Coronavirus: richtlijnen voor scholen en CLB's

Deze vragen worden momenteel herwerkt voor schooljaar 2020-2021 en stelselmatig aangevuld. Hou de website in de gaten.


Organisatie, personeel en ondersteuning

 

Wat zijn de minimale verwachtingen bij het inhalen van vaccinaties en systematische contacten van het CLB?

Door de coronapandemie hebben de CLB’s niet alle leerlingen kunnen vaccineren of laten deelnemen aan een systematisch contact. Er worden daarom een aantal maatregelen genomen om de vaccinaties en de systematische contacten van het schooljaar 2019-2020 voor alle leerlingen in te halen. Deze maatregelen:

 • Zijn minimale verwachtingen
 • Gelden voor alle leerlingen (leerlingen gewoon en buitengewoon onderwijs, anderstalige nieuwkomers en leerlingen huisonderwijs)
 • Zijn een afwijking van de regelgeving over vaccinaties en systematische contacten, zoals opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding van 1 juni 2018 voor het schooljaar 2019-2020.

Belangrijke voorwaarden hierbij zijn dat:

 • Schooljaar 2020-2021 een ‘normaal’ schooljaar is waarbij de leeftijdsgroepen waarvoor een inhaalvaccinatie en/of inhaalcontact verwacht wordt, aanwezig zijn op school.
 • De CLB’s ervoor zorgen dat het plannen en uitvoeren van de inhaalopdrachten voor vaccinaties en systematische contacten in het schooljaar 2020-2021 geen nieuwe hiaten maakt in de verdere reguliere werking met betrekking tot vaccinaties en systematische contacten.

Vaccinaties

Het basisvaccinatieschema is een overzicht van de aanbevolen vaccinaties die kinderen en jongeren zouden moeten krijgen om optimaal beschermd te zijn tegen een 10-tal infectieziekten. Het schema bepaalt op welke leeftijd de vaccinatie het best gebeurt. 

Algemeen uitgangspunt is conform de huidige regelgeving dat alle vaccinaties die niet werden aangeboden in het schooljaar 2019-2020 als inhaalvaccinaties worden aangeboden in het schooljaar 2020-2021.

Bij het inplannen van de vaccinaties en de inhaalvaccinaties en het bestellen van de vaccins, wordt er rekening gehouden met de restvoorraden en de vervaldatum van de vaccins. Verder geldt ook onderstaande prioritaire volgorde:

 1. Voor de vaccinatie mazelen-bof-rubella (MBR) van de 10-jarigen of de leerlingen in het 5de leerjaar lager onderwijs uit het schooljaar 2019-2020 werd eerder al beslist dat deze in het schooljaar 2019-2020 moet worden uitgevoerd. Deze vaccinatie wordt prioritair als inhaalvaccinatie aangeboden.
 2. De vaccinatie polio-difterie-tetanus-kinkhoest (IPV-DTPa) van de 6-jarigen of leerlingen in het 1ste leerjaar lager onderwijs uit het schooljaar 2019-2020 wordt waar nodig als inhaalvaccinatie aangeboden in het schooljaar 2020-2021. Dit item zou samen kunnen bekeken worden met het inhalen van het systematisch contact (zie verder).
 3. Voor de inhaalvaccinatie van het 2de vaccin humaan papillomavirus (HPV) van de 12-jarigen of leerlingen in het 1ste jaar secundair onderwijs uit het schooljaar 2019-2020 en de reguliere planning van de het 1ste vaccin HPV voor het schooljaar 2020-2021 wordt er rekening gehouden met de beschikbaarheid en vervaldatum van de vaccins. De vervaldatum van het lot vaccins dat zal beschikbaar zijn, heeft een houdbaarheid tot 2 november 2020. Deze nog te leveren vaccins zullen dan eerst moeten gebruikt worden, wegens de kortere houdbaarheid. Idealiter wordt de vaccinaties HPV, al dan niet als inhaalvaccinatie aangeboden begin volgend schooljaar 2020-2021.
 4. De vaccinatie difterie-tetanus-kinkhoest (dTpa) van de 14-jarigen of leerlingen in het 3de jaar secundair onderwijs uit het schooljaar 2019-2020 wordt waar nodig als inhaalvaccinatie aangeboden in het schooljaar 2020-2021. Dit item zou samen kunnen bekeken worden met het inhalen van het systematisch contact (zie verder).

Systematische contacten

Bij het uitwerken van de maatregelen rond het inhalen van sommige systematische contacten of specifieke onderdelen van systematische contacten uit het schooljaar 2019-2020 in het schooljaar 2020-2021 is vooral rekening gehouden met de in- en uitstroom van leerlingen en het belang om de focus te leggen op het psychosociaal functioneren van kinderen, jongeren en hun gezin in een context van corona waar gezinnen en leerlingenbegeleiding onder druk staat en meer dan ooit signalen van negatief welbevinden en verontrusting aan de oppervlakte komen. 

