Draaiboek 2020-2021: gewoon en buitengewoon basisonderwijs

 
 
Fase geel
Fase oranje
Fase rood
Aantal leerlingen dat tegelijk naar school gaat
100%
Aantal dagen op school
5 dagen
Afstandsonderwijs als alternatief voor contactonderwijs
Geen afstandsonderwijs.
Derden op school
Derden zijn toegelaten op school.
Enkel essentiële derden. Neem maatregelen om niet-essentiële derden (bezoekers) te weren. Lees meer over essentiële derden.
Extra-murosactiviteiten (eendaagse uitstappen, meerdaagse uitstappen,…)
Extra-murosactiviteiten kunnen doorgaan. De personeelsleden (en leerlingen) passen de veiligheidsmaatregelen toe volgens de regels die in de bredere samenleving gelden.
Extra-murosactiviteiten worden opgeschort. Uitzondering: De zwemlessen kunnen doorgaan.
Extra-murosactiviteiten worden opgeschort.
Groepsactiviteiten op school (vergaderingen, proclamaties, vieringen, …)
OK, volgens de regels die in de bredere samenleving gelden.
Activiteiten voor volwassenen worden maximaal contactloos (digitaal) georganiseerd. Enkel bijeenkomsten die essentieel zijn voor het onderwijs kunnen uizonderlijk fysiek doorgaan indien de nodige veiligheidsmaatregelen gerespecteerd worden. Vind voorbeelden van essentiële bijeenkomsten.
Opdracht van personeelsleden in verschillende scholen
Normale werking
 
Beperk dit tot zo weinig mogelijk onderwijsinstellingen. 
De schoolleiders van de betrokken scholen komen onderling tot een pragmatische, veilige en haalbare overeenkomst. Ze laten zich hierbij begeleiden door de preventie-adviseurs. Bespreek de toewijzing in het bevoegde onderhandelingscomité.
Gebruik infrastructuur en klaslokalen
Normale werking.
 • Organiseren van lessen in openlucht wordt aanbevolen.
 • Beperk de leerlingenstromen en verplaatsingen van leerlingen. 
 • Leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in een vaste klasruimte.
 • Leraren veranderen van klaslokaal, niet de leerlingen.
 • Voorzie zoveel als mogelijk ventilatie in de leraarskamer en in alle lokalen.
 • Specifieke aandacht voor het nauwgezet toepassen van de veiligheidsmaatregelen in de leraarskamer: 1) draag een mondmasker, 2) hou afstand van elkaar tijdens eten of drinken en 3) ventileer de ruimte zoveel als mogelijk.
 • Beperk het samenvoegen van klassen bij afwezigheid van personeelsleden. Schakel bij afwezigheid van meerdere leerkrachten indien nodig over op de procedure van gedeeltelijke sluiting wegens overmacht.
 • Geef leraren een vaste plaats in de leraarskamer.
Lunchpauze

 

Normale werking.

 

