Vlaams beleid: actieplan radicalisering

De conceptnota 'Preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme' biedt een strategisch kader voor de preventieve aanpak van radicalisering en bepaalt 11 actiedomeinen.

Uit die nota volgde een concreet actieplan dat de Vlaamse Regering op 3 april 2015 heeft goedgekeurd. Het doel van het actieplan is om

  • In te zetten op de preventie van radicalisering
  • Jongeren die het risico lopen om te radicalisering zo snel mogelijk te detecteren en aan boord houden van onze samenleving

Het plan vertrekt vanuit de lokale ondersteuningsnoden en wil daarop een antwoord bieden. Informatiedeling, een betere samenwerking en een sterkere coördinatie staan daarbij centraal.

De aanpak zoals beschreven in het actieplan kan en wordt bijgesteld naar aanleiding van actuele uitdagingen en nieuwe inzichten. Sinds de goedkeuring van het actieplan werden er verschillende acties bijgestuurd of aangescherpt, en werden ook nieuwe acties opgestart. Hierover werd telkens uitgebreid gerapporteerd in de voortgangsrapportages aan het Vlaamse Parlement.

Begin 2017 drong een grondige wijziging en update van het actieplan zich op door oa. een gewijzigd beleidscontext, nieuwe inzichten en een gewijzigd dreigingsbeeld. De samenleving wordt bovendien steeds vaker geconfronteerd met polarisering tussen en binnen gemeenschappen. Dit resulteerde 2 juni 2017 tot de actualisering van het bestaande actieplan tot het ‘Vlaams Actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering’.

Het geactualiseerde actieplan bouwt verder op de realisaties van het vorige actieplan, maar de inzet wordt bijgesteld op basis van de hierboven geschetste factoren.

Deze maatregelen worden ondergebracht in veertien acties die elk ressorteren onder een van de vijf beleidslijnen:

  • Coördinatie en samenwerking in de uitvoering
  • Ondersteunen van de lokale aanpak
  • Organiseren van een persoonsgerichte aanpak
  • Versterken van kennis en expertise
  • Mobiliseren van het middenveld

Raadpleeg de conceptnota en het actieplan

Coördinatie door Agentschap Binnenlands Bestuur

Het Vlaams Platform Radicalisering bereidt de uitrol van het actieplan voor, volgt het op en stuurt het bij. Het centraal aanspreekpunt radicalisering binnen het Agentschap Binnenlands Bestuur staat daarbij in voor de coördinatie.

Het agentschap wijdde een themanummer van zijn informatieblad BinnenBand aan het thema radicalisering, met zowel informatie over het Vlaamse beleid als inspiratie via lokale praktijkvoorbeelden.

Raadpleeg het themanummer preventie van radicalisering