart op basis daarvan de werking zodra er weer voldoende personeel is.
 • CLB’s kunnen het Agentschap Zorg en Gezondheid bereiken via het centraal nummer 02/5533671, met de vermelding dat ze de arts-infectieziektebestrijding willen spreken.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Voor directies en administraties

Voor ouders

Voor onderwijspersoneel

Regelgeving

Websites