CLB’s zijn vrij om meer in te halen dan dat er minimaal opgelegd wordt.

 • De volledige inhoud van het systematisch contact van de leerlingen in de 1ste kleuterklas en hun ouders of voor de 3-jarigen en hun ouders uit het schooljaar 2019-2020 wordt ingehaald of afgewerkt in het schooljaar 2020-2021. Afhankelijk van hoe ver het CLB stond met de uitvoering hiervan in 2019-2020 betekent dit in de praktijk het volgende:

  • Het organiseren van een inhaalcontact met de ouders in 2020-2021. Hierbij worden alle items zoals opgenomen in de regelgeving uitgevoerd (gesprek met de ouders en lichamelijk onderzoek).
  • In het schooljaar 2019-2020 werd (online) een kwaliteitsvol gesprek gevoerd met de ouders: de kleuter wordt in 2020-2021 uitgenodigd voor een lichamelijk onderzoek en dit bij voorkeur samen met de ouders.
  • In het schooljaar 2019-2020 werd de kleuter lichamelijk onderzocht: er wordt in 2020-2021 een gesprek gevoerd met de ouders.

Dit contact is het eerste systematische contact van een kleuter en de ouders met een CLB, na de opvolging door Kind en Gezin waar al dan niet problemen met groei en ontwikkeling, gehoor en visus werden gedetecteerd en een eerste kennismaking met onderwijs. Het gesprek met de ouders gaat o.a. over het inschatten van risico's en beschermende factoren met betrekking tot de gezondheid, groei en ontwikkeling, de schoolloopbaan en van de behoefte aan zorg, door de verkregen informatie te wegen. Hierbij gaat specifieke aandacht naar motoriek, taal en spraak, en sociaal-emotionele aspecten. Indien dit contact niet ingehaald wordt, duurt het nog tot het 1ste leerjaar vooraleer de leerling en de ouders opnieuw gezien worden. Dit is een te lange periode in kader van preventieve gezondheidszorg. 

 • Voor het systematisch contact van de leerlingen in het 3de jaar secundair onderwijs uit het schooljaar 2019-2020 wordt minimaal een gesprek gevoerd (al dan niet online) met de leerling over zijn/haar leefgewoonten (inclusief lawaaihinder) en welbevinden in het schooljaar 2020-2021. De Spraak In Ruis Test (SPIN) voor het opsporen van lawaaischade kan en mag gespreid worden in tijd. De leerling en de ouders worden door het CLB op de hoogte gebracht van deze beperkte inhaalbeweging.  Leerlingen en ouders kunnen op vraag en in overleg met het CLB alsnog beroep doen op een volledig systematisch contact in het schooljaar 2020-2021. Dit contact is het laatste systematische contact voor de leerling in de schoolloopbaan en gaat door op de leeftijd dat de jongere de laatste (inhaal)vaccinatie difterie-tetanus-kinkhoest aangeboden moet krijgen.
   
 • Voor het systematisch contact van de leerlingen in het 1ste leerjaar lager onderwijs of voor de 6-jarigen uit het schooljaar 2019-2020 worden minimaal de onderzoeksitems visus en gehoor ingehaald in het schooljaar 2020-2021. De leerling en de ouders worden door het CLB op de hoogte gebracht van deze beperkte inhaalbeweging. Leerlingen en ouders kunnen op vraag en in overleg met het CLB alsnog beroep doen op een volledig systematisch contact. Hierbij wordt dan de aanwezigheid van de ouders aangemoedigd.
   
 • Voor het systematisch contact van de leerlingen in het 6de leerjaar lager onderwijs of voor de 11-jarigen uit het schooljaar 2019-2020 wordt er niet verwacht dat het systematisch contact standaard wordt ingehaald in het schooljaar 2020-2021. De meeste leerlingen zullen de overgang al gemaakt hebben naar het 1ste leerjaar secundair onderwijs met in veel gevallen een schoolverandering. Voor veel scholen worden dit ‘nieuwe’ leerlingen. Vanuit het decreet leerlingenbegeleiding wordt verwacht dat leerlingen en ouders geïnformeerd worden over leerlingenbegeleiding en CLB. Het 1ste leerjaar secundair onderwijs is ook het leerjaar waarin leerlingen standaard een aanbod vaccinatie HPV krijgen. Vanuit de planning vaccinatie HPV en het aanbod vaccinatie HPV naar leerlingen en ouders kunnen leerlingen en ouders op hun vraag en in overleg met het CLB bekijken of een systematisch contact wenselijk is. De leerling en de ouders worden door het CLB op de hoogte gebracht van deze beperkte inhaalbeweging.
   
