Gemotiveerd verslag: administratieve vereenvoudiging

Kort handelingsgericht advies vanaf 1 september 2020

Het gemotiveerd verslag dat toegang verleent tot ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, wordt administratief vereenvoudigd.

Het is geen apart document meer, maar een kort handelingsgericht advies (HGA) voor ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel, in het multidisciplinair dossier van de leerling.

De vereenvoudiging geldt voor het gemotiveerd verslag. De wijzigingen zijn dus niet van toepassing op het verslag.

De administratieve vereenvoudiging gaat in vanaf 1 september 2020. Een gemotiveerd verslag met een ingangsdatum op 1 september 2020 voldoet dus al aan de voorwaarden, tenzij het vóór 31 augustus 2020 gefinaliseerd werd. Een al afgewerkt gemotiveerd verslag hoeft dus niet gewijzigd, ook al ligt de ingangsdatum op of na 1 september 2020.

Het gemotiveerd verslag blijft als begrip behouden in de regelgeving, maar neemt de vorm aan van een kort handelingsgericht advies voor ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel .

CLB-medewerkers registreren dit handelingsgericht advies in het multidisciplinair dossier van de leerling. Ze moeten geen apart document meer opmaken (op basis van het sjabloon en de schrijfwijzer die de sector ontwikkelde). Ze kunnen wel een weergave van het handelingsgericht advies voor ondersteuning uit het multidisciplinair dossier trekken om aan relevante betrokkenen te bezorgen.

Het handelingsgericht advies bevat een datum van opmaak en een ingangsdatum. Overleg tussen alle betrokkenen blijft belangrijk, maar er moeten geen documenten meer ondertekend worden. Als ,ouders niet akkoord zouden gaan met het handelingsgericht advies kan een inzet van ondersteuning gericht op de school, de leraar of het lerarenteam niet verhinderd worden. De inzet van ondersteuning en het akkoord van ouders moet deel uitmaken van het overlegproces om tot het handelingsgericht advies te komen.

Naar boven

Proces blijft ongewijzigd

Er is geen wijziging aan het proces dat leidt tot een gemotiveerd verslag. Een kwaliteitsvol handelingsgericht diagnostisch traject blijft een noodzakelijke voorwaarde om te komen tot het handelingsgericht advies voor ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel. Dat betekent dat ook de samenwerking tussen school, CLB, ouders en leerling identiek blijft.

Bij een vraag van een school voor gewoon onderwijs start het CLB een handelingsgericht diagnostisch traject op (HGD-traject, fase van uitbreiding van zorg). Het HGD-traject moet kwaliteitsvol verlopen, maar de overheid legt hier geen vormvereisten op (zoals een schrijfwijzer, ICF-kader, …).

Het CLB blijft de verantwoordelijkheid dragen om, na overleg, te beslissen tot een handelingsgericht advies voor ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel.

CLB-medewerkers registreren de informatie die hun interventies opleveren in het multidisciplinair dossier van de leerling:

 • De onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van ouders en schoolteam. De school voor gewoon onderwijs formuleert die ondersteuningsbehoeften in overleg met de leerling, de ouders, het schoolteam en het centrum voor leerlingenbegeleiding.
   
 • De maatregelen die voor de leerling al genomen zijn of nodig zijn, met inbegrip van compenserende of dispenserende maatregelen.
   
 • De motivering dat de ondersteuning in het kader van het ondersteuningsmodel nodig en voldoende is om de leerling binnen het gemeenschappelijk curriculum te laten participeren.
   
 • De aanduiding van het type, door de omschrijving van de specifieke deskundigheid die vereist is.
   
 • Een algemene omschrijving van de ondersteuning die de school voor gewoon onderwijs nodig heeft en de wijze waarop de school voor buitengewoon onderwijs daaraan tegemoet kan komen.
   
 • De beschrijving van eventuele andere ondersteuning door onderwijsexterne diensten.

Die elementen vormen de basis voor verder overleg met ouders, leerling, school en ondersteunende instantie om het ondersteuningstraject samen verder uit te tekenen.

Naar boven

Wat betekent de vereenvoudiging voor ouders en leerlingen?

Een constructieve samenwerking met alle partners blijft belangrijk. Dat verandert niet op 1 september. Ouders en leerling zijn dus steeds betrokken partner tijdens het handelingsgericht diagnostisch traject.

Het handelingsgericht advies voor ondersteuning dat aangeeft dat ondersteuning nodig is, komt in maximale consensus met ouders en waar mogelijk ook de leerling tot stand.

