Registratierapport

Het registratierapport is een weergave van de gegevens die het centrum via de centrumsoftware geregistreerd heeft in DAVINCI. Het rapport wordt aan de centra bezorgd via Mijn Onderwijs. Dit rapport dient om te controleren of de gegevens die in DAVINCI aanwezig zijn overeenstemmen met de gegevens in de centrumsoftware. Voor een overzicht van het aantal financierbare cursisten moet men het financieringsrapport consulteren. Voor een overzicht van de in DAVINCI geregistreerde gegevens per cursist moet men het gedetailleerd registratierapport raadplegen.

Het registratierapport bevat volgende velden:

IMV_OBJECT_ID unieke identificatie van de ingerichte modulevariant in DAVINCI
INSTELLINGS_NUMMER de instellingsnummer van het centrum
VERKORTE_NAAM verkorte naam van het centrum
MODULECODE de code van de module in DAVINCI
MODULE de volledige naam van de module
MODULEVARIANTCODE de code van de modulevariant
TRAJECT standaard – verlengd – verkort
SOORT_ONDERWIJS volledig contact, volledig afstandsonderwijs, gecombineerd onderwijs, stagecomponent (d.i. wanneer er uren individuele arbeidservaring zijn opgegeven)
VERIFICATIETOESTAND GEVERIFIEERD of leeg
LESPLAATS_CODE nummer van de lesplaats in DAVINCI
LESPLAATS_NAAM de eventuele naam voor een lesplaats
LESPLAATS_ADRES het adres van de lesplaats
CURSUS_CODE code van de cursus binnen het centrum, wordt door sommige softwareleveranciers opgevat als COMMUNICATIE_CODE
COMMUNICATIE_CODE eventueel aanwezig code om een verband tussen IMV’s binnen het centrum aan te duiden, wordt door sommige softwareleveranciers opgevat als CURSUS_CODE
LES_TIJDEN_INSCHRIJVINGS_GELD het aantal lestijden waarop het inschrijvingsgeld van de cursist wordt berekend
LESTIJDEN_AFSTANDSONDERWIJS het aantal lestijden afstandsonderwijs zoals geregistreerd door het centrum
AANVANGS_DATUM aanvangsdatum van de ingerichte modulevariant
EIND_DATUM einddatum van de ingerichte modulevariant
REGISTRATIE_MOMENT het 1/3de moment zoals geregistreerd door het centrum
FOTOMOMENT de datum waarop de gegevens in DAVINCI gefixeerd worden zodat de omkadering kan berekend worden: registratiemoment + wijzigingsmoment
AANTAL_INGESCHREVEN het aantal cursisten dat voldoet aan de bepaling van ‘inschrijving’ in het decreet
AANTAL_TOEGEWEZEN het aantal cursisten dat volgens de definitie van DAVINCI toegewezen is aan een bestaande IMV maar dat nog niet voldoet aan de definitie van ‘inschrijving’ uit het decreet volwassenenonderwijs
AANTAL_GERESERVEERD het aantal cursisten dat wil deelnemen aan een cursus maar waarvoor het centrum nog geen plaats heeft
AANTAL_UITGESCHREVEN het aantal cursisten dat expliciet te kennen heeft gegeven dat ze niet meer deelnemen aan de ingerichte modulevariant