Zomeraanbod Nederlands tweede taal

Jaarlijks zomeraanbod, zonder inschrijvingsgeld

Jaarlijks doet de Vlaamse overheid een oproep aan de centra voor volwassenenonderwijs om in de zomermaanden opleidingen Nederlands tweede taal (NT2) aan te bieden.

De Vlaamse overheid wil in continuïteit van het aanbod voorzien, zeker in regio’s met wachtlijsten voor de opleiding.

Je centrum kan 1 of meer projectaanvragen indienen.

Je mag voor het zomeraanbod geen inschrijvingsgeld vragen aan de cursisten.

Naar boven

Aanvragen

Aanvraag indienen

Je aanvraagdossier hoeft niet in een vastgelegd sjabloon.

Doe je aanvraag ten laatste op 31 maart per mail: financiering.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be

Ontvankelijkheid

Je aanvraag is ontvankelijk als ze aan 4 criteria voldoet:

  • De aanvraag heeft betrekking op de modules van opleidingen van het studiegebied Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2.
  • Je vermeldt het aantal lestijden van de modules waarop je aanvraag betrekking heeft.
  • De startdatum voor de modules waarop je aanvraag betrekking heeft valt in de maanden juli of augustus.
  • Het protocol van de onderhandelingen over de organisatie van aanbod NT2 in de maanden juli en augustus is bij de aanvraag bijgevoegd.

Prioriteit bij de toekenning

Als er meer ontvankelijke aanvragen dan beschikbare middelen zijn, krijgen prioriteit:

  • Aanvragen van centra voor volwassenenonderwijs die op het moment van de aanvraag beschikken over een wachtlijst voor de opleiding NT2 richtgraad 1
  • Aanvragen die betrekking hebben op de organisatie van opleidingen NT2 voor inburgeraars die prioriteit genieten voor een inburgeringstraject
  • Aanvragen van de centra die het hoogste aantal lesuren-cursist in het studiegebied NT2 gegenereerd hebben in de laatst afgesloten referteperiode

    Als je centrum meerdere aanvragen heeft ingediend die ontvankelijk zijn, wordt je 2de en volgende aanvraag pas goedgekeurd nadat er subsidies zijn toegekend aan de ontvankelijke aanvragen van de andere centra.

Naar boven

Subsidie per lestijd

Je centrum krijgt voor een goedgekeurde aanvraag een subsidie van 96,87 euro per lestijd. Daarin zit een bedrag aan werkingsmiddelen vervat.

Je centrum moet uiterlijk 1 maand na het aflopen van het zomeraanbod een eindrapport, inclusief een financieel overzicht van de relevante kosten met inbegrip van de loonkosten, indienen bij het agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) - Afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs.

Meer info over de uitbetaling van de middelen en het eindrapport vind je in de omzendbrief erkenning en financiering of subsidiëring.

Naar boven