Draaiboek 2020-2021: buitengewoon secundair onderwijs OV1 en OV2

 
 
Fase geel
Fase oranje
Fase rood
Aantal leerlingen dat tegelijk naar school gaat 100% 100% 100%
Aantal dagen op school 5 5 5
Afstandsonderwijs
In afwijking van bovenstaande kunnen scholen afstandsonderwijs aanbieden desgevraagd in akkoord met het bevoegde onderhandelingscomité en op voorwaarde dat alle leerlingen kunnen bereikt worden.  In afwijking van bovenstaande kunnen scholen afstandsonderwijs aanbieden desgevraagd in akkoord met het bevoegde onderhandelingscomité en op voorwaarde dat alle leerlingen kunnen bereikt worden. In afwijking van bovenstaande kunnen scholen  afstandsonderwijs aanbieden desgevraagd in akkoord met het bevoegde onderhandelingscomité en op voorwaarde dat alle leerlingen kunnen bereikt worden.
Derden op school
Beperk de aanwezigheid van niet-essentiële derden en indien toch nodig voor een activiteit, neem hierbij dan de nodige veiligheidsmaatrelgelen in acht. Lees meer over essentiële derden.
Enkel essentiële derden. Neem maatregelen om niet-essentiële derden (bezoekers) te weren. Lees meer over essentiële derden.
Extra-murosactiviteiten (eendaagse uitstappen, meerdaagse uitstappen …)

Extra-murosactiviteiten kunnen doorgaan. De personeelsleden (en leerlingen) passen de veiligheidsmaatregelen toe volgens de regels die in de bredere samenleving gelden.

Extra-murosactiviteiten worden opgeschort. Uitzondering hierop zijn
 • observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in functie van de opleiding.

 

Extra-murosactiviteiten worden opgeschort.
Groepsactiviteiten op school (vergaderingen, proclamaties, vieringen …)
OK, volgens de regels die in de bredere samenleving gelden.
Activiteiten voor volwassenen worden maximaal contactloos (digitaal) georganiseerd. Enkel bijeenkomsten die essentieel zijn voor het onderwijs kunnen uizonderlijk fysiek doorgaan indien de nodige veiligheidsmaatregelen gerespecteerd worden. 
Gebruik infrastructuur en klaslokalen
Organiseren van lessen in openlucht wordt aanbevolen.
 • Beperk de leerlingenstromen en verplaatsingen van leerlingen. 
 • Leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in een vaste klasruimte
 • In beginsel: leraren veranderen van klaslokaal, niet de leerlingen.
 • Voorzie zoveel als mogelijk ventilatie in de leraarskamer en in alle klaslokalen.
 • Specifieke aandacht voor het nauwgezet toepassen van de veiligheidsmaatregelen in de leraarskamer: 1) draag een mondmasker, 2) hou afstand van elkaar tijdens eten of drinken en 3) ventileer de ruimte zoveel als mogelijk.
 • We herinneren eraan dat thuiswerken verplicht is voor die personeelsleden waarvoor dat mogelijk is.

Voor de praktijkvakken pas je voor het gebruik van de kleedkamers volgende regels toe:

 • Gebruik kleedkamers enkel als ze voldoende gereinigd kunnen worden na gebruik door een groep.
 • Leerlingen dragen hun mondmasker tijdens het omkleden en ontsmetten hun handen bij het binnenkomen van de kleedkamer. 
 • Voorzie zoveel als mogelijk ventilatie.
 • Gebruik de douches niet. 
Speelplaats
 • Zoveel als mogelijk afstand houden op de speelplaats.
 • Tijdens pauzes in openlucht hoeven leerlingen geen mondmasker te dragen.
 • Leerlingen mogen gebruik maken van speeltuigen en speelgoed in openlucht, op voorwaarde dat ze voor en na het spelen de handen wassen. De toestellen hoeven na gebruik niet gereinigd te worden.
 • Zoveel als mogelijk afstand houden op de speelplaats.
 • Voorzie indien mogelijk alternerende speeltijden of zorg dat de klasgroepen voldoende gescheiden zijn en voorzie voldoende toezicht.
 • Leerlingen mogen gebruik maken van speel-en sportinfrastructuur in openlucht, op voorwaarde dat ze voor en na het gebruik de handen wassen. De toestellen hoeven na gebruik niet gereinigd te worden.
 • Leerlingen en leerkrachten dragen mondmasker buiten, tenzij ze afstand kunnen bewaren.
Lunchpauze

 

Normale werking

 