 • Maaltijden worden vanaf het lager onderwijs per klasbubbel klasgroep genuttigd. Indien dit niet mogelijk is, geef je leerlingen een vaste plaats in de refter.
 • Warme maaltijden zijn toegelaten.
 • Voorzie eventueel alternerende lunchpauzes.
 • Als er voldoende afstand tussen klasbubbels klasgroepen voorzien wordt en de circulatie beperkt wordt, kunnen tijdens de lunchpauze meerdere klasbubbels groepen in de refter toegelaten worden. Voorzie zoveel als mogelijk ventilatie in de refter.
 • Meegebracht lunchpakket wordt vanaf het lager onderwijs per klasbubbel klasgroep genuttigd. Indien dit niet mogelijk is, geef je leerlingen een vaste plaats in de refter. 
 • Warme maaltijden zijn niet mogelijk.
 • Voorzie eventueel alternerende lunchpauzes.
 • Als er voldoende afstand tussen klasbubbels klasgroepen voorzien wordt en de circulatie beperkt wordt, kunnen tijdens de lunchpauze meerdere klasbubbels klasgroepen in de refter toegelaten worden. Voorzie zoveel als mogelijk ventilatie in de refter.
Speelplaats (inclusief speeltuigen en materiaal buiten)
Normale werking. De leerlingen mogen gebruikmaken van speeltuigen en speelgoed in openlucht, op voorwaarde dat ze voor en na het spelen de handen wassen. De toestellen hoeven na gebruik niet gereinigd te worden.
Handhygiëne
Extra handhygiëne. Voorzie alternatieve (tijdelijke) mogelijkheden voor handhygiëne. Denk hierbij aan tijdelijke huur van extra wasplaatsen of voorzie handgeldispensers. Lees meer over handhygiëne.
Sanitair
 • Voorzie alternatieve (tijdelijke) mogelijkheden voor handhygiëne. Denk hierbij aan tijdelijke huur van extra wasplaatsen of voorzie handgeldispensers.
 • Gebruik uitsluitend papieren handdoekjes.
 • Verwijder stoffen handdoeken. Zet handendrogers buiten dienst.
 • Toiletten doorspoelen met deksel gesloten. Informeer de leerling, bv. door affiches op te hangen in het sanitair.
 • Droogstaande afvoeren (vloer, sanitair…) vermijden. Regelmatig (bv. 3-wekelijks, afhankelijk van de weersomstandigheden) doorspoelen.
Leerlingenstromen
Ouderstromen
Normale werking, volg de regels die gelden voor de bredere samenleving.
 • Vermijd de aanwezigheid van ouders op school. Laat kinderen aan de poort afzetten en ophalen.
 • Organiseer de oudercontacten digitaal.
Verluchting en ventilatie
Extra verluchten en ventileren. Lees hoe je verlucht en ventileert.
Social distancing (1,5 meter)
Mondmaskers
 • Principes
  • Afstand houden (collectief beschermingsmiddel) is prioritair aan het dragen van een mondmasker (persoonlijk beschermingsmiddel).
  • Als de afstand kan bewaard worden, is het dragen van een mondmasker niet verplicht. 
 • Kleuteronderwijs
  • Afstand houden bij contacten tussen volwassenen.
  • Geen afstand houden bij contacten tussen personeel en kleuters en tussen kleuters onderling.
  • Personeel draagt mondmasker als de afstand niet kan gegarandeerd worden.
  • Personeel moet geen mondmasker dragen wanneer ze in contact komen met kleuters, ongeacht de afstand.
 • Lager onderwijs
  • Afstand houden bij contacten tussen volwassenen.
  • Afstand houden bij contacten tussen personeel en leerlingen.
  • Geen afstand houden tussen leerlingen.
  • Personeel draagt mondmasker als de afstand niet kan gegarandeerd worden.
  • Personeel moet geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in de klas, op voorwaarde dat er voldoende afstand is tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden).
Extra beschermingsmateriaal voor personeel buitengewoon kleuteronderwijs ikv verzorging en busvervoer
Busvervoer buitengewoon onderwijs
Verzeker vervoer met maximale bescherming voor busbegeleiders en buschauffeurs. Vertrekpunt is de risicoanalyse. Personeel draagt mondmaskers en leerlingen ouder dan 12 jaar dragen zo maximaal mogelijk mondmaskers. Lees meer over leerlingenvervoer.
Schoolpoort – aankomst/vertrek
Voor- en naschoolse opvang
Aandacht voor ouders aan de schoolpoort. Maak hierover lokaal afspraken.
Gebruik van materiaal van de school
Normale werking.
Beperk het gebruik van niet-persoonlijk materiaal tot het absolute minimum.
Inschrijvingen
Normale werking.
 • Inschrijven gebeurt op afstand (bv. digitaal) of op afspraak. Wachtrijen en kampeertoestanden kunnen niet. Respecteer altijd de chronologie van de inschrijvingen.
 • Scholen kunnen uitzonderlijk ouders en (kandidaat-) leerlingen op school ontvangen voor bijvoorbeeld een rondleiding, onthaal- of oriënteringsgesprek. Dit kan enkel als er geen leerlingen op school zijn, op individuele afspraak, met max. 3 personen, volgens de veiligheidsmaatregelen en enkel voor wie verminderde toegang heeft tot digitale alternatieven.
 • Opendeurdagen kunnen niet.
Inschrijvingen verlopen digitaal en opendeurdagen kunnen niet.
Secretariaat/onthaal
Voorzie plexiglas aan de balie.
Voorzie plexiglas aan de balie. Beperk het bezoek van leerlingen en personeel. Maak hierover afspraken.
Voorzie plexiglas aan de balie. Beperk het bezoek van leerlingen en personeel. Maak hierover afspraken.
Lessen lichamelijke opvoeding
Normale werking.
 • lessen lichamelijke opvoeding worden georganiseerd volgens de principes van het protocol van sport. Dit betekent dat voor leerlingen in het basisonderwijs alle indoor- en outdoor sportactiviteiten mogelijk blijven.

