Extra middelen Nederlands tweede taal naar aanleiding van de vluchtelingencrisis

De Vlaamse Regering maakt extra middelen voor Nederlands tweede taal (NT2) vrij voor centra voor basiseducatie en centra voor volwassenenonderwijs (CBE’s en CVO’s).

Verdeling van de middelen

Over hoeveel extra middelen gaat het?

In het begrotingsjaar 2020:

Voor de CVO’s:

 • 32.956 aanvullende leraarsuren
 • 482 aanvullende punten
 • 604.847,18 euro werkingsmiddelen

Voor de CBE’s:

 • 132,96 aanvullende voltijdsequivalenten 
 • 2.192 aanvullende punten
 • 1.627.652,82 euro werkingsmiddelen

De Vlaamse Regering kan die verdeling herzien met een besluit.

Werkgroep

De werkgroep NT2-overleg asiel verdeelt de middelen en volgt het gebruik ervan op. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van:

 • Onderwijskoepels
 • Agentschap Inburgering en Integratie
 • Stedelijke agentschappen Atlas Antwerpen en IN-Gent
 • Huis van het Nederlands Brussel
 • Agentschap voor hoger onderwijs, volwassenenonderwijs, kwalificaties en studietoelagen (AHOVOKS)
 • Departement Onderwijs en Vorming
 • Kabinet Onderwijs en Vorming
 • Kabinet Inburgering

Parameters voor verdeling van de middelen

De regelgeving stelt dat de verdeling van de middelen gebeurt op basis van het aantal unieke cursisten NT2 en alfabetisering NT2 in een inburgeringstraject.

In de werkgroep NT2-overleg asiel werd voor 2020 een verdeelsleutel afgesproken die optimaal zou moeten aansluiten bij de reële, lokale noden. 

Voor de CVO's werd er gekeken naar het aantal lestijden dat door de centra met asielmiddelen werd ingericht in de periode januari 2018 - november 2019. Van de in totaal 33.000 leraarsuren werd 7% geparkeerd om aan te spreken bij acute noden en de resterende 93% werd pro-rata over de centra verdeeld.

Voor de CBE's gebeurde de verdeling van de bijna 133 vte door het gemiddelde te nemen van twee berekeningswijzen. De eerst berekening kijkt net zoals bij de CVO's naar het aantal lestijden dat elk centrum effectief inrichtte in de periode januari 2018 - november 2019, maar dan zonder toepassing van de reserve. De tweede berekening gebeurde op basis van de woonplaats van NT2-cursisten per werkingsgebied van elk CBE.

De punten en werkingsmiddelen werden volgens dezelfde logica over de centra verdeeld.

Herverdelen en verschuiven van middelen tussen centra

Niet alle centra hebben een even grote nood om de extra middelen in te zetten.

In eerste instantie kunnen de centra, het Agentschap Integratie en Inburgering en de Huizen van het Nederlands op het regionaal NT2-overleg zelf gemotiveerd beslissen om met de middelen te schuiven binnen hun regio. In dat geval moet het Agentschap Integratie en Inburgering of het Huis van het Nederlands de herverdeling per mail melden aan alle centra in de regio, en aan AHOVOKS. AHOVOKS registreert de beslissing en bevestigt die met een dienstbrief. 

Voor de CVO's kan er bij eventuele tekorten geput worden uit de reserve van 7% die bij de verdeling van de middelen opzij werd gezet. Om daar aanspraak op te kunnen maken dien je via het Agentschap of de Huizen van het Nederlands een gemotiveerde aanvraag in die op de werkgroep wordt besproken.

Als in de loop van het jaar blijkt dat de extra middelen niet of slechts beperkt ingezet worden, kunnen niet-aangewende middelen tenslotte ook door AHOVOKS herverdeeld worden over de centra en de regio’s heen, mits akkoord van de werkgroep. 

Van alle aanpassingen worden de betrokken centra steeds via dienstbrief op de hoogte gebracht. Pas als die bevestiging er is, kan een centrum de nieuw toegekende leraarsuren, vte, punten en werkingsmiddelen aanwenden.

Naar boven

Aanwending van de middelen

Toewijzing op kalenderjaar

De extra middelen asiel worden op kalenderjaar toegewezen, niet op schooljaar. Dat betekent dat je met die middelen geen modules kan creëren die over een jaarwissel (2020-2021) heen gaan. Voor modules die wel over de jaarwissel heen gaan, kan je de decretale middelen aanwenden.

Wat kan ik met de extra middelen doen?

 • Een CVO kan de middelen gebruiken voor bijkomende opleidingen in het studiegebied NT2.
 • Een CBE kan de middelen gebruiken voor bijkomende opleidingen in de leergebieden NT2 en alfabetisering NT2.

De middelen dienen om opleidingen aan te bieden die nodig zijn om de verhoogde instroom van vluchtelingen in een inburgeringstraject op te vangen. Ook andere cursisten kunnen aansluiten bij de modules.

Je kan met de middelen alle modules aanbieden die bij die opleidingen horen, zoals open modules en geletterdheidsmodules.

Je centrum moet alle financieringsbronnen op een correcte en doordachte manier inzetten om tegemoet te komen aan de verschillende noden op het vlak van NT2.

Tijdens de tussentijdse- en eindevaluatie zal de werkgroep NT2 asiel op basis van de geregistreerde data rekening houden met gegevens als klasgrootte en -samenstelling, participatie en uitstroom.

