Secundair onderwijs: wat is nieuw in schooljaar 2021-2022?

Gelijke onderwijskansen secundair onderwijs

Vanaf 1 september 2021 wordt de omkadering GOK in het gewoon voltijds secundair onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs jaarlijks berekend. Er wordt afgestapt van de 3-jarige GOK-cyclus en van de opgelegde GOK-thema’s.

Het deel van het werkingsbudget van scholen uit het gewoon voltijds secundair onderwijs dat gebaseerd is op leerlingenkenmerken wordt gekleurd en moet verplicht aangewend worden in het kader van het GOK-beleid van de school. 

De GOK-controle door de onderwijsinspectie wordt voortaan opgenomen in de reguliere schooldoorlichting.

Digisprong

Digisprong voorziet in een belangrijke ICT-infrastructuurimpuls. Er wordt ook geïnvesteerd in de nodige omkadering voor scholen zoals een sterker statuut voor de ICT-coördinator, de uitbouw van digitale dienstverlening voor scholen en een kennis- en adviescentrum ten dienste van de scholen.

Er komt een uitgebreid vormingsaanbod en ook in de lerarenopleidingen zal er meer ingezet worden op digitale competenties.

Digisprong bevat verder verschillende acties om kwaliteitsvol digitaal lesmateriaal te voorzien en er is extra aandacht voor cybersecurity en voor de aanpak van cyberpesten. 

Wijzigingen matrix secundair onderwijs

Op 4 juni 2021 gaf de Vlaamse Regering haar 1ste principiële goedkeuring aan wijzigingen aan de matrix secundair onderwijs. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor de concordantietabellen en bepaalde reeds goedgekeurde programmaties. Sommige wijzigingen hebben impact op het schooljaar 2021-2022. 

Betrokken scholen werden met een dienstbrief via Mijn Onderwijs ingelicht.

Extra middelen secundair onderwijs (Bijsprong)

De COVID-19 pandemie stelt grote uitdagingen aan het onderwijs in Vlaanderen. Veel leerlingen in het basis- en secundair onderwijs, in het bijzonder de meest kwetsbare leerlingen, liepen leerachterstand op door deze pandemie. Leerachterstand wegwerken is dan ook een absolute prioriteit voor ons onderwijs en een belangrijke investering in de toekomst.

Daarom wordt ook tijdens het schooljaar 2021-2022 de bijsprong in het basis- en secundair onderwijs verdergezet. Met deze bijsprong-middelen kunnen scholen extra lestijden aanvragen om de leerachterstand te remediëren. 

Naast deze bijsprong-middelen komen er ook extra handen in de klas voor de meest kwetsbare leerlingen. Door wijzigingen in de toekenning van de selectieve participatietoeslag (‘schooltoeslag’) komen er meer leerlingen in aanmerking voor het genereren van GOK- uren-leraar. 

Nieuwe onderwijsdoelen in het secundair onderwijs

De nieuwe onderwijsdoelen voor de 2de graad gaan in vanaf september 2021 en worden – net zoals in de 1ste graad – leerjaar per leerjaar ingevoerd. Lees meer over de onderwijsdoelen

Functiebeschrijving en evaluatie

Vanaf volgend schooljaar wijzigt de evaluatieprocedure. De functiebeschrijvingen worden niet langer geïndividualiseerd en bevatten nog enkel de kerntaken. Die worden lokaal per ambt, en desgevallend binnen een ambt per functie, vastgelegd.

De verplichting om ieder personeelslid minstens om de 4 jaar te evalueren, vervalt. De evaluatiegesprekken worden voorbehouden voor de personeelsleden bij wie ernstige tekortkomingen worden vastgesteld. Voor hen wordt een verplicht begeleidingstraject van minstens 120 dagen voorzien voorafgaand aan hun evaluatie. 

Voor alle andere personeelsleden moet enkel nog een (informeel) functioneringsgesprek georganiseerd worden op regelmatige basis.

Voor personeelsleden die de voorbije maanden een negatieve evaluatie kregen die nog niet leidde tot hun ontslag, treden de wijzigingen pas in werking nadat ze een nieuwe evaluatie krijgen.


Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD)

Vanaf 1 september 2021 zal een tijdelijk personeelslid het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) kunnen verwerven als dat personeelslid:

  • Uiterlijk op 30 juni minstens 290 dagen dienstanciënniteit in een ambt heeft verworven, waarvan er minstens 200 dagen effectief gepresteerd zijn.
  • Uiterlijk op 30 juni van de eerste evaluator een positieve beoordeling heeft gekregen voor die prestaties.

De eerste evaluator kan 3 vormen van beoordeling geven: een positieve beoordeling, een beoordeling met werkpunten en een negatieve beoordeling. 

Voor tijdelijke personeelsleden die uiterlijk 30 juni 2021 al prestaties geleverd hebben, gelden een aantal overgangsmaatregelen.

Vaste benoeming

Vanaf 1 september 2021 veranderen de regels om zich kandidaat te stellen voor een vaste benoeming. Een personeelslid heeft bij de inrichtende macht minstens 360 dagen dienstanciënniteit in het ambt nodig en moet voldoen aan de andere benoemingsvoorwaarden.

Een inrichtende macht moet voor het basisonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs altijd de betrekkingen vacant verklaren van vastbenoemde personeelsleden die voor een volledig schooljaar een specifiek verlofstelsel nemen in een wervingsambt van het onderwijzend personeel.

Voor het deeltijds kunstonderwijs geldt niet langer een absolute verplichting tot vacantverklaring van alle vacante betrekkingen. De vacantverklaring steunt vanaf dan op keuzes die een inrichtende macht kan maken op basis van een beleidsplan. 

De omzendbrief 'Vaste benoeming - Procedure, voorwaarden en mededeling aan het Ministerie van Onderwijs en Vorming' wordt nog aangepast.

ICT-coördinatie in het secundair onderwijs

De onderhandelingen met de sociale partners over de nieuwe maatregelen ICT-coördinatie vanaf 1 september 2021 werden op 24 juni 2021 afgerond. Scholen, academies en centra worden binnenkort op de hoogte gebracht over de beschikbare puntenenveloppe ICT-coördinatie. De omzendbrief ICT-coördinatie wordt binnenkort gepubliceerd.

IRIS-CLBonline

Bekijk de info over IRIS-CLBonline

Stel je vraag