Draaiboek heropstart lessen: thema evalueren en attesteren

 • Scholen moeten de kans krijgen om dit schooljaar nog alle leerlingen weer naar school te laten komen. Scholen bepalen echter zelf, binnen de aangepaste veiligheidsmaatregelen, welke uitbreiding voor hen haalbaar en doenbaar is, zowel qua leerjaren, timing als het aandeel onderwijstijd op school. Hierbij moet rekening gehouden worden met de beschikbaarheid van personeel en infrastructuur.
 • Het draaiboek is een dynamisch document. Aanpassingen aan dit draaiboek verneem je via Schooldirect en de socialemediakanalen Facebook en Twitter.

Dit hoofdstuk is beperkt van toepassing op het gewoon en buitengewoon basisonderwijs. Het is wel van toepassing op het buitengewoon secundair onderwijs, maar op sommige opleidingsvormen meer dan op andere. Als het hier gaat over het civiel effect van de studiebekrachtiging, is dit minder van toepassing op OV1 en OV2, maar zeker wel op OV3 en OV4.

Uitgangspunten

 • Iedereen krijgt een faire evaluatie.
 • De klassenraad krijgt het vertrouwen om met kennis van zaken de juiste beoordeling te maken.

Maatregelen

 • De gevalideerde toetsen in het lager onderwijs worden dit jaar uitzonderlijk optioneel. 
 • De noodregelgeving voor het schooljaar 2019-2020 voorziet een mogelijkheid om af te wijken van het schoolreglement in het kader van evaluatie in functie van de overmachtssituatie. Communiceer hier duidelijk over met ouders en leerlingen.

Adviezen

 • Maximaliseer de resterende onderwijstijd. In het basisonderwijs betekent dit dat er best lesgegeven wordt tot 30 juni. In het gewoon secundair onderwijs betekent dit dat de eventuele examens best enkel in de laatste week van juni georganiseerd worden.
 • Als er examens georganiseerd zouden worden, houd rekening met de belasting van de leerlingen. 
 • Als er voldoende informatie is voor een degelijke beoordeling, gebruik de onderwijstijd dan niet om examens te organiseren.
 • Denk na over alternatieve evaluatievormen en over alle informatie waardoor beslist kan worden dat een leerling de nodige kennis en vaardigheden verworven heeft die relevant kan zijn bij de eindbeoordeling.
 • Kansen op een extra evaluatie gaan prioritair best naar kinderen en jongeren voor wie er onvoldoende basis is om te beoordelen op basis van de evaluatieresultaten van vóór 13 maart.
 • Bij negatieve evaluaties: zorg voor voldoende transparantie en een grondige en goed onderbouwde motivering. Zo vermijd je juridisering.
 • Maak gebruik van alle mogelijkheden in de regelgeving, bijvoorbeeld graadevaluaties in het secundair onderwijs. 
 • Tracht met de delibererende klassenraad voor zoveel mogelijk leerlingen tot een weloverwogen beslissing te komen in juni/juli. Geef leerlingen waar mogelijk het voordeel van de twijfel. Maak gebruik van vakantietaken en remediëring zodat leerlingen zelf tijdens de vakantie bepaalde tekorten kunnen bijwerken. Maak, indien nodig, gebruik van bijkomende proeven, herexamens, inhaalstages … om bijkomende informatie te verzamelen en zoveel mogelijk kinderen een tweede kans te geven.

 • Evaluaties die gebeurden in de drie weken vóór de paasvakantie kunnen enkel als formatief beschouwd worden.
 • Formatieve evaluatiegegevens uit de drie weken vóór de paasvakantie en van de periode van preteaching kunnen enkel in het voordeel van de leerling gebruikt worden.
 • Voor leerlingen van het 1ste, 3de en 5de jaar gewoon secundair onderwijs en van het deeltijds beroepssecundair onderwijs organiseer je best - los van eventuele evaluaties – ten minste 1 afsluitende dag, en meer als het kan. Tijdens deze afsluitende dag(en) is er zowel ruimte  voor het psychisch en emotioneel welzijn van leerlingen als voor het voeren van een dialoog met de leerlingen over hun leervorderingen en de studieoriëntering. Scholen kunnen zo een beter zicht krijgen op de pedagogische en psychosociale situatie van hun leerlingen, ook met het oog op volgend schooljaar. We geven ruimte aan de scholen om invulling te geven aan deze dagen. 
 • Scholen die ervoor kiezen om de deliberaties begin juli te houden, verzekeren de leerlingen en hun ouders dat zij de resultaten ten laatste op 7 juli krijgen. Scholen kunnen hier enkel voor kiezen na overleg met de lokale personeelsvertegenwoordigers.
   

Ondersteunende vragen

 • Welke doelen kunnen via permanente evaluatie?
 • Welke informatie leveren de online platformen? (bijvoorbeeld format waarop evaluatie aangereikt wordt)
 • In welke jaren is summatieve evaluatie noodzakelijk? 
 • Welke vakken nemen we op in de examenperiode?
 • Hoe organiseren we deliberaties? Wie delibereren we? Wanneer delibereren we?
 • Houden we er rekening mee dat onze beslissing impact heeft op andere scholen?
 • Wat zijn de vangnetten indien twijfel?
 • Kunnen we de beoordeling uitstellen?
 • Welke mogelijkheden voor tweede kansen of voor ondersteuning zijn er in de grote vakantie? (herexamens, bijkomende proeven, vakantietaken, zomerscholen…)

Download de volledige checklist:

Naar boven


Extra informatie