De extra middelen voor de vluchtelingencrisis genereren geen lesuren-cursist voor het volgend schooljaar.

Naar boven

Extra middelen inzetten in je CVO

Leraarsuren

Met de toegekende leraarsuren kan je personeelsleden aanstellen als tijdelijk personeelslid in het ambt van leraar secundair volwassenenonderwijs.

Belast je een vast benoemd personeelslid met een onderwijsopdracht in het kader van de extra middelen NT2, dan kan dat door:

·Uitbreiding van zijn ambtsbevoegdheid met een tijdelijke opdracht

·Een toegelaten reglementair verlof voor het geheel of een deel van de vastbenoemde opdracht toe te kennen, waardoor je personeelslid belast kan worden met de tijdelijke opdracht. Als je gebruik wil maken van een verlof tijdelijk andere opdracht, gebeurt dat onder de voorwaarden in de omzendbrief tijdelijk andere opdracht (PERS/2014/01)

Bij cumulatie geldt dat het salaris van de personeelsleden voor aanstellingen binnen de decreten rechtspositie beperkt is tot 140% van een voltijdse onderwijsopdracht, ook als ze opnieuw in actieve dienst treden.

Je kan leraarsuren inzetten voor coördinatie-opdrachten, voor een maximum van 10%. Dat kan alleen als je ook lessen organiseert.

Punten

Met de toegekende punten kan je een tijdelijk personeelslid aanstellen in een ambt van het ondersteunend personeel of het bestuurspersoneel, maar alleen als administratief medewerker of adjunct-directeur secundair volwassenenonderwijs..

Bij cumulatie geldt dat het salaris van de personeelsleden voor aanstellingen binnen de decreten rechtspositie beperkt is tot 140% van een voltijdse onderwijsopdracht, ook als ze opnieuw in actieve dienst treden.

Je kan punten niet ‘modulair’ inzetten zoals dat wel kan bij de leraarsuren. Bijvoorbeeld: als je 100 punten toegewezen krijgt voor een jaar, mag je niet een half jaar lang 200 punten aanwenden, en daarna een half jaar lang 0 punten.

Aanstellingen binnen de puntenenveloppe gebeuren altijd in volle uren.

Het aantal ingerichte punten mag nooit het aantal toegekende punten overschrijden en de gebruikte punten moeten in verhouding zijn met het ingerichte aanbod. Als dat niet het geval is dan kan je gevraagd worden om dit te verantwoorden en kan er een terugvordering gebeuren.  

Werkingsmiddelen

In verhouding tot het aantal geplande en ingerichte leraarsuren krijg je ook werkingsmiddelen toegewezen. Voor 2020 bedragen de werkingsmiddelen 8,48 euro per lesuur. Het ministerie betaalt de werkingsmiddelen om de 4 maanden uit.

Naar boven

Extra middelen inzetten in je CBE

Leraren aanstellen met vte

Je kan de extra vte alleen gebruiken als je effectief een aanbod creëert of plant.

Je kan met de toegekende vte personeelsleden aanstellen als leraar basiseducatie. Je kan ook maximaal 10% van de vte inzetten voor coördinatie-uren, maar alleen als je ook lessen organiseert.

Punten

Je kan met de toegekende punten alleen personeelsleden aanstellen binnen de functies van stafmedewerker, beleidsondersteunend administratief medewerker, uitvoerend administratief medewerker of ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting.

Aanstellingen binnen de puntenenveloppe gebeuren altijd in volle uren.

Het aantal ingerichte punten mag nooit het aantal toegekende punten overschrijden en de gebruikte punten moeten in verhouding zijn met het ingerichte aanbod. Als dat niet het geval is dan kan je gevraagd worden om dit te verantwoorden en kan er een terugvordering gebeuren.  

Je kan punten niet ‘modulair’ inzetten zoals leraarsuren. Bijvoorbeeld: als je 100 punten toegewezen krijgt voor een jaar, mag je niet een half jaar lang 200 punten aanwenden, en daarna een half jaar lang 0 punten.

Werkingsmiddelen

In verhouding tot het aantal geplande en gecreëerde vte ontvang je ook werkingsmiddelen. Voor 2020 bedragen de werkingsmiddelen 16,65 euro per lesuur. De werkingsmiddelen worden om de 4 maanden uitbetaald.

Naar boven

Controle

Cursisten moeten aan de basisvoorwaarden voldoen:

 • Intake door het Huis van het Nederlands (of decentraal door een centrum zelf, als dat zo in het lokale afsprakenkader staat)
 • Voldoen aan de toelatings- en inschrijvingsvoorwaarden
 • Wettig verblijf kunnen aantonen

Registreer de participatie, ook ná de start van het nieuwe financieringsdecreet. Deze informatie wordt immers nog steeds uitgewisseld met KBI-Connect en door de betrokken partners gebruikt om de activiteit van cursisten op te volgen.

Naar boven

Monitoring

AHOVOKS doet een maandelijkse opvolging van het gebruik van de middelen via een vergelijking van de registratie voor personeel en DAVINCI.

Tweemaandelijks overlegt de werkgroep NT2-overleg asiel over de kwalitatieve en kwantitatieve informatie uit de regio’s en over de verdere cijferanalyse.

Naar boven

Regelgeving
Extra informatie