Het gemotiveerd verslag blijft de neerslag van het handelingsgericht diagnostisch traject. De leerling en de ouders blijven zoals steeds op de hoogte van de inhoud van het gemotiveerd verslag en kunnen vragen om het te wijzigen.

Het in het leerlingendossier geregistreerde gemotiveerd verslag wordt nog steeds aan de ouders bezorgd. Handtekeningen zijn niet meer nodig (van ouders of CLB-directie). Maar dat verandert niets aan de verantwoordelijkheid van de partners.

 • Als de leerling of de ouders niet akkoord gaan met het opstarten van ondersteuning, wordt dat in het gemotiveerd verslag vermeld. Schoolteamgerichte ondersteuning blijft in dat geval mogelijk, maar leerlinggerichte ondersteuning niet.
 • Als de ouders of de leerling niet akkoord gaan met de opstart van een handelingsgericht diagnostisch traject, kan het CLB ook geen handelingsgericht advies voor ondersteuning geven en is ondersteuning bijgevolg niet mogelijk.

Naar boven

Wat betekent de vereenvoudiging voor scholen in het gewoon onderwijs?

Scholen bespreken leerlingen waar ze zich zorgen over maken met het CLB.  Waar nodig (fase 2 van het zorgcontinuüm) verbindt de school de leerling en de ouders op een zorgzame wijze met het CLB. 

Het CLB onthaalt en verheldert de vraag en start indien nodig, met toestemming van de ouders, een handelingsgericht diagnostisch traject op. Tijdens dat traject blijft afstemming met alle betrokken partijen rondom de leerling essentieel: deze leerling, in deze klas, in deze school, met deze ouders.

Een van de uitkomsten van zo’n handelingsgericht diagnostisch traject kan een handelingsgericht advies tot ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel zijn. Dat advies komt in overleg met alle betrokkenen tot stand, dus ook de school is daarvan op de hoogte. Het handelingsgericht advies wordt opgenomen in het gemotiveerd verslag, dat een vereenvoudigde vorm krijgt.

De school voor gewoon onderwijs kan in het eigen leerlingendossier zien dat de leerling over een gemotiveerd verslag beschikt (maximaal één week na registratie door het CLB). Aanmelden bij het ondersteuningsnetwerk of een school voor buitengewoon onderwijs kan door de school zodra zij kennis heeft genomen van het handelingsgericht advies. Het gemotiveerd verslag zal ter beschikking gesteld worden via het IRIS-platform (leerlingenpaspoort) en tot eind september ook nog op papier bezorgd worden.

Als ouders geen leerlinggerichte ondersteuning willen, melden de scholen dat ook bij aanmelding. De school voor gewoon onderwijs moet nog steeds voor de ondersteuning vanuit type 2, 4, 6 of 7 de dienstverlenende school aanduiden.

Naar boven

Wat betekent de vereenvoudiging voor CLB's?

Het CLB blijft een kwaliteitsvol handelingsgericht diagnostisch traject doorlopen om te bepalen of een leerling in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel. Op het einde van dat traject kan in consensus met alle betrokkenen een handelingsgericht advies voor ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel geformuleerd worden. CLB’s blijven dat formaliseren zoals voorheen.

Enkel de neerslag van het traject wijzigt en een aantal rubrieken uit het gemotiveerd verslag komen te vervallen. De centra hebben daarover via hun eigen kanalen meer details gekregen. We benadrukken het belang van het uitwisselen van relevante informatie tussen de verschillende betrokkenen: leerling, ouders, school, CLB en ondersteuners.

Naar boven

Wat betekent de vereenvoudiging voor ondersteuners? 

(Ondersteuners vanuit ondersteuningsnetwerken of scholen voor buitengewoon onderwijs).

Aanmelden gebeurt zoals voorheen op het moment dat de school voor gewoon onderwijs weet dat er een handelingsgericht advies tot ondersteuning is gegeven.

In de toekomst is er geen papieren versie van het gemotiveerd verslag meer beschikbaar. Daarom geeft de school toegang aan de ondersteuners via het IRIS-platform (leerlingenpaspoort), en kijkt indien nodig na in de eigen leerlingenadministratie of het gemotiveerd verslag voor de betrokken leerling gekend is. In afwachting van de uitrol van het IRIS-platform (leerlingenpaspoort), bezorgen de CLB's nog een papieren versie van het gemotiveerd verslag aan de ondersteuners, zodat de opstart van de ondersteuning vlot kan verlopen.

Naar boven