Plichten van je personeel

Wat is het?

Personeel in het onderwijs moet zich houden aan een aantal decretale verplichtingen.  

Jij en je personeelsleden:

 • Behartigen het belang van onderwijs, het onderwijsnet en de instelling
 • Behartigen de belangen van de leerlingen en cursisten
 • Vervullen taken persoonlijk en nauwgezet
 • Respecteren de rechten van de mens en specifiek de rechten van het kind
 • Gedragen zich correct in de omgang met leerlingen, ouders en het publiek
 • Gedragen zich neutraal en vertegenwoordigen het pedagogisch project van het onderwijsnet
 • Bewaren het ambtsgeheim
 • Voor het gemeenschapsonderwijs: leerkrachten levensbeschouwelijke vakken realiseren mee het pedagogisch project van het GO! en het schoolwerkplan

Jij en je personeelsleden mogen niet:

 • Het vertrouwen van het publiek schaden of afbreuk doen aan de eer en waardigheid van een functie in het onderwijs
 • Geschenken, giften, beloningen of voordelen aanvaarden
 • Het gezag van een functie in het onderwijs aanwenden voor politieke of commerciële doeleinden
 • De uitoefening van het ambt onderbreken zonder toestemming vooraf van de leidinggevende

Deze verplichtingen vind je terug in de decreten die de rechtspositie van het onderwijspersoneel omschrijven.

Sanctionering

Een personeelslid kan een tuchtmaatregel opgelegd krijgen wanneer het de decretale verplichtingen niet naleeft.

Wat moet ik doen?

 • Je deelt de decretale verplichtingen schriftelijk mee voor de indiensttreding van je personeelslid.
 • Voor gesubsidieerd onderwijs: je neemt de verplichtingen op in de arbeidsovereenkomst of het besluit van indiensttreding.

Naar boven