Betaald educatief verlof

Wat is het?

Werknemers uit de privésector die een erkende opleiding volgen hebben in een aantal gevallen het recht om afwezig te zijn op het werk met behoud van loon.

 • Wat het betaald educatief verlof is
 • Welke opleidingen recht geven op betaald educatief verlof
 • Wat de voorwaarden zijn

vind je terug op de pagina voor cursisten over betaald educatief verlof.

Naar boven

Opmaken en uitreiken van getuigschriften

Getuigschrift van regelmatige inschrijving

Een getuigschrift van regelmatig inschrijving bewijst aan de werkgever dat de werknemer/cursist zich heeft ingeschreven.

Vul een getuigschrift regelmatig inschrijving in:

 • Per module, of
 • Per lineaire opleiding (in het hoger beroepsonderwijs)

Bezorg het getuigschrift van regelmatige inschrijving binnen de 20 werkdagen na de aanvang van de module / de lineaire hbo5-opleiding aan de werknemer. De werknemer/cursist bezorgt het getuigschrift aan de werkgever uiterlijk op 31 oktober.

Laattijdige inschrijving

Bezorg het getuigschrift bij een laattijdige inschrijving (na de start van de module / lineaire hbo5-opleiding) binnen de 8 dagen na de inschrijving aan de werknemer.  De werknemer bezorgt het getuigschrift aan de werkgever uiterlijk op 31 oktober.

Inschrijving voor een module of lineaire hbo5-opleiding die aanvangt na 31 oktober

Bezorg het getuigschrift bij een laattijdige inschrijving binnen de 8 werkdagen na de inschrijving aan de werknemer. De werknemer/cursist moet het aan de werkgever bezorgen binnen de 15 dagen na inschrijving.

Getuigschrift van nauwgezetheid

Een getuigschrift van nauwgezetheid bewijst aan de werkgever dat de werknemer/cursist de lessen effectief gevolgd heeft.

Per periode maak je een getuigschrift van nauwgezetheid op.

 • Modulaire opleidingen: per periode van 3 maanden (de eerste lesdag is de eerste dag van de periode van 3 maand)
 • Lineaire hbo5-opleidingen: per schooltrimester (het eerste trimester loopt van september tot en met de kerstvakantie, het tweede trimester van de eerste dag na de kerstvakantie tot en met de paasvakantie, enz…)

 Je gebruikt hiervoor hetzelfde document als voor het getuigschrift van regelmatige inschrijving. Je bezorgt het aan de cursist binnen de 8 werkdagen die volgen op de periode.

Getuigschrift van tweede zittijd

Bezorg de cursist een getuigschrift van tweede examenzittijd met de bevestiging van effectieve deelname aan het herexamen en de periode van de tweede examenzittijd.

Centra kunnen een blanco exemplaar van de getuigschriften elektronisch opvragen via educatiefverlof@vlaanderen.be.

Naar boven

Nieuwe ICT-opleidingen

Een module geeft maar één keer recht op betaald educatief verlof.

Een uitzondering hierop zijn de nieuwe ICT-opleidingen die bestaan sinds 1 september 2016. Deze opleidingen tellen standaard 60 lestijden, maar kunnen ook verkort gevolgd worden in 40 of 20 lestijden. Een cursist kan deze module :

 • 1 keer volgen met betaald educatief verlof in 40 of 60 lestijden
 • Een 2de keer volgen in 20 lestijden

De 2de keer is gericht op het updaten van bepaalde competenties.

Getuigschriften regelmatige inschrijving en nauwgezetheid voor de nieuwe ICT-opleidingen

 • Gebruik voor de modules van 40 of 60 lestijden de officiële modulebenaming en de code van het opleidingsprofiel
 • Gebruik voor modules van 20 lestijden de officiële modulebenaming en voeg ‘verkort 20 i.f.v. update’ toe, samen met de DAVINCI-code van de modulevariant ‘verkort 20’ (deze variant heeft geen aparte opleidingsprofiel-code)

Je vindt meer informatie over het afleveren van getuigschriften voor gevolgde opleidingen op de website over betaald educatief verlof (Werk.be).

Naar boven

Aanwezigheden bijhouden in een register

Je houdt aan- en afwezigheden (participaties) bij in een register (op papier of digitaal) zodat controle mogelijk is door de inspecteurs van de Afdeling Toezicht en Handhaving van het Departement Werk en Sociale Economie.

Registreren van een weggevallen les

Lessen en participaties registreer je op twee manieren:

 • Registratie in DAVINCI, in functie van controle door AHOVOKS
 • Registratie in functie van het getuigschrift van nauwgezetheid

Voorbeeld: een lesgever is ziek.

In DAVINCI registreer je een afgelaste les. Cursisten kunnen niet aanwezig, afwezig of gewettigd afwezig zijn op een afgelaste les.

Voor het getuigschrift van nauwgezetheid hangt de registratie af van het moment dat de cursist op de hoogte was van de afgelasting:

 • Is de ziekte van de leraar pas op het laatste ogenblik gekend en komt de cursist tevergeefs, dan registreer je de cursist als aanwezig voor de (eerste) ziektedag
 • Was de ziekte op voorhand gekend, of duurt ze een langere periode, dan vervang je de lessen door andere lesdata. Kan je de lessen niet vervangen, dan registreer je de cursist op het getuigschrift als gewettigd afwezig.

Bij een automatische invulling van het getuigschrift op basis van de DAVINCI-gegevens voer je een manuele correctie uit:

 • Is de ziekte van de leraar pas op het laatste ogenblik gekend, en komt de cursist tevergeefs, dan telt de les mee voor:
  • Aantal cursusuren werkelijk gegeven
  • Aantal uren aanwezigheid
 • Was de ziekte op voorhand gekend, of duurt ze een langere periode, dan telt de lest mee voor:
  • Aantal cursusuren werkelijk gegeven
  • Aantal uren gewettigde afwezigheid

Naar boven

 

Regelgeving

Het Departement Werk en Sociale Economie is verantwoordelijk voor alle regelgeving over betaald educatief verlof. Je vindt meer informatie op werk.be - Betaald educatief verlof.

Extra informatie

Verwante pagina

Voor cursisten

Website

Contact

Heb je nog vragen, dan kan je terecht op educatiefverlof@vlaanderen.be.