 • Voor het systematisch contact van de leerlingen in het 4de leerjaar lager onderwijs of voor de 9-jarigen uit het schooljaar 2019-2020 wordt niet verwacht dat het systematisch contact standaard wordt ingehaald in het schooljaar 2020-2021. Leerlingen en ouders kunnen op vraag en in overleg met het CLB alsnog beroep doen op een volledig systematisch contact. De leerling en de ouders worden door het CLB op de hoogte gebracht van deze beperkte inhaalbeweging.

Naar boven

Een leerling/personeelslid test positief op het coronavirus. Wat nu?

Het callcentrum voor contactonderzoek contacteert het CLB en schakelt hen in voor het contactonderzoek. Het CLB volgt een dynamisch stappenplan. Dit stappenplan wijkt niet af van stappen die zij nemen bij andere besmettelijke ziektes.

Wat doe je als school?

 • Bespreek met het CLB/ de arbeidsarts welke maatregelen en communicatie er nodig zijn t.o.v. leerlingen en personeel.
 • Ga discreet om met de informatie die je verneemt.
 • Bekijk bij afwezigheden van personeelsleden door quarantaine of ziekte of de opvang/lessen veilig kunnen blijven doorgaan. Gebruik daarvoor het preventiedraaiboek.

Een leerling of personeelslid moet in quarantaine

 • In overleg met de huisarts worden testen afgenomen.

 • Je krijgt een attest om de afwezigheid te wettigen.
 • De quarantaine duurt minimum 14 dagen.

Na de quarantaine

 • Leerlingen en schoolpersoneel die tijdens de quarantaine periode niet ziek worden, gaan na minimum 14 dagen opnieuw naar school.
 • Leerlingen en schoolpersoneel die tijdens de quarantaine ziek worden blijven thuis zolang ze ziek zijn. De periode van afwezigheid wordt verlengd met een ziekteattest.

Wat met kinderen van ouders die positief testen?

Kinderen van ouders die positief testen op het coronavirus worden via het contactonderzoek van de contactopspoorders en niet via het CLB in quarantaine gezet. Die kinderen blijven 14 dagen thuis en zijn gewettigd afwezig. Sciensano werkte daarvoor een procedure uit. Meer info.

Naar boven

Een leerling is vermoedelijk besmet met het coronavirus. Wat nu?

 • De school of de ouders melden aan het CLB dat de leerling vermoedelijk besmet is met het coronavirus. De testresultaten zijn op dat moment nog niet binnen.
 • In afwachting van het testresultaat, kan de geteste leerling sowieso niet naar school. De CLB-arts zal contact opnemen met de behandelde arts.
 • Bij een sterk vermoeden van besmetting, beslist de CLB-arts om de nauwe contacten van de leerling, in afwachting van het testresultaat, ook tijdelijk niet naar school te laten komen. Is het vermoeden niet zo sterk, dan wacht de CLB-arts het testresultaat af om de maatregelen voor de contacten op school te bepalen.
 • Personeelsleden en leerlingen die positief testen op het coronavirus, moeten minimum 7 dagen in quarantaine. Lees de volledige procedure.

Naar boven

Kan je je school sluiten naar aanleiding van een vermoedelijke besmetting?

Als school kan je dit initiatief niet nemen zonder overleg met de CLB-arts over welke maatregelen je kan nemen. Dit is zo bepaald in het draaiboek infectieziekten.

De beslissing om de school (gedeeltelijk) te sluiten omwille van een infectieziekte wordt genomen door het team Infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid, na overleg met de CLB-arts.

Als school meld je deze beslissing aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten:

Het team Infectieziektebestrijding beslist na overleg met de CLB-arts, de arbeidsgeneesheer en de preventie-adviseur wanneer de school opnieuw kan opstarten. 

Je informeert het personeel, leerlingen en ouders over alle beslissingen met betrekking tot de infectieziekte. Je bekijkt samen met het CLB hoe je dat kan aanpakken.

Naar boven

Moet een kind met neusloop en een kriebel in de keel de toegang tot de school geweigerd worden?

Een aantal symptomen van het coronavirus lopen ook gelijk aan symptomen bij allergie en hooikoorts zoals gaan snotteren, niezen, rode ogen en een geïrriteerde keel krijgen. Deze kinderen ondervinden hooguit last van de symptomen, maar hebben niet noodzakelijk COVID 19. Bij een corona-infectie zijn er nog andere symptomen zoals koorts, spierpijn en een algemeen ziektegevoel.

Informeer bij ouders of het kind hooikoorts of allergie heeft. Deze informatie is eventueel ook ter beschikking gesteld bij inschrijving van het kind.

