Zorgkrediet voor je hogeschoolpersoneel

Wat is het?

Wie kan zorgkrediet nemen? Wat zijn de voorwaarden en de gevolgen? Wanneer begint en eindigt zorgkrediet? Hoe aanvragen?

Alles wat je personeelslid moet weten, vind je op de pagina voor personeel van hogescholen over zorgkrediet.

Voorwaarden en motieven

Personeelsleden die zorgkrediet kunnen nemen

 • Statutaire personeelsleden
 • Contractuele personeelsleden die geen recht hebben op tijdskrediet - ongeacht of ze betaald worden door het Ministerie van Onderwijs en Vorming, of met werkingsmiddelen
 • Personeelsleden van universiteiten die geen recht hebben op tijdskrediet

Motieven

Het zorgkrediet kan worden genomen voor één van volgende motieven:

Motief 1: zorg voor een kind

 • Tot en met de leeftijd van 12 jaar: het zorgkrediet moet eindigen op de vooravond van de 13de verjaardag van het kind.
 • Zowel het huwelijk als een verklaring van wettelijke samenwoning kunnen aanleiding geven tot zorg voor een kind. In geval van feitelijk samenwonen is dat niet mogelijk.
 • Bij adoptie: vanaf de inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente waar het personeelslid zijn domicilie heeft.
 • Ook mogelijk voor pleegkinderen

Motief 2: zorg voor een kind met een handicap

Motief 3: palliatieve zorg

 • Voor verzorging van een persoon die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte en die zich in een terminale fase bevindt.
 • Die persoon hoeft niet noodzakelijk een gezins- of familielid te zijn.

Motief 4: bijstand of verzorging aan een zwaar ziek gezins- of familielid

 • Gezinslid: elke persoon die samenwoont met het personeelslid
 • Familielid: zowel de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad van het personeelslid of van de persoon met wie het personeelslid gehuwd is of wettelijk samenwonend.
 • Zware ziekte: elke ziekte of medische ingreep die door de behandelende arts als een zware ziekte wordt beschouwd en waarbij de arts oordeelt dat elke vorm van sociale, familiale of emotionele bijstand of verzorging noodzakelijk is.

Motief 5: volgen van een opleiding

Meer informatie over de motieven vind je op de website over Vlaams zorgkrediet

Aanvraag en goedkeuring

Ingangsdatum

Zorgkrediet is een recht. Je kan als werkgever de gevraagde ingangsdatum van het zorgkrediet in principe niet uitstellen.

Aanvraagprocedure

Je kan als hogeschool de aanvraagprocedure vastleggen voor:

 • Zorgkrediet voor het zorgen voor een kind tot en met 12 jaar
 • Zorgkrediet voor het zorgen voor een kind met een handicap
 • Zorgkrediet voor het volgen van een opleiding

Leg de aanvraagprocedure vast bij reglement en sluit hierover een protocol van akkoord binnen het bevoegde onderhandelingscomité. Je kan in de procedure bepalen hoe lang voor de ingangsdatum je personeelslid de aanvraag uiterlijk moet indienen bij de hogeschool.

Zorgkrediet voor medische bijstand of voor palliatieve verzorging kan altijd beginnen op de eerste dag van de week die volgt op de week waarin het personeelslid het heeft meegedeeld.

Je personeelslid bepaalt zelf, binnen de minimum- en maximumtermijnen, hoeveel zorgkrediet het opneemt en voor welk motief.

Je personeelslid kan het zorgkrediet opnemen in verschillende periodes. Deze periodes moeten niet op elkaar aansluiten.

Jij en je personeelslid dienen de aanvraag van de onderbrekingsuitkering in bij het Departement Werk en Sociale Economie.

 • De werkgever vult het online formulier eerst in.
 • Je personeelslid krijgt een mail van het Departement WSE en vult het formulier verder aan. Het zorgt ook voor de attesten.

Je personeelslid kan de onderbrekingsuitkering niet vroeger dan 6 maanden voor de gevraagde aanvang van het zorgkrediet aanvragen.

Het Departement Werk en Sociale Economie onderzoekt de aanvraag en brengt je personeelslid en de hogeschool schriftelijk op de hoogte van de toekenning of weigering.

