Basisonderwijs: wat is nieuw in schooljaar 2021-2022?

 

Taalscreening en taalintegratietrajecten in het gewoon basisonderwijs

Vanaf het schooljaar 2021-2022 wordt de taalscreening vroeger afgenomen, namelijk bij het begin van de leerplicht (5 jaar). De school neemt de screening af in de periode van 10 oktober tot en met 30 november.
De taalscreening wordt voortaan in alle scholen ook afgenomen met eenzelfde instrument, KOALA, ontwikkeld door het Centrum voor Taal en Onderwijs van de KULeuven. Je vindt KOALA op Mijn Onderwijs voor scholen.

Voor de taalintegratietrajecten die volgen op de taalscreening ontvangen scholen voor gewoon basisonderwijs in het schooljaar 2021-2022 12 miljoen euro, onder de vorm van zorgpunten. De verdeling van deze middelen gebeurt op basis van het aantal 4-jarige kleuters met thuistaal niet Nederlands. 

Gelijke onderwijskansen in het basisonderwijs 

Vanaf het schooljaar 2021-2022 worden de SES-lestijden, het SES-werkingsbudget (gewoon basisonderwijs) en de aanvullende lestijden GOK (in het buitengewoon basisonderwijs, type basisaanbod en type 3) ‘gekleurd’: ze moeten aangewend worden voor de gelijke onderwijskansen van de leerlingen die deze middelen genereren. 

In het buitengewoon onderwijs vervalt de 3-jaarlijkse cyclus: de middelen worden voortaan jaarlijks toegekend. Ook de aparte GOK-controles verdwijnen.

Zowel in het gewoon als het buitengewoon basisonderwijs bekijkt de onderwijsinspectie het GOK-beleid voortaan tijdens de reguliere schooldoorlichting en spreekt er een evaluatie over uit. 

Investeringen in het basisonderwijs

Investeringen tijdens het schooljaar 2021-2022:

  • Verhoging van de punten ICT
  • Verhoging van de punten zorg voor taalintegratietrajecten
  • Verderzetting van de bijsprong
  • Verhoging van het aantal uren kinderverzorging 

Deze investeringen zijn onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de betrokken regelgeving.

Toelatingsvoorwaarden

Vanaf 1 september 2021 zijn er nieuwe toelatingsvoorwaarden voor het gewoon lager onderwijs: tijdens het schooljaar 2020-2021 moeten 5-jarige kleuters tenminste 290 halve dagen aanwezig geweest zijn om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs in het schooljaar 2021-2022. De klassenraden kleuter- en lager onderwijs spelen ook een grotere rol bij de overgang naar het lager onderwijs.

Digisprong

Digisprong voorziet in een belangrijke ICT-infrastructuurimpuls. Er wordt ook geïnvesteerd in de nodige omkadering voor scholen zoals een sterker statuut voor de ICT-coördinator, de uitbouw van digitale dienstverlening voor scholen en een kennis- en adviescentrum ten dienste van de scholen.

Er komt een uitgebreid vormingsaanbod en ook in de lerarenopleidingen zal er meer ingezet worden op digitale competenties.

Digisprong bevat verder verschillende acties om kwaliteitsvol digitaal lesmateriaal te voorzien en er is extra aandacht voor cybersecurity en voor de aanpak van cyberpesten. 

Functiebeschrijving en evaluatie

Vanaf volgend schooljaar wijzigt de evaluatieprocedure. De functiebeschrijvingen worden niet langer geïndividualiseerd en bevatten nog enkel de kerntaken. Die worden lokaal per ambt, en desgevallend binnen een ambt per functie, vastgelegd.

De verplichting om ieder personeelslid minstens om de 4 jaar te evalueren, vervalt. De evaluatiegesprekken worden voorbehouden voor de personeelsleden bij wie ernstige tekortkomingen worden vastgesteld. Voor hen wordt een verplicht begeleidingstraject van minstens 120 dagen voorzien voorafgaand aan hun evaluatie. 

Voor alle andere personeelsleden moet enkel nog een (informeel) functioneringsgesprek georganiseerd worden op regelmatige basis.

Voor personeelsleden die de voorbije maanden een negatieve evaluatie kregen die nog niet leidde tot hun ontslag, treden de wijzigingen pas in werking nadat ze een nieuwe evaluatie krijgen.

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD)

Vanaf 1 september 2021 zal een tijdelijk personeelslid het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) kunnen verwerven als dat personeelslid:

  • Uiterlijk op 30 juni minstens 290 dagen dienstanciënniteit in een ambt heeft verworven, waarvan er minstens 200 dagen effectief gepresteerd zijn.
  • Uiterlijk op 30 juni van de eerste evaluator een positieve beoordeling heeft gekregen voor die prestaties.

De eerste evaluator kan 3 vormen van beoordeling geven: een positieve beoordeling, een beoordeling met werkpunten en een negatieve beoordeling. 
Voor tijdelijke personeelsleden die uiterlijk 30 juni 2021 al prestaties geleverd hebben, gelden een aantal overgangsmaatregelen.

Vaste benoeming

Vanaf 1 september 2021 veranderen de regels om zich kandidaat te stellen voor een vaste benoeming. Een personeelslid heeft bij de inrichtende macht minstens 360 dagen dienstanciënniteit in het ambt nodig en moet voldoen aan de andere benoemingsvoorwaarden.

Een inrichtende macht moet voor het basisonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs altijd de betrekkingen vacant verklaren van vastbenoemde personeelsleden die voor een volledig schooljaar een specifiek verlofstelsel nemen in een wervingsambt van het onderwijzend personeel.

Voor het deeltijds kunstonderwijs geldt niet langer een absolute verplichting tot vacantverklaring van alle vacante betrekkingen. De vacantverklaring steunt vanaf dan op keuzes die een inrichtende macht kan maken op basis van een beleidsplan. 

De omzendbrief “Vaste benoeming - Procedure, voorwaarden en mededeling aan het Ministerie van Onderwijs en Vorming” wordt nog aangepast.

Verlenging lerarenplatform in het basisonderwijs

Het lerarenplatform om tijdelijke leraren meer werkzekerheid te geven wordt verlengd met 3 schooljaren. Aanstellingen zijn telkens mogelijk vanaf 1 september tot het einde van het schooljaar.

De leerkrachten worden prioritair ingezet voor vervangingen en daarnaast voor het wegwerken van leerachterstand. 

ICT-coördinatie in het basisonderwijs

De onderhandelingen met de sociale partners over de nieuwe maatregelen ICT-coördinatie vanaf 1 september 2021 werden op 24 juni 2021 afgerond. Scholen, academies en centra worden binnenkort op de hoogte gebracht over de beschikbare puntenenveloppe ICT-coördinatie. De omzendbrief ICT-coördinatie wordt binnenkort gepubliceerd.

IRIS-CLBonline

Bekijk de info over IRIS-CLBonline

Stel je vraag