Van belang is ouders vooraf te wijzen op het belang om kinderen die ziek zijn thuis te houden. Hiervoor zijn er modelbrieven

Is er een vermoeden dat ouders hun ziek kind toch naar de school sturen, spreek de ouders aan over het feit dat je zieke kinderen in afzondering moet houden. Schakel het Centrum voor Leerlingenbegeleiding in. Als een kind op school ziek is, hou je het in afzondering volgens de geldende afspraken.

Naar boven

Mag je studiebewijzen elektronisch uitreiken aan leerlingen secundair onderwijs?

Nee, het is nog niet mogelijk om studiebewijzen rechtsgeldig elektronisch uit te reiken. Dit vergt nog meer voorbereiding en onderzoek naar onder andere fraudebestendigheid.

Gewoon secundair onderwijs

Getuigschriften die op het einde van de 1ste en 2de graad worden uitgereikt en de eindstudiebewijzen (studiegetuigschrift, diploma secundair onderwijs) moeten in het gewoon secundair onderwijs dus op papier bezorgd worden aan de leerlingen. Voor de leerlingen die herstarten, kan je de uitreiking van de studiebewijzen in het kader van de heropstart organiseren. De leerlingen die niet herstarten, nodig je individueel uit om het studiebewijs te overhandigen.

Voor de tussenliggende leerjaren worden de oriënteringsattesten, zoals altijd, op school bewaard. De eindbeslissing van de delibererende klassenraad kan, al dan niet in de vorm van een rapport, wel digitaal bezorgd worden. Als een leerling of ouder een papieren versie vraagt (bv. in functie van schoolverandering of beroepsprocedure), moet je die bezorgen. Maak hiervoor afspraken met de betrokken leerling en ouders.

Buitengewoon secundair onderwijs

Dezelfde regeling geldt voor het buitengewoon secundair onderwijs. Wanneer je school nog niet herstart, worden attesten en eventuele getuigschriften individueel aan de leerling overhandigd. Voor de leerlingen die wel herstarten, kan je de uitreiking van de studiebewijzen in het kader van de heropstart organiseren. Het advies na afloop van de opleidingsfase kan je digitaal bezorgen. Als een ouder of leerling een papieren versie vraagt, moet je die bezorgen. Maak hiervoor afspraken met de betrokken leerling en ouders.

Oriënteringsattesten in opleidingsvorm 4 bezorg je volgens dezelfde modaliteiten zoals in het gewoon secundair onderwijs.

Leren en werken

Binnen het stelsel voor leren en werken, bezorg je de attesten en studiebewijzen op papier aan de leerlingen. Voor de leerlingen in de fase van arbeidsdeelname die herstarten, kan je de uitreiking van de studiebewijzen in het kader van de heropstart organiseren. Voor de leerlingen die buiten de fase van arbeidsdeelname een studiebewijs moeten ontvangen, maak je een afspraak om het studiebewijs individueel te overhandigen.

Studiebewijzen kunnen wel op een rechtsgeldige manier elektronisch ondertekend worden. Meer informatie vind je op de website van Informatie Vlaanderen.

Naar boven

Wat met openluchtactiviteiten zoals een fietstocht doen/gaan wandelen in het park? 

Openluchtactiviteiten zoals een wandeling of fietstocht met de leerlingen zijn toegelaten onder bepaalde voorwaarden:

 • Respecteer alle veiligheidsmaatregelen.
 • Behoud de contactbubbels.
 • Overschrijd het maximum aantal toegelaten leerlingen /contactbubbel niet.
 • Ga je met meerdere contactbubbels buiten? Respecteer ook de afstand tussen de contactbubbels onderling.

Naar boven

Mag je koorts screenen als leerlingen/schoolpersoneel de school betreden?

Het is absoluut niet de bedoeling om leerlingen/schoolpersoneel hun temperatuur te meten bij het binnenkomen van de school.

Waarom?

 • Koorts is een slechte parameter en zeer gemakkelijk te maskeren.
 • Als er verhoogde temperatuur is, kan dit ook nog andere oorzaken hebben zoals bv. fysiologische aspecten (fysieke inspanning, ovulatie) zonder dat dit noodzakelijk een klinische betekenis heeft.
 • Er zijn veel valse resultaten als je de temperatuur frontaal screent.  Leerlingen/personeel zonder verhoogde temperatuur kunnen wel besmettelijk zijn.
 • Je weet niet of een leerling of personeelslid een koortswerend middel zoals acetylsalicylzuur of paracetamol heeft ingenomen. Een koortswerend middel kan de koorts tijdelijk verlagen.
 • Het kan een vals gevoel van veiligheid geven, waardoor andere, meer efficiëntere preventieve maatregelen minder of niet genomen worden.
 • De federale wetgeving beschouwt het meten van koorts als een medische handeling.

