Decreet lerarenopleiding en uitbouw graduaatsopleidingen

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de hogescholen en overdrachtsmaatregelen voor de lerarenopleidingen.

Het decreet regelt de structurele uitbouw van graduaatsopleidingen binnen de hogescholen, waar deze tot nu toe werden georganiseerd binnen het volwassenenonderwijs, in een samenwerkingsverband met een hogeschool.

Daarnaast bevat dit voorontwerp van decreet reeds een set van maatregelen voor de overdracht van de lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs naar het hoger onderwijs. De inhoudelijke en structurele versterking van de lerarenopleidingen zelf, binnen het hoger onderwijs, is voorwerp van regelgeving die parallel met dit decreet wordt uitgewerkt.

Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de VLOR en van de SERV. Het wordt ook voor onderhandelingen voorgelegd aan de sociale partners.

(Bron: overzicht beslissingen Vlaamse Regering 14 juli 2017 – op voorstel minister van Onderwijs)