Inschrijvingen 2019-2020: vraag financiële ondersteuning aan tegen 31 januari 2019

Wanneer kom je in aanmerking voor de financiële ondersteuning?

Werk je met een digitaal aanmeldsysteem? Dan kom je in aanmerking voor financiële ondersteuning bij volgende 2 situaties:

 • Je school neemt deel aan een gezamenlijke aanmeldingsprocedure, voor alle aanmeldende basisscholen of alle aanmeldende secundaire scholen uit de gemeente. Vind alle voordelen van een gezamenlijke aanmeldingsprocedure. Ook scholen, LOP’s of gemeenten die het voorbije jaar of de voorbije jaren al aanmeldden, komen in aanmerking voor financiële ondersteuning.

 • Je school is de enige basisschool of secundaire school in je gemeente die aanmeldt. 

Ook scholen voor buitengewoon onderwijs kunnen financiële ondersteuning aanvragen. Ook voor deze scholen geldt de voorwaarde dat ze:

 • de enige aanmeldende school voor buitengewoon basisonderwijs of buitengewoon secundair onderwijs zijn in de gemeente of,

 • samen met alle andere aanmeldende scholen voor buitengewoon basisonderwijs of buitengewoon secundair onderwijs in de gemeente aanmelden. 

Voor secundaire scholen, zowel gewoon als buitengewoon, geldt de voorwaarde voor financiële ondersteuning dat de ordening van de digitaal aangemelde leerlingen dient te gebeuren aan de hand van de ordeningscriteria ‘toeval’ en/of ‘voorkeur’. Een aanmeldsysteem dat ordent aan de hand van chronologie valt niet onder de voorwaarden voor financiële ondersteuning.   

Wat kan je doen met de financiële ondersteuning?

 • Het subsidiebedrag volstaat om een eenvoudig aanmeldsysteem te huren, aan te sluiten bij een bestaand systeem of zelf één te ontwikkelen.
 • Alle kosten die rechtstreeks verband houden met aanmelden, kan je inbrengen:
  • Inhuren van een eenvoudig aanmeldsysteem of aansluiten bij een bestaand systeem
  • Ontwikkelingskost van een eigen systeem (ook via loonkost van eigen medewerkers)
  • Kosten voor communicatie (brochures, flyers, affiches …)
  • Het toezicht van een deurwaarder bij de ordening van de leerlingen

Hoeveel bedraagt de financiële ondersteuning?

Basisonderwijs

 • Voor gezamenlijk aanmeldende scholen: het bedrag is afhankelijk van het aantal leerlingen in het basisonderwijs in de gemeente of het LOP.
Aantal leerlingen in het basisonderwijs in de gemeente/het LOP     Financiële ondersteuning
< 10.000 leerlingen     5.000 euro
10.000-25.000 leerlingen     10.000 euro
> 25.000 leerlingen      20.000 euro
 • Voor individueel aanmeldende scholen (in gemeenten waar geen andere scholen aanmelden): 2.500 euro


Secundair onderwijs

 • Voor gezamenlijk aanmeldende scholen: het bedrag is afhankelijk van het aantal leerlingen in het 1ste jaar van de 1ste graad in de gemeente of het LOP
Aantal leerlingen in  het1ste jaar - 1de graad in de gemeente of het LOP     Financiële ondersteuning
< 2.000 leerlingen 5.000 euro
2.000-3.500 leerlingen 10.000 euro
> 3.500 leerlingen  20.000 euro
 • Voor individueel aanmeldende scholen (in gemeenten of LOP-gebied waar geen andere scholen aanmelden): 2.500 euro

Hoe vraag je de financiële ondersteuning aan?

In het meldingsformulier (basisonderwijs) en het aanmelddossier (secundair onderwijs) kan je financiële ondersteuning aanvragen. Doe dit uiterlijk 31 januari 2019. In het dossier geef je aan of je de enige aanmeldende basisschool/secundaire school bent in je gemeente en – indien niet – met welke basisscholen/secundaire scholen je samen zal aanmelden. Je vinkt aan wie de begunstigde is voor de financiële ondersteuning (maximum 1 begunstigde per gemeente).

Hoe gebeurt de toekenning van de financiële ondersteuning?

 • Een ministerieel besluit regelt de toekenning van de financiële ondersteuning.  

 • De besluiten worden opgemaakt na:

  • 31 januari 2019

  • de goedkeuring van het aanmeldingsdossier

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Websites

Regelgeving