Leerlingen die ziek zijn vertonen ook andere symptomen die er kunnen op wijzen dat de leerling besmet is, zoals een algemeen vermoeidheid, spierpijn, hoesten, ...  Dan is het de bedoeling om deze leerling in afzondering te houden volgens de geldende regels.

Naar boven

Kan je personeelslid corona-ouderschapsverlof aanvragen?

Tijdens de periode die loopt van 11 mei 2020 tot en met 30 september 2020 kunnen personeelsleden in het onderwijs corona-ouderschapsverlof opnemen. Het verlof is een gunst, en moet minstens 3 werkdagen op voorhand aangevraagd worden.

Naar boven

Wat met inschrijvingen?

 • Opdat scholen zich de rest van het schooljaar op hun kerntaak, lesgeven, kunnen toeleggen, moeten scholen maximaal ademruimte krijgen. Daarom wordt de implementatie van het nieuwe inschrijvingsdecreet met 1 jaar uitgesteld tot 1 september 2021 voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023. Zo kunnen scholen hetzelfde inschrijvingsregister en model van niet-gerealiseerde inschrijving blijven gebruiken voor inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022.
 • Alle inschrijvingen waarvoor fysieke aanwezigheid vereist is, zijn voorlopig opgeschort tot en met 31 augustus. Die periode kan verlengd worden afhankelijk van het pandemieniveau. Meer info volgt eind augustus. Hou deze website in de gaten.

Naar boven

Inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021

Inschrijvingen in het basisonderwijs, 1A/1B secundair onderwijs en het buitengewoon onderwijs

 • Een inschrijving gebeurt op afstand (bv. digitaal, telefonisch...). Er mogen geen wachtrijen en kampeertoestanden ontstaan. De chronologie van de inschrijvingen moet op elk moment gerespecteerd worden.
 • Gerealiseerde inschrijvingen blijven behouden. Als leerlingen uit de voorrangsgroepen nog niet waren ingeschreven, moet je deze ook van op afstand (bijvoorbeeld digitaal) inschrijven. 
 • Scholen die reeds aangemeld hebben, kunnen op afspraak gunstig geordende leerlingen, uitzonderlijk, fysiek inschrijven. Dat kan vanaf 25 mei 2020.
 • Scholen kunnen uitzonderlijk ouders en (kandidaat-) leerlingen op school ontvangen voor bijvoorbeeld een rondleiding.
 • Alle bovenstaande contacten vinden plaats wanneer er geen leerlingen op school aanwezig zijn, steeds op individuele afspraak, met maximaal 3 personen tegelijk en volgens de geldende veiligheidsmaatregelen. Zo’n contacten zijn enkel bedoeld voor wie verminderde toegang heeft tot digitale alternatieven. 

Er zijn 3 mogelijke situaties:

 1. Je meldde aan en wil starten met inschrijven
 2. Je wil alsnog starten met aanmelden
  • Aansluiten bij een bestaande aanmeldingsprocedure
  • Zelf een aanmeldingsprocedure opstarten
 3. Je wil vanop afstand (bv. digitaal) inschrijven

Voor hogere leerjaren in het gewoon secundair onderwijs geldt een andere regeling.

1. Je meldde aan en wil starten met inschrijven

Na het aanmelden, volgt het inschrijven van de toegewezen leerlingen. Inschrijving gebeurt door het ondertekenen voor akkoord van het pedagogisch project en schoolreglement. Dat moet gedurende deze periode op afstand gebeuren (digitaal, per post, scan…).

 • Scholen kunnen uitzonderlijk ouders en (kandidaat-) leerlingen op school ontvangen voor bijvoorbeeld een rondleiding, onthaal- of oriënteringsgesprek kan uitzonderlijk een bezoek aan de school.

 • Scholen moeten het recht op inschrijving garanderen van ouders die niet digitaal kunnen inschrijven, of van ouders die de school niet kan bereiken. Denk hierbij aan zieke ouders, ouders zonder de nodige digitale hulpmiddelen of vaardigheden. Contacteer ouders die niet reageren telefonisch.
 • Een ouder behoudt het recht op inschrijving minstens tot 1 juni 2020, tenzij de ouder schriftelijk (bijvoorbeeld via mail) duidelijk gemaakt heeft dat hij er geen gebruik van wil maken. Een school kan dat recht ook langer behouden, tot uiterlijk 7 juli.
 • Een inschrijving is pas definitief als het schoolreglement en het pedagogisch project is ondertekend. Dit kan bijvoorbeeld met een elektronische handtekening, scan of foto van de ondertekening. Vraag aan ouders desnoods een gehandtekende versie wanneer dat weer kan.
 • De vrije inschrijvingen vinden ook plaats vanop afstand (bijvoorbeeld digitaal, telefonisch).

