Studeren in het volwassenenonderwijs: wat kost het?

Inschrijvingsgeld centra voor basiseducatie

Je betaalt geen inschrijvingsgeld in de centra voor basiseducatie (CBE).

Naar boven

Inschrijvingsgeld centra voor volwassenenonderwijs

  • In de centra voor volwassenenonderwijs (CVO) betaal je 1,50 euro per lestijd.
  • Voor de opleidingen uit het studiegebied algemene vorming en voor de opleiding ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting betaal je geen inschrijvingsgeld.
  • Voor de opleidingen Nederlands als tweede taal (NT2) betaal je een verminderd inschrijvingstarief van 0,60 euro per lestijd.

Enkel de in het opleidingsprofiel of de goedgekeurde lessentabel voorziene lestijden tellen mee om het inschrijvingsgeld te bepalen.

Het inschrijvingsgeld is begrensd en bedraagt maximum 300 euro per semester per opleiding. Dat geldt zowel voor de opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, hbo5 als de specifieke lerarenopleiding.

De lineaire opleidingen zijn begrensd op 600 euro per schooljaar per opleiding.

Vrijstelling van inschrijvingsgeld


Wie krijgt vrijstelling?

Sommige cursisten worden geheel of gedeeltelijk vrijgesteld van het inschrijvingsgeld:

  • De volledige vrijstelling geldt onder meer voor personen die materiële hulp genieten, een leefloon ontvangen, werkzoekenden in beroepsinschakelingstijd of in een erkend traject naar werk, inburgeraars en gedetineerden.
  • Cursisten die gedeeltelijk vrijgesteld zijn, betalen 0,30 euro per lestijd. De gedeeltelijke vrijstelling geldt onder meer voor personen die een werkloosheidsuitkering krijgen, of mensen met een functiebeperking. Ook wie vanuit de basiseducatie doorstroomt naar een centrum voor volwassenenonderwijs, kan onder bepaalde voorwaarden van een gedeeltelijke vrijstelling genieten.

Vrijstelling inschrijvingsgeld aanvragen

Om een vrijstelling te bekomen is het belangrijk dat je je aanbiedt in het centrum met het juiste attest. Raadpleeg het overzicht van de attesten waarmee je de gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld kunt aanvragen.

Terugbetaling van inschrijvingsgeld bij uitschrijving?

Als je met een opleiding stopt, kan je aan het CVO vragen om (een deel van) je inschrijvingsgeld terug te betalen. Het CVO is niet verplicht dat te doen.

Een CVO heeft de autonome bevoegdheid om daarover te beslissen. De beslissing zal onder meer afhangen van de reden waarom je stopt. Stoppen door overmacht is wat anders dan stoppen omdat je geen interesse meer hebt in de opleiding.

Elk CVO bepaalt zijn eigen beleid over terugbetaling. Dat beleid staat opgenomen in het centrumreglement.

Naar boven

Cursusmateriaal

Naast het inschrijvingsgeld mag een centrum kosten voor cursusmateriaal aanrekenen.

Als cursusmateriaal gelden alle benodigdheden die door het centrum worden opgegeven als noodzakelijk voor het volgen van de opleiding.

Bij je inschrijving zal het centrum een realistische inschatting van de kosten voor cursusmateriaal maken. De kostprijs moet op het inschrijvingsformulier vermeld worden.

Naar boven

Inschrijvingsgeld en cursusmateriaal betalen met opleidingscheques

Als werknemer in de private of publieke sector kan je het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs en de door het centrum aangerekende cursuskosten betalen met opleidingscheques. Opleidingscheques vraag je aan bij de VDAB.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina

Website