 • Maaltijden worden per klasgroep genuttigd.
 • Leerlingen krijgen een vaste plaats in de refter.
 • Voorzie eventueel alternerende lunchpauzes.
 • Indien er voldoende afstand tussen klasgroepen voorzien wordt en de circulatie beperkt wordt, kunnen voor de lunchpauze meerdere klasgroepen in de refter toegelaten worden.
 • Voorzie zoveel als mogelijk voldoende ventilatie van refter. 
 • Warme maaltijden zijn niet mogelijk.
 • Maaltijden worden per klasgroep genuttigd.
 • Leerlingen krijgen een vaste plaats in de refter.
 • Voorzie eventueel alternerende lunchpauzes.
 • Indien er voldoende afstand tussen klasgroepen voorzien wordt en de circulatie beperkt wordt, kunnen voor de lunchpauze meerdere klasgroepen in de refter toegelaten worden.
 • Voorzie zoveel als mogelijk voldoende ventilatie van refter. 
Handhygiëne
Extra handhygiëne. Voorzie alternatieve (tijdelijke) mogelijkheden voor handhygiëne. Denk hierbij aan tijdelijke huur van extra wasplaatsen of voorzie handgeldispensers. Lees meer over handhygiëne.
Sanitair
 • Hou bij het bepalen van het maximaal toegelaten leerlingen in het sanitair rekening met het aantal beschikbare wasplaatsen en de afstand tussen de wastafels (risicoanalyse). Voorzie hiervoor toezicht.
 • Voorzie alternatieve (tijdelijke) mogelijkheden voor handhygiëne. Denk hierbij aan tijdelijke huur van extra wasplaatsen of voorzie handgeldispensers.
 • Gebruik uitsluitend papieren handdoekjes.
 • Verwijder stoffen handdoeken. Zet handendrogers buiten dienst.
 • Toiletten doorspoelen met deksel gesloten. Informeer de leerling, bv. door affiches op te hangen in het sanitair.
 • Droogstaande afvoeren (vloer, sanitair, …) vermijden. Regelmatig (bv. 3-wekelijks, afhankelijk van de weersomstandigheden) doorspoelen. 
 • Werk indien mogelijk met alternerende speeltijden.
 • Hou bij het bepalen van het maximaal toegelaten leerlingen in het sanitair rekening met het aantal beschikbare wasplaatsen en de afstand tussen de wastafels (risicoanalyse). Voorzie hiervoor toezicht.
 • Voorzie alternatieve (tijdelijke) mogelijkheden voor handhygiëne. Denk hierbij aan tijdelijke huur van extra wasplaatsen of voorzie handgeldispensers.
 • Gebruik uitsluitend papieren handdoekjes.
 • Verwijder stoffen handdoeken. Zet handendrogers buiten dienst.
 • Toiletten doorspoelen met deksel gesloten. Informeer de leerling, bv. door affiches op te hangen in het sanitair.
 • Droogstaande afvoeren (vloer, sanitair…) vermijden. Regelmatig (bv. 3-wekelijks, afhankelijk van de weersomstandigheden) doorspoelen.
Leerlingenstromen
Ouderstromen
 • Vermijd de aanwezigheid van ouders op school. Laat kinderen aan de poort afzetten en ophalen.
 • Organiseer de oudercontacten digitaal.
Verluchting en ventilatie
Extra verluchten en ventileren. Lees hoe je verlucht en ventileert.
Social distancing (1,5 m)
Mondmaskers
 • Secundair onderwijs

  • Zoveel mogelijk afstand houden bij alle contacten.
  • Personeel en leerlingen dragen verplicht een mondmasker binnen, ook als ze voldoende afstand houden.
  • Personeel en leerlingen dragen verplicht een mondmasker buiten, tenzij ze voldoende afstand kunnen houden.
  • Leerlingen en personeel kunnen het mondmasker tijdelijk niet dragen op grond van bijvoorbeeld medische aandoeningen en sportactiviteiten.
  • In buso OV1 en OV2 dragen leerlingen een mondmasker als het haalbaar is (cfr. risicoanalyse).
Extra beschermingsmateriaal voor personeel buitengewoon secundair onderwijs ikv verzorging en busvervoer
Busvervoer buitengewoon onderwijs
Verzeker vervoer met maximale bescherming voor busbegeleiders en buschauffeurs. Vertrekpunt is de risicoanalyse. Personeel draagt mondmaskers en leerlingen ouder dan 12 jaar dragen zo maximaal mogelijk mondmaskers. Lees meer over leerlingenvervoer.
Schoolpoort – aankomst/vertrek
Voor- en naschoolse opvang
Aandacht voor ouders aan de schoolpoort. Maak hierover lokaal afspraken.
Gebruik van materiaal van de school
Normale werking
Extra hygiënemaatregelen.
Beperk het gebruik van niet-persoonlijk materiaal tot het noodzakelijke minimum.
Stages en SMT (sociaal-maatschappelijke trainingen)
Volgens de regels van toepassing op de onderneming.
Volgens de regels van toepassing op de onderneming. Stagebegeleiding wordt maximaal digitaal georganiseerd.
Inschrijvingen
 • Inschrijven gebeurt op afstand (bv. digitaal) of op afspraak. Wachtrijen en kampeertoestanden kunnen niet. Respecteer altijd de chronologie van de inschrijvingen.
 • Scholen kunnen uitzonderlijk ouders en (kandidaat-) leerlingen op school ontvangen voor bijvoorbeeld een rondleiding, onthaal- of oriënteringsgesprek. Dit kan enkel als er geen leerlingen op school zijn, op individuele afspraak, met max. 3 personen, volgens de veiligheidsmaatregelen en enkel voor wie verminderde toegang heeft tot digitale alternatieven.
 • Opendeurdagen kunnen niet.
 • Inschrijven gebeurt op afstand (bv. digitaal) of op afspraak. Wachtrijen en kampeertoestanden kunnen niet. Respecteer altijd de chronologie van de inschrijvingen.
 • Scholen kunnen uitzonderlijk ouders en (kandidaat-) leerlingen op school ontvangen voor bijvoorbeeld een rondleiding, onthaal- of oriënteringsgesprek. Dit kan enkel als er geen leerlingen op school zijn, op individuele afspraak, met max. 3 personen, volgens de veiligheidsmaatregelen en enkel voor wie verminderde toegang heeft tot digitale alternatieven.
 • Opendeurdagen kunnen niet.
Enkel digitaal en opendeurdagen kunnen niet.
Secretariaat/onthaal
Voorzie plexiglas aan de balie.