Alle initiatiefnemers met een reeds door de Commissie inzake Leerlingenrechten goedgekeurde aanmeldingsprocedure, kunnen hun tijdslijn wijzigen. Ze werden hiervoor al gecontacteerd door het secretariaat van de Commissie.

2. Je wil alsnog starten met aanmelden

Aansluiten bij een aanmeldingsprocedure

Scholen die willen, kunnen nog aansluiten bij een aanmeldingsprocedure die recent werd opgestart naar aanleiding van de coronacrisis:

 • Als je school in LOP-gebied ligt, maak je hierover eerst afspraken in het LOP.
 • Neem zo snel mogelijk contact op met de initiatiefnemer van een reeds goedgekeurde aanmeldingsprocedure met de vraag of je school kan aansluiten. Respecteer de gemaakte afspraken.
 • Communiceer hier zo breed mogelijk over. Maak de start van de aanmeldingen breed bekend. Communiceer met zoveel mogelijk partners en via verschillende kanalen (met andere scholen in de gemeente, CLB, doelgroeporganisaties, website, sociale media, gemeentelijke infokanalen, affiche aan de schoolpoort …). Informeer ook de ouders die al aanmeldden in de bestaande aanmeldingsprocedure. 

De contactpersoon van de bestaande aanmeldingsprocedure meldt dat je school aansluit aan de Commissie inzake Leerlingenrechten.

Zelf een aanmeldingsprocedure opstarten

Scholen die nog niet aanmelden, kunnen ook zelf een nieuwe digitale aanmeldingsprocedure opstarten:

 • Als je school in LOP-gebied ligt, maak je hierover eerst afspraken in het LOP.
 • Informeer bij andere scholen in je gemeente, misschien kan je gezamenlijk aanmelden. Dat heeft immers belangrijke voordelen.
 • Hou je aan een standaarddossier voor digitaal aanmelden.
 • Voorzie telefonische ondersteuning en bezorg schoolreglementen per post aan ouders waar nodig.
 • Communiceer zo breed mogelijk. Maak de start van de aanmeldingen breed bekend. Communiceer met zoveel mogelijk partners en via verschillende kanalen (met andere scholen in de gemeente, CLB, doelgroeporganisaties, website, sociale media, gemeentelijke infokanalen, affiche aan de schoolpoort …).
 • Meld je beslissing aan AGODI.

Na het aanmelden, volgt het inschrijven van de toegewezen leerlingen. Meer info bij: Je meldde aan en wil starten met inschrijven.

3. Je wil vanop afstand (bijvoorbeeld digitaal) inschrijven

 • Als je school in LOP-gebied ligt, maak je hierover eerst afspraken in het LOP.
 • Digitale inschrijvingen gebeuren chronologisch (= het moment dat in het inschrijvingsregister wordt genoteerd). Vermijd het indien mogelijk als je een capaciteitsprobleem hebt en dus leerlingen zal moeten weigeren op basis van capaciteit. Voorzie een performant systeem, zodat bij eventuele klachten de volgorde van de inschrijvingen gereconstrueerd kan worden.
 • Communiceer zo breed mogelijk. Maak de start en de wijze van inschrijvingen breed bekend. Communiceer met zoveel mogelijk partners en via verschillende kanalen (andere scholen in de gemeente, CLB, doelgroeporganisaties, website, sociale media, gemeentelijke infokanalen, affiche aan de schoolpoort …).
 • Een inschrijving is definitief als het schoolreglement en het pedagogisch project is ondertekend. Dit kan bijvoorbeeld met een elektronische handtekening, scan of foto van de ondertekening. Vraag aan ouders desnoods een gehandtekende versie wanneer dat weer kan.
 • De eerste kennisgeving, tijdens de inschrijvingsperiode, van een ouder of leerling dat hij wil inschrijven wordt aanzien als het moment dat geregistreerd wordt in het inschrijvingsregister.
 • Onder strikte voorwaarden kan uitzonderlijk een bezoek aan de school voor bijvoorbeeld een rondleiding, onthaal- of oriënteringsgesprek.
 • Voorzie ondersteuning voor ouders, bijvoorbeeld telefonisch, en bezorg schoolreglementen per post aan ouders waar nodig.
 • Ligt je school in een LOP-gebied, respecteer dan de regels rond de voorrangsgroepen.
 • Stuur ouders een bevestiging per mail of brief dat de leerling ingeschreven is.

Naar boven

Inschrijvingen in hogere leerjaren in het secundair onderwijs

De inschrijvingen voor de hogere leerjaren van het gewoon secundair onderwijs en de leertijd voor het schooljaar 2020-2021 kunnen ten vroegste starten op 18 mei 2020.

