Ronde van Vlaanderen 2020 - Centra voor leerlingenbegeleiding

Zorgtijdgarantie

De ondersteuningsnetwerken hebben sinds het schooljaar 2018-2019 een gegarandeerde omkadering.  Tegelijk stijgt het aantal ondersteuningsvragen sinds de start van het ondersteuningsmodel. Er is dus meer zorgtijd nodig.

Daarom verhoogt de gegarandeerde omkadering vanaf het schooljaar 2020-2021:

  • Voor het basisonderwijs tot 18.974 lestijden en 17.845 uren
  • Voor het secundair onderwijs tot 10.761 lesuren en 3.614 uren

De werkingsmiddelen evolueren mee met de omkadering.

30 miljoen euro bijkomende investeringen bieden de kans om extra ondersteuners in te zetten die:

Extra middelen leerlingondersteuning

Vanaf het schooljaar 2020-2021 wordt er 23 miljoen euro extra geïnvesteerd in het gewoon basisonderwijs. Deze extra impuls is uitdrukkelijk bestemd voor ondersteuning in de klas om leerlingen te helpen bij het leren en studeren.

De extra investering staat gelijk aan een verhoging van 20% van de zorgenveloppe van de scholen voor gewoon basisonderwijs. Daarmee kunnen zo’n 525 zorgcoördinatoren aangeworven worden.

Op niveau van de scholengemeenschappen komt de inspanning neer op ongeveer 1,5 voltijdse personeelsleden extra waardoor de werkdruk voor de leerkrachten wordt verlaagd.

De komende jaren wordt het aandeel van de totale zorgenveloppe voor extra handen in de klas verhoogd. Tegen het einde van de regeerperiode moet minstens 1/3de van de enveloppe in die zin worden ingezet.

Leerplichtverlaging

Vanaf 1 september 2020 verlaagt de aanvang van de leerplicht van 6 naar 5 jaar. Het nieuwe eerste jaar leerplichtonderwijs begint vanaf het schooljaar 2020-2021 in het kleuteronderwijs, met extra aandacht voor taalvaardigheid Nederlands.

De leerplicht voor 5-jarigen in het kleuteronderwijs bedraagt 290 halve dagen aanwezigheid per schooljaar. Afwezigheden die de directie als aanvaardbaar beschouwt kunnen meetellen voor de 290 halve dagen aanwezigheid.

Ouders kunnen een leerplichtige kleuter laten aansluiten bij een lagere school naar keuze voor het levensbeschouwelijk onderwijs (in het officieel onderwijs). Ook huisonderwijs kan. 

Wijzigingen regelgeving terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (tbsob) vanaf 1 september 2020

Vanaf 1 september 2020 gelden een aantal nieuwe maatregelen bij de toepassing van de tbsob-regelgeving, met als doel het terugdringen van het lerarentekort:

Wijzigingen loopbaanonderbrekingen

Alle presentaties

Bekijk alle gefilmde presentaties voor de centra voor leerlingenbegeleiding: YouTube: Ronde van Vlaanderen clb

Stel je vraag