Voorzie plexiglas aan de balie. Beperk het bezoek van leerlingen en personeel. Maak hierover afspraken.

Evacuatie
 • Tijdens noodsituaties vervalt de verplichting tot social distancing. 
 • Via risicoanalyse kan wel bekeken worden hoe de geldende evacuatieplannen geoptimaliseerd kunnen worden om afstandsmaatregelen toch zo goed mogelijk te kunnen toepassen (bv. door voorziene wachtplaatsen aan te passen).
 • Laat (niet-brandwerende) deuren zoveel als mogelijk openstaan. Doe de nodige aanpassingen in de evacuatieprocedure.
 • Tijdens noodsituaties vervalt de verplichting tot social distancing. 
 • Via risicoanalyse kan wel bekeken worden hoe de geldende evacuatieplannen geoptimaliseerd kunnen worden om afstandsmaatregelen toch zo goed mogelijk te kunnen toepassen (bv. door voorziene wachtplaatsen aan te passen).
 • Laat (niet-brandwerende) deuren zoveel als mogelijk openstaan. Doe de nodige aanpassingen in de evacuatieprocedure.
 • Voor evacuatieoefeningen kan vanaf fase oranje aan alternatieven (bv. tafeloefening, evacueren in kleinere groepen …) gedacht worden. 
Opdracht van personeelsleden in verschillende scholen
Normale werking
Beperk gespreide opdrachten in de mate van het mogelijke tot 2 onderwijsinstellingen. 
De schoolleiders van de betrokken scholen komen onderling tot een pragmatische, veilige en haalbare overeenkomst. Ze laten zich hierbij begeleiden door de preventie-adviseurs. Bespreek de toewijzing in het bevoegde onderhandelingscomité. Pas de veiligheidsmaatregelen strikt toe.
Lessen lichamelijke opvoeding Normale werking Lessen L.O. gaan maximaal contactloos en zoveel mogelijk buiten door.
Adviezen voor onderhoud
Maak een hygiëneplan op. Neem arbeidsmiddelen en materialen op in het hygiëneplan. Registreer deze acties. Besteed hierin bijzondere aandacht aan het onderhoud voor de heropstart. Dit hygiëneplan houdt ook rekening met de lokale risicoanalyse. De onderhoudsfrequentie van lokalen en materialen zal onder meer beïnvloed worden door de intensiteit van gebruik.
 • Specifieke aandacht voor alles wat kan worden aangeraakt met de handen, zoals klinken (laat deuren zoveel mogelijk openstaan), schakelaars, kranen, wc-spoelingen, wc-deksels, trapleuningen, sporttoestellen, speelgoed (niet uitwisselen tussen groepen), didactisch materiaal, toetsenborden, tablets, telefoons.
 • Desinfecteren is enkel nodig bij vermoeden van infecties, met bleekwater/ethanol (gebruik de correcte verhoudingen).
 • Vermijd het gebruik van stofzuigers.
 • Lees de aanbevelingen voor onderhoud van ICT-materiaal.
 • Regelmatig reinigen (water en zeep) van lokalen. 
 • Regelmatig reinigen (water en zeep) van meubilair/machines/toestellen.
 • Regelmatig reinigen (water en zeep) van lokalen. Minimaal na elke lesdag en na elk gebruik door een klasgroep
 • Regelmatig reinigen (water en zeep) van meubilair/machines/toestellen.
  • Reftertafels: na elke lesdag en na elk gebruik door een klasgroep
  • Banken/stoelen: na elke lesdag
  • Machines: na elke lesdag en na elk gebruik