Professionaliseringsbeleid en nascholingsplan

Professionaliseringsbeleid

Het kwaliteitsdecreet van 8 mei 2009 bepaalt dat elke onderwijsinstelling de 1ste verantwoordelijke is voor de kwaliteit van het onderwijs dat ze verstrekt. Technologische vernieuwingen, een groeiende diversiteit, de uitdaging van het inclusief onderwijs … creëren een continue zoektocht naar manieren om kwaliteitsvol onderwijs te (blijven) realiseren.

Op de pagina’s voor onderwijspersoneel over Professionalisering, nascholing en begeleiding vind je informatie over:

 • Het hoe en waarom van lerarenprofessionalisering
 • Nascholing: de rol van school en leraar, het nascholingsaanbod …
 • De pedagogische begeleiding van de onderwijskoepels
 • Het aanbod van evenementen en studiedagen van het ministerie van Onderwijs

Je onderwijsinstelling krijgt heel wat autonomie om een professionaliseringsbeleid uit te stippelen. Je maakt daartoe een nascholingsplan en krijgt van de overheid nascholingsmiddelen om dat uit te voeren.

Naar boven

Nascholingsplan

Stel een nascholingsplan op

Op basis van een behoefteanalyse stel je jaarlijks een coherent nascholingsplan op. Dat bevat:

 • De nascholingsbehoeftes op het niveau van je instelling en van elke individuele leraar

 • Alle vormingsinspanningen die kennis, vaardigheden en attitudes van personeelsleden van je instelling ontwikkelen, verbreden en verdiepen, ter verbetering en ondersteuning van de onderwijskwaliteit

Het nascholingsplan hangt sterk samen met andere beleidsdomeinen van je school, centrum of instelling. Betrokkenheid van het schoolteam bij het opstellen van het nascholingsplan is erg belangrijk. Het is essentieel dat het plan gebaseerd is op een gedeelde visie en op de prioriteiten van je school.

De vaststelling van de noden kan resulteren in een prioriteitenplan op korte en lange termijn.

Laat het plan goedkeuren

Het lokaal comité keurt het nascholingsplan goed. Het lokaal comité is het lokale onderhandelings- of overlegorgaan bevoegd voor arbeidsvoorwaarden en personeelsaangelegenheden. Is er geen lokaal comité, dan keurt de algemene personeelsvergadering het nascholingsplan goed.

Kies hoe je het nascholingsplan uitvoert

Je kiest hoe je met je school of centrum te werk gaat:

 • Aanbodgestuurd: intekenen op een bestaand nascholingsaanbod, bijvoorbeeld van de pedagogische begeleidingsdiensten

 • Vraaggestuurd: samenwerken met een nascholingsorganisatie naar keuze voor professionalisering op maat van je school

 • Intern: professionele leergemeenschappen vormen binnen de school of binnen de scholengroep of scholengemeenschap

Naar boven

Op wie kan je een beroep doen?

Zoek je naar de meest geschikte vorm van professionalisering voor je school? Vraag deskundige ondersteuning en begeleiding aan:

 • Een nascholingsorganisatie. Heel wat organisaties staan in de lijst van nascholingsorganisaties bij KlasCement.
   
 • Bij de pedagogische begeleidingsdienst (PBD) van het onderwijsnet waar je instelling toe behoort. Je kan er terecht voor:
  • Een breed aanbod van nascholing voor leraren, directieleden en CLB-medewerkers
  • Begeleiding op maat van je school
  • Diverse initiatieven voor professionalisering van directies
  • Na een negatief of een beperkt gunstig doorlichtingsverslag van de onderwijsinspectie: ondersteuning bij het opstellen van een verbeterplan

De contactgegevens van de PBD vind je op de pagina voor personeel over pedagogische begeleiding.

Naar boven