Ambtshalve ontslag

Wat is het?

Personeelsleden kunnen in een aantal gevallen ambtshalve en zonder opzeggingstermijn uit hun functie ontheven worden:

 • Ze voldoen niet meer aan de aanstellingsvoorwaarden (Belg of inwoner van de Europese Unie zijn, voldoen aan de dienstplichtwetten, burgerlijke en politieke rechten genieten).
 • Ze zijn langer dan 10 kalenderdagen ongewettigd afwezig.
 • Door een gerechtelijke veroordeling kunnen ze hun functie niet meer uitoefenen.
 • Ze gaan met vroegtijdig pensioen wegens gezondheidsredenen of lichamelijke ongeschiktheid.
 • Na terugroeping in actieve dienst weigeren ze om de aangewezen functie uit te oefenen.
 • Hun onregelmatige vaste benoeming of tijdelijke aanstelling wordt ingetrokken.
 • De bevoegde instantie van de betrokken godsdienst of van de niet-confessionele zedenleer beëindigt de opdracht van de leraar levensbeschouwelijke vakken.
 • Ze kregen een of meerdere negatieve evaluaties.

Uitzondering: bij de laatste 2 gevallen: voor vastbenoemde personeelsleden geldt wél een opzeggingstermijn, die start op het moment dat het personeelslid op de hoogte is van het ontslag. De duur van die termijn wordt vastgesteld volgens het aantal arbeidsdagen dat vereist is om aanspraak te kunnen maken op werkloosheids- of ziekte- en invaliditeitsuitkeringen. Het personeelslid mag geheel of gedeeltelijk afstand doen van die opzeggingstermijn.

Naar boven

Wat moet ik doen?

Het school- of centrumbestuur (gesubsidieerd onderwijs) of de raad van bestuur (gemeenschapsonderwijs):

 • Meldt de uitdiensttreding elektronisch (Dimona) ten laatste op de dag van de uitdiensttreding:
  • Via RL-4 als het eerder al het opdrachtenpakket doorstuurde via RL-1
  • Via RL-11 als het nog geen opdrachtenpakket doorstuurde
 • Brengt het personeelslid op de hoogte van de reden voor ontslag en van het begin en de duur van de opzeggingstermijn:
  • Ofwel met een aangetekende brief die uitwerking heeft de 3de werkdag na verzending
  • Ofwel bij deurwaardersexploot
 • Bezorgt het personeelslid:
  • Een bewijs van werkloosheid voor de RVA (C4.6)
  • Eventueel een dienstattest

Naar boven