 • Voor kleedkamers worden de volgende regels toegepast:

  • Kleedkamers kunnen enkel gebruikt worden als ze voldoende gereinigd kunnen worden na gebruik door een groep.

  • Kleedkamers kunnen gebruikt worden zonder afstand te houden tussen de leerlingen.

 • Voorzie zoveel als mogelijk ventilatie van de kleedkamers en de sportzalen.

 • Zwemlessen mogen doorgaan in fase oranje en zijn een uitzondering op extra-muros.

Adviezen voor onderhoud

Maak een hygiëneplan op. Neem arbeidsmiddelen en materialen op in het hygiëneplan. Registreer deze acties. Besteed hierin bijzondere aandacht aan het onderhoud voor de heropstart. Dit hygiëneplan houdt ook rekening met de lokale risicoanalyse. De onderhoudsfrequentie van lokalen en materialen zal onder meer beïnvloed worden door de intensiteit van gebruik.

 • Het inschakelen van leerlingen en personeel bij het onderhoud van hun eigen werk plek kan als tijdelijke maatregel ingevoerd worden als uit de lokale risicoanalyse blijkt dat alternatieven onmogelijk zijn en op voorwaarde dat hierover duidelijke instructies worden gegeven. Om tijdig het nodige onderhoud uit te voeren door het reguliere onderhoudspersoneel, moet eerst de mogelijkheid van uitwijklokalen bekeken worden.
 • Specifieke aandacht voor alles wat kan worden aangeraakt met de handen, zoals klinken (laat deuren zoveel mogelijk openstaan), schakelaars, kranen, wc-spoelingen, wc-deksels, trapleuningen, sporttoestellen, speelgoed (niet uitwisselen tussen groepen), didactisch materiaal, toetsenborden, tablets, telefoons.
 • Desinfecteren is enkel nodig bij vermoeden van infecties, met bleekwater/ethanol (gebruik de correcte verhoudingen).
 • Vermijd het gebruik van stofzuigers.
 • Lees de aanbevelingen voor onderhoud van ICT-materiaal.
 • Regelmatig reinigen (water en zeep) van lokalen. 
 • Regelmatig reinigen (water en zeep) van meubilair/machines/toestellen.
 • Regelmatig reinigen (water en zeep) van lokalen. Minimaal na elke lesdag en na elk gebruik door een klasbubbel klasgroep
 • Regelmatig reinigen (water en zeep) van meubilair/machines/toestellen.
  • Reftertafels: na elke lesdag en na elk gebruik door een klasbubbel klasgroep
  • Banken/stoelen: na elke lesdag
  • Machines: na elke lesdag en na elk gebruik

 

Naar boven