Vragen over herinstroom van afgestudeerden vanaf het niveaudecreet in het deeltijds kunstonderwijs

Kunnen leerlingen die een beroepskwalificatie behaald hebben herinstromen?

Ja, afgestudeerden die een bewijs van competenties of een beroepskwalificatie behaald hebben, kunnen herinstromen in een andere optie of een ander muziekinstrument. Door met een nieuwe opleiding te starten, vergroot de leerling het toepassingsgebied van zijn competenties (levenslang leren). Naarmate de nieuwe opleiding beter aansluit bij de vorige zal de leerling in een hoger leerjaar of graad starten.

Is een leerling die voor de 2de keer de 2de graad muziek met hetzelfde muziekinstrument volgt volledig financierbaar als hij in plaats van het vak muzikale culturele en culturele vorming het vak muzikale vorming en culturele vorming: jazz-pop-rock volgt?

Nee, herinstroom van afgestudeerden in dezelfde opleiding is niet toegestaan. Leerlingen die 2 keer dezelfde optie in dezelfde studierichting en in het geval van muziek in combinatie met hetzelfde muziekinstrument volgen, zijn niet financierbaar. Of de leerlingen dezelfde of andere vakken volgen, maakt geen verschil.

Mag een academie vragen dat leerlingen die herinstromen andere vakken volgen?

Een academie kan verschillende alternatieve lessenroosters samenstellen waaruit de leerlingen een keuze kunnen maken. Elk van deze lessenroosters moet artistiek-pedagogisch gelijkwaardig zijn, gericht op het behalen van de einddoelen.

Als de academie meer dan één lessenrooster aanbiedt, kan het ene lessenrooster voor herinstromers zinvoller zijn dan het andere. De academie adviseert de leerling hierover vanuit haar opdracht om leerlingen te begeleiding bij hun keuzes in de loop van het leertraject. De regelgeving bepaalt expliciet dat de uiteindelijke keuze bij de leerling zelf ligt.

De academie kan geen lessenrooster à la carte samenstellen om te vermijden dat leerlingen een vrijstelling zouden krijgen.

Kan een leerling een onbeperkt aantal kortlopende studierichtingen na elkaar volgen?  Bijvoorbeeld eerst optie muziekcultuur met het vak muziekcultuur: klassiek en nadien optie muziekcultuur met het vak: muziekcultuur folk- en wereldmuziek?  Is die leerling dan telkens financierbaar?  Hetzelfde voor muziekgeschiedenis met de verschillende stijlen?

Dat hangt af van de einddoelen die het schoolbestuur heeft geselecteerd. Voor de kortlopende studierichtingen kan het schoolbestuur zelf de einddoelen selecteren uit de basiscompetenties of de competenties van de beroepskwalificaties van dat domein. Ook de toelatingsvoorwaarden bepaalt het schoolbestuur zelf. In kortlopende studierichtingen die niet bestaan uit verschillende opties, bijvoorbeeld schrijver en muziekgeschiedenis, kan de leerling herinstromen, als hij door de herinstroom nieuwe competenties verwerft. Let wel competenties zijn iets anders dan leerinhouden.

Voorbeeld: “Leerlingen hebben aandacht voor muzikale genres, stijlen, componisten en muziekgeschiedkundige elementen” is een competentie die met verschillende leerinhouden kan verworven worden: oude muziek, klassieke muziek, filmmuziek enz. Als de leerling zelf bronnen leert raadplegen verwerft hij een bijkomende competentie “leerlingen verzamelen inspirerende bronnen vanuit kunst- en cultuurhistorisch inzicht”.

Kan een leerling herinstromen voor de kortlopende studierichting schrijver als hij een nieuw keuzevak volgt? Is hij dan volledig financierbaar?

In de studierichting schrijver zijn er geen verschillende opties bepaald. In kortlopende studierichtingen die niet bestaan uit verschillende opties kan de leerling niet herinstromen.

Kan een leerling een onbeperkt aantal trajecten specialisatie na elkaar volgen?

Ja, in de specialisatie kan je alle opties van de 4de graad van dat domein volgen. De leerlingen kunnen achtereenvolgens verschillende opties volgen, voor zover dat strookt met de toelatingsvoorwaarden die de academie vooropgesteld heeft.