Draaiboek heropstart lessen: thema mensen

 • Scholen moeten de kans krijgen om dit schooljaar nog alle leerlingen weer naar school te laten komen. Scholen bepalen echter zelf, binnen de aangepaste veiligheidsmaatregelen, welke uitbreiding voor hen haalbaar en doenbaar is, zowel qua leerjaren, timing als het aandeel onderwijstijd op school. Hierbij moet rekening gehouden worden met de beschikbaarheid van personeel en infrastructuur.
 • Het draaiboek is een dynamisch document. Aanpassingen aan dit draaiboek verneem je via Schooldirect en de socialemediakanalen Facebook en Twitter.

Uitgangspunten

 • Welbevinden op school is voor leerlingen én onderwijspersoneelsleden belangrijk, zeker ook in coronatijden. Deze periode heeft een niet te onderschatten impact op het psychosociale welzijn van personeel en leerlingen. 
 • Scholen maken tijd en ruimte vrij om met de emoties en angsten van iedereen om te gaan. Het is nodig om aandacht te hebben voor het sociaal-emotionele en psychische welzijn van alle betrokkenen.
 • Dit is zowel belangrijk voor leerkrachten en leerlingen die fysiek naar school komen als voor die leerkrachten en leerlingen die op afstand aan de slag zijn.

Naar boven

Maatregelen

 • Vanaf 15 mei start je opnieuw met de registratie van je leerlingen, bij voorkeur dagelijks. Die informatie laat AGODI toe:

  • Op te volgen hoeveel leerlingen hoeveel dagen per week aanwezig zijn. Dat helpt het effect van de fysieke aanwezigheid (en de bijbehorende mobiliteit) op de evolutie van het coronavirus in te schatten en te evalueren.
  • De evolutie van de afwezigheden door ziekte (code Z) bij de leerlingen op te volgen.
 • Er zijn tijdelijk 2 nieuwe codes: N (leerling aanwezig in de opvang op school) en X (leerling is niet op school en wordt niet op school verwacht). Ze zijn beschikbaar in je schooladministratiepakket, zodra de softwareleveranciers de aanpassingen doorvoeren. 
 • Leerlingen die niet naar school komen omdat hun ouders en/of zij zelf bang zijn, kan je wettigen met code P. Zo kan je het CLB, interne leerlingenbegeleiding of zorgcoördinator inschakelen en angstgevoelens bespreekbaar maken. Gebruik in deze context best dus geen code B, zodat je kwetsbare leerlingen niet extra treft door het mogelijke verlies van hun schooltoelage.
 • Lees meer in de nieuwe omzendbrief NO/2020/01.

Naar boven

Adviezen

 • Kom vóór de herstart van elke nieuwe leerlingengroep met het leerkrachtenteam minstens 1 dag op school samen om de herstart voor te bereiden. Organiseer deze teamdag conform de richtlijnen over social distancing. Organiseer dit desnoods via een mix van fysiek en online samenkomen. Betrek hier ook de leerkrachten bij van de klassen die nog niet fysiek op school zullen komen.
 • Organiseer tijd voor het psychisch en emotioneel welzijn van de leerlingen bij de heropstart en tijdens lesmomenten als dat nodig is. Werk inclusief en organiseer dit dus via een mix van fysiek en online samenkomen (cf. ‘blended learning’). Niet alle leerlingen van een bepaalde groep zullen wellicht op school aanwezig kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat ze in quarantaine moeten blijven. 
 • Continueer afstandsleren voor die jongeren die tot één van de risicocategorieën behoren of die nog niet onmiddellijk op school kunnen herstarten.
 • Voor leerlingen van het 1ste, 3de en 5de jaar gewoon secundair onderwijs en van het deeltijds beroepssecundair onderwijs organiseer je best - los van eventuele evaluaties – ten minste 1 afsluitende dag, en meer als het kan. Tijdens deze afsluitende dag(en) is er zowel ruimte  voor het psychisch en emotioneel welzijn van leerlingen als voor het voeren van een dialoog met de leerlingen over hun leervorderingen en de studieoriëntering. Scholen kunnen zo een beter zicht krijgen op de pedagogische en psychosociale situatie van hun leerlingen, ook met het oog op volgend schooljaar. We geven ruimte aan de scholen om invulling te geven aan deze dagen. 
 • Communiceer tijdig aan de ouders en leerlingen over hoe de heropstart in jouw school zal verlopen en wat de school doet om te zorgen dat dit in veilige omstandigheden gebeurt. Hoeveel op voorhand je de ouders verwittigt, is mede afhankelijk van de communicatie van de Nationale Veiligheidsraad.
 • Communiceer ook welke leerjaren nog niet zullen starten en geef in de mate van het mogelijke een perspectief mee over wanneer de andere leerjaren herstarten, of wanneer je daarover opnieuw zal communiceren. Je bent daar als school mede afhankelijk van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. Communiceer dat ook in de communicatie aan ouders en leerlingen.
 • Gebruik de modelbrieven om te communiceren naar ouders.

Naar boven

Ondersteunende vragen

 • Welke psychosociale ondersteuning bieden we aan voor alle leerlingen? Welke externen schakelen we eventueel in?
 • Welke psychosociale ondersteuning bieden we aan voor specifieke leerlingen? Welke externen schakelen we eventueel in?
 • Blijven we continu voldoende aandacht hebben voor het psychosociaal welzijn van ons personeel?
 • Schakelen we het CLB in voor psychologische ondersteuning van onderwijsprofessionals en leerlingen?
 • Maken we gebruik van de pedagogische reserve?
 • Hoe brengen we de psychosociale noden in kaart?
 • Wie vangt de leerlingen op school op en hoe organiseren we ons?
 • Wie monitort of we alle leerlingen die nog thuis leren bereiken?
 • Hoe vangen we tekorten op in het team door ziekte of quarantaine?
 • Hoe gaan we om met de leerlingen die we dreigen kwijt te geraken (18+, afwezigheid, in buitenland, definitief uitgesloten)? 
 • Hoe betrekken we de onderwijsinternaten in de begeleiding van de interne leerlingen?
 • Hoe betrekken we de PBD en de onderwijsinspectie voor de ondersteuning van de schooldirectie en het lerarenteam bij (de voorbereiding van) de herstart?

Download de volledige checklist:

 

Naar boven


Extra informatie