Om wacht- en kampeerrijen te vermijden worden inschrijvingen enkel vanop afstand (bijvoorbeeld digitaal) georganiseerd.
Volg de richtlijnen over op afstand digitaal inschrijven.

Als er geen leerlingen op school aanwezig zijn, kan je uitzonderlijk ouders en (kandidaat-)leerlingen op school ontvangen (max. 3 personen tegelijk)  voor bijvoorbeeld een rondleiding, onthaal- of oriënteringsgesprek. Dat kan alleen na individuele afspraak en volgens de nodige veiligheidsmaatregelen. Dit is enkel bedoeld voor wie verminderde toegang heeft tot digitale alternatieven.

Inschrijving onder ontbindende voorwaarde voor leerlingen met een verslag

Leerlingen met een verslag worden in het gewoon onderwijs ingeschreven onder ontbindende voorwaarde. Als de school oordeelt dat de aanpassingen die voor de leerling nodig zijn disproportioneel zijn, dan wordt de inschrijving ontbonden. Door de huidige omstandigheden is een inschrijving in een nieuwe school moeilijker of zo goed als onmogelijk. Als er geen nieuwe school kan gevonden worden, kan de leerling toch op de school ingeschreven blijven tot het einde van het schooljaar. De leerling kan pas op 31 augustus 2020 worden uitgeschreven.

Naar boven

Mogelijkheid tot opmaak van een tijdelijk verslag (buitengewoon onderwijs en individueel aangepast curriculum)

Als CLB’s niet tijdig beschikken over een diagnose wanneer ze een verslag opmaken voor een leerling met het oog op schooljaar 2020-2021, kunnen ze een tijdelijk verslag opmaken. Dat kan:

 • Voor de inschrijving in het buitengewoon onderwijs
 • Voor de opstart van een individueel aangepast curriculum (IAC) in het gewoon onderwijs
 • Wanneer een type gewijzigd moet worden voor een leerling die al over een verslag beschikt

In de loop van het schooljaar 2020-2021 kan het CLB het HGD-traject verder afronden met de diagnose en wordt het een definitief verslag.

Naar boven

Telt de periode van afwezigheid van een personeelslid mee voor de opbouw van de niet-ingevulde vervangingseenheden (NIV)? 

Er wijzigt niets aan de vervangingsregels, noch aan de regels over de opbouw van niet-ingevulde vervangingseenheden. Als een leerkracht afwezig is wegens ziekte voor minstens 10 werkdagen en niet vervangen kan worden telt deze afwezigheid mee voor de opbouw van het saldo van vervangingseenheden. Lees meer over niet-ingevulde vervangingen.

Naar boven

Wordt het coronavirus erkend als een beroepsziekte?

Ja, het coronavirus COVID-19 wordt erkend als een beroepsziekte.

Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico’s, bevestigt dat personen met COVID-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus, in aanmerking komen voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte.

Daaronder vallen:

 • Ambulanciers die betrokken zijn bij het vervoer van COVID-19-patiënten.
 • In de ziekenhuizen:
  • Het personeel werkzaam in spoeddiensten en diensten voor intensieve zorgen.
  • Het personeel werkzaam in de diensten voor longziekten en infectieziekten.
  • Het personeel werkzaam in andere diensten waar patiënten met COVID-19 zijn opgenomen.
  • Personeelsleden die diagnostische en therapeutische handelingen hebben uitgevoerd bij patiënten met COVID-19.
  • Het personeel werkzaam in andere diensten en verzorgingsinstellingen waar zich een uitbraak van COVID-19 heeft voorgedaan.

In de voornoemde diensten gaat het over alle personen die er werkzaam zijn (medisch, paramedisch, logistiek en schoonmaakpersoneel) en bij wie de infectie in verband kan staan met hun beroepsactiviteit.

De regeling geldt ook voor leerlingen en studenten die stage lopen. 

Dit betekent dat alle kosten verbonden aan een opname of behandeling voor deze personen door Fedris vergoed worden.

Meer informatie vind je op de website van Fedris.

Naar boven

Wat met ziekenhuisscholen? (type 5)

Voor de berekening van de omkadering en werkingsmiddelen en de toepassing van de rationalisatieregels komt er een alternatieve tweetrapsregeling:

 • Voor de berekeningen voor het schooljaar 2021-2022 bepaalt men een telperiode waar de coronamaanden buiten vallen.
 • Voor de scholen wordt minimaal de omkadering en de werkingsmiddelen voor het schooljaar 2020-2021 gegarandeerd.

Naar boven

Kunnen scholen tijdens de zomermaanden hun infrastructuur ter beschikking stellen van derden?

