Decreet nieuwe eindtermen in laatste rechte lijn. Ambitieus en klaar voor de toekomst.


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 22 november 2018


Na de goedkeuring van het decreet nieuwe eindtermen door de Vlaamse Regering zet nu ook de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement het licht op groen. Binnenkort volgt nog de bespreking en goedkeuring in de plenaire zitting in het Vlaams Parlement. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Met de nieuwe eindtermen wordt de lat hoog gelegd. Ze stralen op alle vlak ambitie uit. Er zijn nieuwe terreinen zoals burgerschap en digitale competenties, voor het eerst wordt kennis expliciet vermeld in elke eindterm en heeft elke eindterm een duidelijk beheersingsniveau. De eindtermen basisgeletterdheid zorgen ervoor dat er nog meer aandacht gaat naar een aantal basiscompetenties zoals Nederlands, digitale vaardigheden, wiskunde en financiële vaardigheden. Die eindtermen moeten door elke leerling afzonderlijk gehaald worden. Zo maken we ons onderwijs en de leerlingen klaar voor de toekomst.”

De eindtermen bepalen wat leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen. De huidige eindtermen zijn 20 jaar oud en dateren van de tijd waar amper sprake was van internet of gsm. Om stevig in de samenleving van de 21ste eeuw te kunnen staan, werden de eindtermen geëvalueerd en geactualiseerd. Op basis van een breed maatschappelijk eindtermendebat en adviezen van alle betrokkenen werden 16 sleutelcompetenties vastgelegd.

De eindtermen werden geformuleerd in functie van deze sleutelcompetenties: Nederlands, andere talen, digitale vaardigheden, wiskunde, exacte wetenschappen en technologie, financiële competenties, burgerschap, historisch bewustzijn, ruimtelijk bewustzijn, lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid, sociaal-relationele competenties, duurzaamheid, juridische competenties, onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, zelfbewustzijn en -expressie, zelfsturing en wendbaarheid, ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties, cultureel bewustzijn en culturele expressie. Sleutelcompetenties als burgerschap, digitale vaardigheden en mediawijsheid, maar ook financiële geletterdheid geven een duidelijk antwoord op hedendaagse uitdagingen.

Daarna gingen 7 ontwikkelcommissies aan de slag om de nieuwe eindtermen te maken. Daarbij werden leerkrachten, experten, vertegenwoordigers van de onderwijskoepels en -netten en de administratie samengebracht. De nieuwe eindtermen zijn duidelijker, coherenter en evalueerbaar. Het aantal eindtermen in de eerste graad secundair onderwijs daalt van 688 naar 382. Ze stralen vooral ook ambitie uit. Voor het eerst wordt kennis expliciet vermeld in elke eindterm en krijgt elke eindterm een beheersingsniveau. De verbinding met vakken gebeurt door de leerplannen. In die leerplannen moeten de eindtermen ook vermeld worden. Alle eindtermen zijn te bereiken op populatieniveau. De eindtermen basisgeletterdheid (Nederlands, wiskunde, digitale en financiële competenties) moeten door iedereen individueel bereikt worden op het einde van de eerste graad. Bv. digitale geletterdheid: “De leerlingen demonstreren basisvaardigheden om digitaal inhouden te creëren en te delen”.

Vandaag heeft de commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement het licht op groen gezet voor de nieuwe eindtermen. Daarmee zit de behandeling van het decreet nieuwe eindtermen in haar laatste fase. Nu volgt nog de goedkeuring in plenaire zitting in het Vlaams parlement.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Vandaag heeft de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement de nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs goedgekeurd waardoor het dossier in de laatste rechte lijn zit, nu volgt nog de goedkeuring door de plenaire zitting in het Vlaams Parlement.  Met de nieuwe eindtermen willen we onze jongeren de noodzakelijke rugzak meegeven om met kennis sterk, kritisch en weerbaar in de samenleving te staan. Om zich persoonlijk te ontwikkelen en om gewapend te zijn voor het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. Vandaar de expliciete aandacht voor bv. digitale geletterdheid maar ook burgerschap. De nieuwe eindtermen zijn ambitieuze doelen, concreet en duidelijk geformuleerd. Ze vormen een samenhangend geheel en zijn een houvast voor leerkrachten. Zo bereiden we ons onderwijs voor op de uitdagingen voor de toekomst.”