Moederschapsbescherming en bedreiging door beroepsziekte van je hogeschoolpersoneel

Wat is het?

Een zwanger personeelslid kan verlof voor bedreiging door beroepsziekte tijdens de zwangerschap of verlof voor moederschapsbescherming tijdens de zwangerschap krijgen als haar job een gezondheidsrisico inhoudt voor haar of voor haar ongeboren kind.

Een personeelslid dat borstvoeding geeft, kan verlof voor moederschapsbescherming tijdens de borstvoeding krijgen als haar job een risico inhoudt voor haar of voor haar kind dat ze borstvoeding geeft.

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer beslist of er een risico is.

Als er een risico is, verwijder je het personeelslid uit het risico. Je past dan verplicht 1 van de volgende 3 mogelijkheden toe, in deze volgorde:

 1. Aanpassing van de werkomstandigheden
 2. Aanpassing takenpakket
 3. Vrijstelling van arbeid: verlof voor bedreiging door beroepsziekte tijdens de zwangerschap of verlof voor moederschapsbescherming

Naar boven

Wat moet ik doen?

Voorafgaand: risicoanalyse

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om vooraf, samen met de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, een risicoanalyse te maken:

Aan de hand van die lijsten bepaal je welke functies vallen onder elk van de 3 regelingen:

 • Bedreiging door beroepsziekte tijdens de zwangerschap: de meest voorkomende risico’s in het onderwijs zijn infectieziekten, chemische stoffen en fysische invloeden
 • Moederschapsbescherming tijdens de zwangerschap: tillen van lasten

 • Moederschapsbescherming tijdens de borstvoeding: tillen van lasten en blootstelling aan infectieziekten en chemische stoffen

 • Bepaal welke beschermende maatregelen je zal nemen bij die risico’s.

Leg de risicoanalyse voor aan de bevoegde overlegorganen en deel ze ter informatie mee aan de personeelsleden.

Naar boven

Verwijder je personeelslid uit het risico

Als een personeelslid meldt dat ze zwanger is of dat ze nog borstvoeding geeft en ze loopt een risico, dan neem je de afgesproken maatregelen uit de voorafgaande risicoanalyse en verwijst haar door naar de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.

Als de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer beslist om de werkneemster te verwijderen uit het risico moet je 1 van de 3 mogelijkheden verplicht toepassen, in deze volgorde:

 1. Aanpassing van de werkomstandigheden
 2. Aanpassing takenpakket
 3. Vrijstelling van arbeid: verlof voor bedreiging door beroepsziekte tijdens de zwangerschap of verlof voor moederschapsbescherming

Naar boven

Meld aan het ministerie

Aanpassing werkomstandigheden

Je hoeft niets te doen. De opdracht van het personeelslid blijft dezelfde.

Aanpassing takenpakket  

Stuur een nieuw opdrachtenpakket.

Een personeelslid dat een andere betrekking opneemt,  kan voor - het deel van - de job waarvoor een risico bestaat, terbeschikkingstelling voor persoonlijke aangelegenheden of ambtswijziging nemen.

Vrijstelling van arbeid

 • Verlof voor bedreiging door beroepsziekte tijdens de zwangerschap
  Stuur een opdrachtgebonden RL-12 met gebeurteniscode 109 - bedreigd door een beroepsziekte, én de zending bevallingsverlof als het bevallingsverlof verplicht moet aansluiten op de vrijstelling.
   
 • Verlof voor moederschapsbescherming
  Stuur een opdrachtgebonden RL-12 met gebeurteniscode 113 - moederschapsbescherming.
  Dit verlof eindigt zodra het recht op prenataal verlof ingaat. Als je personeelslid het verlof neemt na de bevalling en het personeelslid geeft borstvoeding, dan kan het verlof niet langer duren dan 5 maanden, gerekend vanaf de bevallingsdatum.

Naar boven

Informeer het Fonds voor Beroepsziekten

Als werkgever ben je ook wettelijk verplicht om bepaalde inlichtingen over de verwijdering van zwangere werkneemsters te verstrekken aan het Fonds voor Beroepsziekten.

Daarvoor gebruik je het formulier Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's - Gezondheidstoezicht op de zwangere werkneemsters (werkgevers).

Zowel de hogeschool als de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer kunnen dat formulier invullen.

Naar boven