Scholen kunnen dat onder de volgende voorwaarden:

 • Naleving van protocollen in andere sectoren (cultuur, jeugd, sport, …)
 • Goede afspraken over te respecteren maatregelen (voldoende reiniging en verluchting, te gebruiken lokalen, richtingen waarin volk zich moet begeven, …) in de school.

Naar boven

Kunnen ouders tijdens de zomermaanden helpen met klusjes op school?

Dat mag mits:

 • Goede afspraken over te respecteren veiligheidsmaatregelen zoals bv. het garanderen van voldoende afstand en het gebruik van mondmaskers.
 • Bij de uitvoering van een specifieke klus (bv. schilderen): rekening te houden met veiligheidsregels die gelden in de betrokken sector.

Naar boven

Mogen ouders tijdens de zomervakantie boeken ophalen voor hun kinderen op school? 

Ja, dat mag. Maak met de ouders een afspraak om grote groepen op school te vermijden.

Naar boven

Waar vind ik meer informatie over wetenschappelijk onderzoek?

Sciensano volgt wetenschappelijk onderzoek op wereldniveau en in België.

Meer informatie over het wetenschappelijk onderzoek dat door Sciensano wordt opgevolgd vind je terug op de website van Covid-19 Sciensano.

Naar boven

Extra gekleurde middelen voor ICT

Er komt een bijkomende werkingstoelage voor ICT voor een bedrag van 4.338.500 euro. Deze middelen zijn bestemd voor de kosten die de scholen gemaakt hebben in de eerste fase van de coronamaatregelen vanaf 16 maart en voor de heropstart vanaf 18 mei 2020. De middelen kunnen ook gebruikt worden tijdens het eerste semester van het schooljaar 2020-2021 zoals voor het aanstellen van ICT-coördinatoren.

 

Wat betekent extra verluchten en ventileren?

Adviezen voor de ventilatie

Verhoog de ventilatie (zo veel mogelijk verse lucht)

Mechanische ventilatie
 • Schakel het ventilatiesysteem niet volledig uit, ook al is het gebouw niet in gebruik
 • Start het ventilatiesysteem (dagregime) vroeger en laat het langer nadraaien (1 – 2 uur)
 • Voorzie extra manuele ventilatie via ramen, zeker bij het betreden van een lokaal dat eerder bezet was
Geen mechanische ventilatie
 • Voorzie (extra) manuele ventilatie via ramen (gezondheid gaat hierbij voor op thermisch comfort).
 • Frequentie: minimaal 2 à 3 keer per dag gedurende minimaal 15 minuten

Ventilatiesystemen voor sanitaire ruimtes niet uitschakelen

Mechanische ventilatie

 • Schakel het ventilatiesysteem niet uit (24 op 7 laten aan staan).
 • Let er op dat de onderdruk van de sanitaire ruimte hoger is dan deze van de andere ruimtes.
 • Vermijd open ramen in de sanitaire ruimtes (onderdruk behouden).

Geen mechanische ventilatie

 • Zet alleen ramen open als dit noodzakelijk is, let hierbij op de luchtstromen die hier- door ontstaan.

Ventilatiesysteem D (luchtgroep)

 • Luchtgroep met warmterecuperatie met warmtewiel
 • Schakel de warmterecuperatie uit (bv. by-pass activeren).
 • Is het niet mogelijk om het warmtewiel uit te schakelen dan moet het reinigen van het warmtewiel mee opgenomen worden in het onderhoudsprogramma, je contac teert hiervoor best de installateur.
 • Is het niet duidelijk hoe je de warmterecuperatie kan uitschakelen contacteer je best de installateur.

Luchtgroep met warmterecuperatie met kruisstroomwarmtewisselaar

 • Er stelt zich geen probleem met de warmterecuperatie.
 • In geval van twijfel warmterecuperatie altijd uitschakelen, gezondheid is belangrijker dan energiebesparing.
 • Zorg dat het ventilatiesysteem goed onderhouden is, bijv. tijdig vervangen v/d luchtfilters, zodanig dat het ventilatiedebiet optimaal wordt gegarandeerd.
 • Opmerking: bij een ventilatiesysteem C (raamroosters) stellen er zich geen bijkomen- de problemen.

Luchtverwarming

 • Schakel de recirculatie/luchtherneming uit (gezondheid is belangrijker dan energie- besparing).

Naar boven

Voorbeelden van essentiële bijeenkomsten

 • Voorbeelden zijn: pedagogische studiedagen, personeelsvergaderingen, vakgroepwerking, deliberaties, proclamaties, bevoegde onderhandelingscomités en participatieraden
 • De lijst is niet-limitatief. De risicoanalyse bepaalt of de bijeenkomst fysiek kan doorgaan).

Vragen?

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Regelgeving