Als je personeelslid de nodige documenten naar het Departement WSE stuurt binnen 2 maanden na de gevraagde ingangsdatum, heeft hij of zij recht op de onderbrekingsuitkering vanaf die ingangsdatum.
Als je personeelslid de documenten pas verzendt na die termijn, gaat het recht op een onderbrekingsuitkering pas in op de dag van de verzending van de documenten.

Aanvraag invullen

Volume en duur

Onder prestaties vallen:

 • Statutaire prestaties in het onderwijs
 • Contractuele prestaties in het onderwijs
 • Prestaties bij de Vlaamse overheid, provincies, gemeenten, en openbare instellingen

Volume zorgkrediet bij een opdracht van meer dan 100%

Bij een tewerkstelling van meer dan 100% (bijvoorbeeld 100% in een hogeschool en 20% in een CVO) is het personeelslid dat zorgkrediet met 1/5 wil nemen verplicht om de activiteiten te verminderen tot 80% van een voltijdse opdracht. Dit betekent dat hij of zij voor 40% zorgkrediet neemt. Het personeelslid krijgt in dat geval een uitkering voor 20%.

Wijzigingen in opdrachtvolume

Het percentage van de opdracht of het aantal uren van het personeelslid in het onderwijs kan veranderen tijdens de periode van het zorgkrediet.
Bijvoorbeeld: de hogeschool breidt de opdracht van 70% uit naar een opdracht van 80% tijdens de periode dat het personeelslid een halftijds zorgkrediet opneemt. Het zorgkrediet gaat daarmee van 20% naar 30%.  Dit kan, maar elke wijziging in de situatie van het personeelslid moet je melden aan het Departement Werk en Sociale Economie.

Zorgkrediet bij meerdere werkgevers

De regeling van het zorgkrediet is van toepassing op de meeste personeelsleden van de Vlaamse Overheid, het onderwijs en de lokale en provinciale besturen. Als het personeelslid nog prestaties uitoefent naast het zorgkrediet, tellen alle prestaties bij de Vlaamse Overheid, in het onderwijs en bij de lokale en provinciale besturen samen mee om de 50% (voor halftijds zorgkrediet) of 80% (voor 1/5 zorgkrediet) te bepalen.

Periodes van zorgkrediet die je personeelslid in andere sectoren opnam vooraleer hij of zij in het onderwijs werkte, tellen ook mee om het totale zorgkrediet te berekenen.

Zorgkrediet en P-datum (eerst mogelijke pensioengerechtigde datum)

Je personeelslid kan na het bereiken van de P-datum nog zorgkrediet aanvragen of opnemen. Op het moment van effectieve pensionering, eindigt het zorgkrediet.

Onderbrekingsuitkering

Als een personeelslid meer dan 100% werkt in het onderwijs en een voltijds zorgkrediet opneemt zal de uitkering beperkt blijven tot 100%. De uitkering kan nooit meer dan 100% bedragen.

Zorgkrediet nemen zonder uitkering is niet mogelijk.

Als het Departement WSE de onderbrekingsuitkering van je personeelslid weigert, stopt, of terugvraagt, stopt ook het zorgkrediet. Je zet het zorgkrediet om in een ander verlofstelsel. Het personeelslid kan kiezen voor een verlof zonder salaris, een afwezigheid zonder salaris of een terbeschikkingstelling zonder salaris.

Wijzigingen melden

Wijzigingen in de werksituatie van je personeelslid meld je als werkgever aan het Departement Werk en Sociale Economie. Dat kan via de contactinformatie op de website: Vlaams zorgkrediet.

Hoe melden aan de onderwijsadministratie?

Meld het zorgkrediet elektronisch via een:

 • RL-2 bij elke vorm van volledig zorgkrediet
 • RL-12 bij elke vorm van gedeeltelijk zorgkrediet

Gebruik de dienstonderbrekingscodes DO 197 tot en met DO 211.
Vind  deze terug in de tabel dienstonderbrekingen op de pagina Edison – Schoolautomatiseerders – Download personeel.

Stuur bij voortijdige beëindiging een nieuwe elektronische zending voor de volledige periode van het zorgkrediet met de nieuwe einddatum.

Naar boven