Deeltijds kunstonderwijs: wat is nieuw in schooljaar 2021-2022?

Functiebeschrijving en evaluatie

Vanaf volgend schooljaar wijzigt de evaluatieprocedure. De functiebeschrijvingen worden niet langer geïndividualiseerd en bevatten nog enkel de kerntaken. Die worden lokaal per ambt, en desgevallend binnen een ambt per functie, vastgelegd.

De verplichting om ieder personeelslid minstens om de 4 jaar te evalueren, vervalt. De evaluatiegesprekken worden voorbehouden voor de personeelsleden bij wie ernstige tekortkomingen worden vastgesteld. Voor hen wordt een verplicht begeleidingstraject van minstens 120 dagen voorzien voorafgaand aan hun evaluatie. 

Voor alle andere personeelsleden moet enkel nog een (informeel) functioneringsgesprek georganiseerd worden op regelmatige basis.

Voor personeelsleden die de voorbije maanden een negatieve evaluatie kregen die nog niet leidde tot hun ontslag, treden de wijzigingen pas in werking nadat ze een nieuwe evaluatie krijgen.

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD)

Vanaf 1 september 2021 zal een tijdelijk personeelslid het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) kunnen verwerven als dat personeelslid:

  • Uiterlijk op 30 juni minstens 290 dagen dienstanciënniteit in een ambt heeft verworven, waarvan er minstens 200 dagen effectief gepresteerd zijn.
  • Uiterlijk op 30 juni van de eerste evaluator een positieve beoordeling heeft gekregen voor die prestaties.

De eerste evaluator kan 3 vormen van beoordeling geven: een positieve beoordeling, een beoordeling met werkpunten en een negatieve beoordeling. 

Voor tijdelijke personeelsleden die uiterlijk 30 juni 2021 al prestaties geleverd hebben, gelden een aantal overgangsmaatregelen.

Vaste benoeming

Vanaf 1 september 2021 veranderen de regels om zich kandidaat te stellen voor een vaste benoeming. Een personeelslid heeft bij de inrichtende macht minstens 360 dagen dienstanciënniteit in het ambt nodig en moet voldoen aan de andere benoemingsvoorwaarden.

Een inrichtende macht moet voor het basisonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs altijd de betrekkingen vacant verklaren van vastbenoemde personeelsleden die voor een volledig schooljaar een specifiek verlofstelsel nemen in een wervingsambt van het onderwijzend personeel.

Voor het deeltijds kunstonderwijs geldt niet langer een absolute verplichting tot vacantverklaring van alle vacante betrekkingen. De vacantverklaring steunt vanaf dan op keuzes die een inrichtende macht kan maken op basis van een beleidsplan. 

De omzendbrief 'Vaste benoeming - Procedure, voorwaarden en mededeling aan het Ministerie van Onderwijs en Vorming' wordt nog aangepast.

Stel je vraag