Tijdelijk onderwijs aan huis organiseren

Waar gaat het over?

Middelen voor zieke leerlingen

Als een jongere aan de voorwaarden voor tijdelijk onderwijs aan huis voldoet en hij of zijn ouders hiervoor een aanvraag indienen, ben je als school voor gewoon of buitengewoon basis- of secundair onderwijs verplicht om 4 lesuren per week tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) aan te bieden aan:

 • Langdurig of chronisch zieke leerlingen
 • Meisjes in moederschapsverlof in het secundair onderwijs

Je krijgt daarvoor middelen van het ministerie: bijkomende lestijden (basisonderwijs) of lesuren (secundair onderwijs) en terugbetaling van de vervoerkosten van de leerkracht.

Op de pagina voor ouders Tijdelijk onderwijs aan huis lees je:

 • Onder welke voorwaarden en hoe lang jongeren recht hebben op TOAH en je als school verplicht bent TOAH te organiseren voor een zieke leerling
 • Dat ook ouders van kleuters TOAH kunnen aanvragen en dat leerlingen in het secundair onderwijs er niet altijd recht op hebben
 • Hoe de aanvraagprocedure verloopt

Naar boven

Wel of niet voor leerlingen in een ziekenhuis of kinderpsychiatrische dienst?

Je bent niet verplicht om TOAH aan te bieden voor leerlingen met een langdurig verblijf:

 • In een ziekenhuis of preventorium met ziekenhuisonderwijs (type 5-school)
 • Op een dienst in de kinderpsychiatrie (K-dienst) met onderwijsbegeleiding

Je bent wel verplicht om TOAH te organiseren in de volgende gevallen:

 • Als de leerlingen op weekbasis minder dan halftijds in deze instellingen verblijven
 • Als het ziekenhuis niet verbonden is aan een type 5-school

Naar boven

Wat als niet alle voorwaarden vervuld zijn?

Als niet alle voorwaarden voor TOAH vervuld zijn, dan zijn er de volgende mogelijkheden.

 • Organiseer je TOAH voor een zieke leerling die op een grotere afstand van de school verblijft dan het maximaal aantal kilometers, dan krijg je daarvoor wel middelen van het ministerie.
   
 • Wacht je bij een langdurig ziek kind niet op het minimaal aantal dagen afwezigheid, dan kan je het TOAH op vrijwillige basis organiseren. Je krijgt dan geen middelen van het ministerie.
   
 • Is er geen doktersattest of vragen de ouders geen TOAH aan, dan mag je geen TOAH organiseren. Ook niet op vrijwillige basis.

Naar boven

Wat moet ik doen?

Informeer de ouders

 • Neem actuele informatie over TOAH en de aanvraagprocedure op in het schoolreglement
   
 • Is een leerling langdurig afwezig door ziekte, ongeval of moederschapsverlof, en voldoet die aan de voorwaarden voor TOAH? Informeer de ouders tijdig over de mogelijkheid van TOAH en vertel hen hoe ze de aanvraag kunnen doen. 
   
 • Wijs de ouders ook op andere, eventueel aanvullende initiatieven om afwezige kinderen te helpen, zoals:
 • Aanpassing van het lesprogramma
 • Spreiding van de leerstof van 1 over 2 schooljaren
 • Informeer de ouders over het synchroon internetonderwijs dat de vzw Bednet organiseert, en help hen eventueel een aanvraag in te dienen.
   
 • Je kan de ouders ook wijzen op diverse initiatieven voor zieke kinderen en jongeren. Vrijwilligersorganisaties bieden extra ondersteuning, naast het decretaal verplichte aanbod.
  Die bijkomende initiatieven ontslaan je niet van je plicht om zelf TOAH te organiseren.

Naar boven

Vraag het aan of meld het aan het ministerie

Basisonderwijs

Meld het inrichten van TOAH via mail aan het schoolbeheerteam basisonderwijs bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI). Lees meer in de omzendbrief

Secundair onderwijs

Zend het inrichten van TOAH via een elektronische zending (web-EDISON) aan het schoolbeheerteam secundair onderwijs van AGODI. Lees meer in de omzendbrief zendingen voor leerlingen en scholen in het secundair onderwijs: onderwijs aan huis

De aanvraag van de ouders voor het tijdelijk onderwijs aan huis en het ziektebriefje blijven in de school ter beschikking van de verificatie- en inspectiediensten.

Naar boven

Stel een leerkracht aan en meld dat aan het werkstation van AGODI

Krijgt je school middelen van het ministerie voor TOAH? Creëer dan een betrekking in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en stel een leerkracht aan.

De aanstelling is tijdelijk. Je kan niet vast benoemen, affecteren of muteren in lestijden of lesuren TOAH.

Vraag in de eerste plaats aan je tijdelijke personeelsleden met recht op een aanstelling van doorlopende duur (TADD), om de lestijden of lesuren in te vullen.

Heb je geen tijdelijke personeelsleden, dan kan je:

 • Een tijdelijk personeelslid aanwerven
 • Een vastbenoemd personeelslid aanstellen via verlof voor tijdelijk andere opdracht
 • De uren of lestijden in overwerk of in bijbetrekking geven aan een in een voltijdse betrekking aangesteld personeelslid
 • Een personeelslid opnieuw in actieve dienst laten treden


Meld de opdracht via een RL-1 aan het werkstation met als administratieve toestand ATO 2 (tijdelijk vacant) en met de vakcode 598 ‘onderwijs aan huis’.

Als het gaat om een betrekking van leraar secundair onderwijs of leraar Beroepsgerichte vorming moet je de opdracht gelijkstellen met een vak of specialiteit dat overeenkomt met zijn bekwaamheidsbewijs.

Naar boven

Beslis over de inhoud

Hebben de ouders een aanvraag ingediend? Beslis dan in overleg met de leraar, de ouders en zo mogelijk ook de leerling, over de invulling van het tijdelijk onderwijs aan huis.

Naar boven

Vorder de reiskosten terug

De leerkrachten die onderwijs aan huis verstrekken, hebben recht op de terugbetaling van de reiskosten voor de werkelijk afgelegde afstand in de context van TOAH.

Dien bij AgODi 1 globale terugvordering van alle reiskosten voor 1 kalenderjaar in voor alle leraren tijdelijk en permanent onderwijs aan huis. Doe dat vóór 28 februari van het volgende kalenderjaar. Gebruik het formulier 'Terugvordering reiskosten TOAH'.

AgODi schrijft de vergoeding via 1 jaarlijkse betaling over op de rekening waarop ze ook de werkingsmiddelen betaalt.

Naar boven

Extra informatie

Verwante pagina's

Voor ouders

Publicaties

Publicaties voor anderstaligen

Contact
 • Zie de contactpersonen in de omzendbrieven